SGK Tiếng Việt 1 - Bài 59. Ôn tập

  • Bài 59. Ôn tập trang 1
  • Bài 59. Ôn tập trang 2
a
ng
ang
a
nh
anh
bình minh nhà rông nắng chang chang
Ạt/nẤ
rrú/nn
rXày
Zbỡnnz
BÀI 59	Ôn tạp
Trên tròi mây tráng như bông Ỏ dưới cánh đồng bông trắng như mây
Mấy cô má đỏ hây hây Đội bông như thể đội mây về làng.
Quạ và Công