SGK Tiếng Việt 1 - Bài 77. ăc âc mắc, gấc

  • Bài 77. ăc âc mắc, gấc trang 1
  • Bài 77. ăc âc mắc, gấc trang 2
ãc
mắc
mâu Săc ăn mặc
quà gổc
giấc ngủ nhấc .chân
áo âo máo áo CỊUỎ/
Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cuòm ỏ cổ Chân đất hồng hồng Nhu nung qua lửa.
Ruộng bạc thang