Giải toán lớp 2 Bài 60: 34 - 8

  • Bài 60: 34 - 8 trang 1
  • Bài 60: 34 - 8 trang 2
Đài 60
34 - 8 = ?
I. THỰC HIỆN
34
8
26
HƯỚNG DẪN GIẢI
•	4 không trừ được 8, lấy 1
viết 6, nhớ 1
4 trừ
8 bằng 6.
•	3 trừ 1
BÀI TẬP
64
5
bằng 2,
viết 2.
44
9
Tinh:
a)
94
7
84
6
24
8
b)
72
53
74
31
34
9
8
6
5 .
4
Giải
a)
94
64
44
84
24
7
5
9
6
8
87
59
35
78
16
b)
72
53
74
31
34
9
8
6
5
4
63
45
68
26
30
2. Dặt tính rồi tính hiệu, biết sô' bị trừ và sô' trừ lần lượt là:
a) 64 và 6:
b) 84 và 8:
Giải
c) 94 và 9.
a)
64
b)	84
c)
94
6
8
9
58
76
85
Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?
Tóm tắt: Bạn Hà nuôi:	34 con gà
Bạn Ly nuôi ít hơn: 9 con gà.
Bạn Ly:	_ ? con gà.
Giải
Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:
34 - 9 - 25 (con gà)
Đáp số: 25 con gà.
Tìm x: a) X + 7 = 34
a) X + 7 =34 X	=34-7
X	=27
BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Tìm x: a) X + 9 = 44
b) X - 14 = 36
Giải
b) X - 14 =36 X	=36 + 14
X	=50
b) x-25 = 47
Cha cân nặng 64 kg. Anh cân nặng kém cha 8kg. Hỏi anh cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam?
Đáp số: 56kg