Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 79. Ôn tập về phép cộng và phép trừ

  • Tiết 79. Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 1
  • Tiết 79. Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 2
Tiết 79. ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
SỐ ?
a) (V) +1-^
+ 8
9 + 6	=
9+1+5 =
7 + 8
6 + 5
6 + 4 + 1 =
Tính nhẩm:
9 + 7	=
8 + 4
=
6 + 5
=
2 + 9
=
7 + 9	=
4 + 8
=
5 + 6
=
9 + 2
=
16-9 =
12-8
=
11-6
=
11-2
=
16-7 =
12-4
=
11-5
=
11-9
=
Giải
9 + 7	=16
8+4
= 12
6 + 5
= 11
2 + 9
= 11
7 + 9	=16
4 + 8
= 12
5 + 6
= 11
9 + 2
= 11
16-9 =7
12-8
= 4
11-6
= 5
11-2
= 9
16-7 =9
12-4
= 8
11-5
= 6
11-9
= 2
Đặt tính rồi tính:
47 + 35
36 + 64
a) 38
+ 42
b) 81
- 27
63 - 18
100 - 42
Giải
a)
38
47
36
+
+
42
35
64
80
82
100
b)
81
63
100
~27
18
42
54
45
58
a)
9 + 8	=17
c) 9 + 6	=15
9 + 1 + 5 =15
Giải
7 + 8 = 15 d) 6 + 5 = 11
6 + 4 + 1 = 11
4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt:	Giải
Số cây lớp 2B trồng được là:
48 + 12 = 60 (cây)
Đáp số: 60 cây.
cây
Lớp 2A:|-
Lớp 2B:Ur77
48 cây
12 cây t4
5. SỐ
72 + □ = 72
85 - □ = 85
Giải
72 + 0 =72
85 - 0 =85