Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 1 Bài 32: Luyện tập

  • Bài 32: Luyện tập trang 1
. Bài 32 Luyện tập
Tính :
0 + 1 = 1
0 + 2 = 2
0 + 2 = 2
0 + 4 = 4
1 + 1 = 2
1 + 2=3
1 + 3 = 4
1+4 = 5
2 + 1 = 3
2 + 2 = 4
2 + 3 = 5
3 + 1 = 4
3 + 2=5
4 + 1 = 5
Tính :
3 + 2 = 5
1+4 = 5
1 + 2 = 3
0 + 5 = 5
2 + 3 = 5
4 + 1 = 5
2 + 1 = 3
5 + 0 = 5
4. Viết kết quả phép cộng :
+
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
4
5