Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 1 Bài 60: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

  • Bài 60: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 trang 1
Bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
2.
1. Tính :
3.
1
9
2
8
3
7
4
6
5
5
CD
2 3
1 4
3 + 4 + 2= 9
3
+ 7
-6=4
10 - 8 + 7 = 9
4 + 3 + 3 = 10
5
+ 4
-8 = 1
9 - 6 + 5 = 8
4 + 5 - 7 = 2
3
+ 5
-6=2
9 - 4 - 3 = 2
Tính :
a)
5 + 5
= 10
3 + 5 =
8
7 + 2 = 9
8 + 1 = 9
10 - 4 = 6
6 + 4
= 10
9 - 2 =
7
'6-4 = 2
9-1=8
4 + 6 = 10
b)
4
8
5
10
4
+
—
+
—
+
4
3
3
9
2
8
5
8
1
6
SỐ ?
Viết phép tính thích hợp :
4
+
4
=
8
10
-
6
=
4
) Có : ló quả bóng Cho :	6 quả bóng
Còn : ... quả bóng ?