Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 1 Bài 35: Luyện tập

  • Bài 35: Luyện tập trang 1
  • Bài 35: Luyện tập trang 2
Bài 35: LUYỆN TẬP
SỐ ?
□ + a = 0 !]-□ = □
a
M
a
II
0
0
M
0
1=1
0
0
l-l
□
1=1
a
0
l-l
0
1=1
□
1 + 2 = 3
1 + 1 = 2
1 + 1 + 1 = 3
3-1 = 2
2-1 = 1
3 -1-1=1
3-2 = 1
2 + 1 = 3
3 - 1 + 1 = 3
3. Viết sô thích hợp vào ô trông
-2
+1
4.0? 102 = 3 '20 1 = 3 3 01=2	3 02 = 1
5. Viết phép tính thích hợp :
© 101=2 201 = 1
-1
© 104 = 5 202 = 4
3
-
1
=
2
l