Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 1 Bài 54: Phép trừ trong phạm vi 9

  • Bài 54: Phép trừ trong phạm vi 9 trang 1
  • Bài 54: Phép trừ trong phạm vi 9 trang 2
Bài 54: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9
9-2 = 7 9-7 = 2
9
9-3=6	9
9-6 = 3
Tính :
Tính :
+ 1 = 9 9-1 = 8 9-8 = 1
Tính :
- 3 - 2 = 4 9 - 4 - 1 = 4
9	9
~ 4	~ 5
5	4
9 - 4 - 5 = 0 9 - 8 - 0= 1
9	9	9
6	~ 7	- 8
3	2	1
5 + 4 = 9 -4 = 5
9-5 = 4
9 - 6 - 2 = 1 9 - 2 - 7 = 0
4. Viêt phép tính thích hợp :
a)
b)
SỐ
9-3	=	6
9
-2	=	7
7
9
5
3
3
8
5
6
4
6
6
1
4
2
5.