Giải tiếng Anh lớp 12 Unit 8: LIFE IN THE FUTURE

 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 1
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 2
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 3
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 4
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 5
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 6
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 7
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 8
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 9
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 10
 • Unit 8: LIFE IN THE FUTURE trang 11
LIFE IN THE FUTURE
(Cuộc sống ở tương lai)
I. VOCABULARY
pessimistic
[‘pesimistik]
(adj)
bi quan
pessimism
[‘pesimizm]
(n)
tính bi quan, chủ nghĩa bi quan
pessimist
[‘pesimist]
(n)
người bi quan
optimistic
[‘Dptimistik]
(adj)
lạc quan
optimism
[‘Dptimizm]
(n)
tính lạc quan, chủ nghĩa lạc quan
optimist
[uptimist]
(n)
người lạc quan
depression
[di’prejn]
(n)
tình trạng trì trệ, sự suy nhược/chán nản
depress
[dl’pres]
(V)
làm chán nản, làm đình trệ
depressed
[dl’prest]
(adj)
chán nản, trì trệ
wipe out
fwaip aot]
(V)
tiêu diệt, lau sạch
terrorism
[‘tereorizm]
(n)
chủ nghĩa khủng bố
terror
i'tere]
(n)
sự khủng bố, sự kinh hãi
terrorist
[‘terorist]
(n)
kẻ khủng bố
terrorize
[‘teraraiz]
(V)
khủng bố, làm khiếp sợ
domestic
[do’mestik]
(adj)
thuộc gia đình/việc nhà
burden
[lb3:don]
(n)
load: gánh nặng
labour
rieibo]
(n)
lao động
labour-saving
[‘leibo seivir)]
(adj)
tiết kiệm lao động
micro-technology
[‘maikreote’nt)lod3i] (n)
kĩ thuật vi mô
be bound to
[bi: baond to]
(V)
be very likely to: chắc chắn
shuttle
rjAti]
(n)
(V)
con thoi
qua lại như con thoi
space-shuttle
[‘speis jAtl]
(n)
con tàu không gian
speed
[spied]
(n)
tốc độ
speedy
[lspi:di]
(adj)
quick: nhanh chóng
speed up
[spi:d Ap]
(V)
đẩy nhanh
kph
[kei pi: ‘eitf] = kilometre per hour: cây sô'một giờ
methane gas
[‘mi:0ein gaes]
(n)
khí mê-tan
better
(V)
make ... better: làm tốt/đẹp hơn
spacecraft
[‘speis kra:ft]
(n)
tàu không gian
dramatic
[dro’maetik]
(adj)
exciting and impressive: ngoạn mục
declare
[di’kleo]
(V)
tuyên bố
declaration
[dikleo’reijn]
(n)
ỉời/sự tuyên bố
cure
[‘kjoo]
(V)
(n)
chữa trị việc chữa trị
curable
[‘kjoorobl]
(adj)
có thể chữa/trị
prediction
[pri’dikfn]
(n)
lời/sự tiên đoán
predict
[pri’dikt]
(V)
tiên đoán
predictable
[pri’diktobl]
(adj)
có thể tiên đoán
fatal
[ feitl]
(adj)
chí tử, làm chết, tiền định
fatalness
[‘feitlms]
(n)
sự làm chết, sự đưa đến chỗ chết
fate
[felt]
(n)
số phận
incredible
[in’kridobl]
(adj)
unbelievable: không thể tin
centenarian
[sento’neorion]
(n)
người sống 100 tuổi hoặc hơn
eradicate
[fradikeit]
(V)
xóa bỏ
eradication
[irasdi’keijn]
(n)
sự xóa bỏ/tiêu diệt
expectancy
[ik’spektansi]
(n)
tuổi thọ dự định
life expectancy
[‘laif ikspektonsi]
(n)
tuổi thọ
eternal
[I’tarnl]
(adj)
hằng hữu, vĩnh cửu
eternity
[i’t3:noti]
(n)
sự vĩnh cửu
ideal
[‘aidiol]
(adj)
lí tưởng, thuộc ý tưởng
conflict
[‘kDnflikt]
(n)
sự xung đột
harmony
[‘ha:moni]
(n)
sự hòa hợp
harmonious
[hcu’mounios]
(adj)
hài hòa, hòa thuận
harmonize
[‘hmmonaiz]
(V)
làm hài hòa, hài hòa với nhau
materialistic
[matmris’listik]
(adj)
quá thiên về vật chất, duy vật
materiality
[matisri’asloti]
(n)
tính vật chất
materialize
[mo’tiarialaiz]
(V)
vật chất hóa, duy vật hóa
materialism
[mo’tiorializm]
(n)
chủ nghĩa duy vật
selfish
[‘selfij]
(adj)
vị kỉ
=# unselfish
[An’selfiJ]
(adj)
xả kỉ, quên mình
selfishness
[‘selfijms]
(n)
tính vị kỉ
die of
[damv ]
(V)
chết vì
in the end
(adv) finally: cuối cùng, sau hết
be on business
đi công tác
believe in someone
tin tưởng vào ai
II. GRAMMAR
Articles (Mạo từ)
Mạo từ gồm có hai loại: - Mạo từ xác định (definite article): THE, và
- Mạo từ không xác định (indefinite articles): A, AN
A. Mạo từ bất định (Indefinite articles):
Use (Cách dùng): Mạo từ không xác định (Indefinite article): A, An: chỉ được
dùng với danh từ đếm được số ít. e.g.: a pen, an orange,...
e.g.: A cat is an animal.
e.g.: The “Tuoi Tre" is a newpaper.
e.g.: This is a big school.
e.g.: I’m a pupil.
e.g.: He has a headache.
với nghĩa chung chung.
để mô tả, phân loại, và giới thiệu.
vổi nghĩa “ONE”.
với danh từ chỉ nghề nghiệp số' ít.
với danh từ chỉ bệnh tật (ở sô’ ít).
với danh từ được nói đến lần đầu (như giới thiệu); khi được nhắc đến những lần sau, danh từ được đứng trước bởi “THE”.
e.g.: I see a strange man in the park. The man looks like a German.
trong câu cảm thán (an exclamatory sentence) với “WHAT + danh từ sô" ít”, e.g.: What a nice house!
với từ chỉ giá cả, tốc độ, sự năng diễn,...
e.g.: $5 a pound, 50 km an hour, once a week,...
với cụm từ chỉ số’ lượng bất định: a couple, a little, a few, a lot of, a number of, a great deal of, ...
Trường hựp không dùng mạo từ bất định
trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được.
trước danh từ chỉ bữa ăn và thức ăn (nói chung) e.g.: I usually have coffee in the morning.
(Tôi thường thường uống cà phê vào buổi sáng.)
When do you often have breakfast? (Bạn thường ăn sáng khi nào?)
B. Mạo từ xác định (Definite article)-. THE
Use (Cách dùng): THE được dùng:
cho những vật duy nhất: the sun, the moon, the earth,...
cho danh từ đuỢc xác định hay được nói đến lần thứ hai.
trước so sánh tuyệt đôi (a superlative), và từ ONLY, e.g.: This is the tallest building in the town.
(Đây là cao Ốc cao lớn nhất trong thành phô'.)
trước số thứ tự và những từ như: NEXT, LAST, SAME, RIGHT, WRONG,..
g.: Is this the first time you’ve come to Vietnam?
(Phải đây là lần đầu tiên bạn đến Việt Nam không?)
trước danh từ chỉ nhạc cụ (musical instruments).
trước tên riêng: nhà hàng, khách sạn, viện bảo tàng, thư viện, rạp chiếu phim, rạp hát, báo, tạp chí.
trước địa danh: sông, hồ, đại dương, biển, sa mạc, tên quốc gia ở số' nhiều hay liên bang).
trước danh từ chỉ phương hướng: in the south, go to the north,...
tính từ và phân từ dùng làm danh từ: the rich, the injured, the young,...
danh từ chỉ tên cao ốc công cộng, tổ chức: the University of Ho Chi Minh City,...
Trường hựp không dùng mạo từ: THE, A, AN
Trước danh từ trừu tượng (nghĩa tổng quát), e.g.: Man fears death.
danh từ chỉ môn thể thao.
Tên đường phô', thành phô, quốc gia (sô ít), công viên, lục địa, đỉnh núi: Le Loi Street, Ha Noi, Tao Dan Park,
danh từ sau kí hiệu sở hữu (possessive sign), e.g.: This is Mr Nam’s house.
danh từ như: bed, school, hospital, prison, university, college,. . với ý nghĩa mục đích.
e.g.: When did you go to school?
He goes to bed after 11pm.
III. SOLUTIONS and TRANSLATIONS (Lời giải và Bài dịch)
A. READING
❖ Before You Read
Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)
Yes, because of many new advancememts in science and technology, especially in medicine, man’s life will be better. Man no longer fear or feel anxious about incurable diseases, which were considered fatal ones, such as cancer, diabets, smallpox, ..
In the future, three things might happen, I think.
First, man can travel into outerspace: to the moon, and other planets in the universe. Next, all dometic chores are done by machine or by robots, and finally, offices will go electronic and people can do most of things with computers such as shopping, buying goods or tickets,...
❖ While You Read
Read the text and do the tasks that follow. (£>ợc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)
Trong tương lai cuộc sông sẽ như thế nào? Nhiều người khác nhau có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này: một số’ người bi quan trong khi nhiều người khác lạc quan.
Những người bi quan nói mọi việc sẽ tệ hơn hiện nay nhiều. Toàn thế giới sẽ trải qua một thời kì kinh tế trì trệ. Nhiều tổng công ty lớn sẽ bị xóa sổ và hàng triệu việc làm sẽ mâ"t. Sự an toàn của trái đâ"t sẽ bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bô" vì những nhóm khủng bô" sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Trái lại những người lạc quan tin rằng cuộc sô"ng tô"t đẹp hơn ngày nay nhiều. Chúng ta sẽ sô"ng trong một môi trường sạch sẽ hơn nhiều, hít thở không khí lành mạnh hơn, và ăn thức ăn bổ dưỡng hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tô"t hơn bởi hệ thô"ng y tê" hiện đại hơn. Các công việc nhà sẽ không còn là gánh nặng nhờ những phát minh những phương tiện tiết kiệm lao động.
Dù tốt hơn hay xâ"u hơn, người ta chắc chắn rằng trong tương lai một sô" điều sẽ khác hẳn. Những phát triển trong kĩ thuật vi-mô - máy tính và viễn thông chắc chắn có nhiều ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sông chúng ta. Thí dụ việc làm. Người máy sẽ làm đa sô" công việc trong nhà máy, vì thê" chúng sẽ là những nơi sạch sẽ hơn cho ít người hơn làm việc nơi đó. Cũng thê", các văn phòng sẽ trở nên điện tử hóa với hậu quả là giây sẽ gần như hoàn toàn biến mâ"t. Nhiều người sẽ làm việc tại nhà hơn trên máy tính được nốì kết với văn phòng chính. Đô"i với du lịch, có thể kĩ thuật tàu con thoi không gian sẽ được sử dụng trong du lịch hàng không thông thường đạt đến tốc độ đến 15,000 cây sô" một giờ. Xe sẽ vẫn còn tồn tại với chúng ta, nhưng thay vì bằng xăng, chúng sẽ chạy bằng bất kì thứ gì từ điện đến khí mê-tan. Chúng sẽ được lắp đặt với máy tính để bảo chúng ta rằng chúng ta đang lái xe hiệu quả thê" nào và có điều gì bâ"t ổn trên đường phía trước không.
Dù chúng ta mong đợi bâ"t kì điều gì ở tương lai, hãy nhớ rằng tiến bộ không bao giờ đi trên đường thẳng tắp, và lịch sử đầy những phát triển bất ngờ. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng tương lai ở trong tay của chúng ta, và đó là trách nhiệm của chúng ta để góp phần vào việc làm cho cuộc sông tô"t đẹp hơn.
Task 1: Find words or phrases in the passage which have the following meanings. {Tim những từ hay cụm từ trong đoạn văn có nghĩa sau.)
pessimists	2. optimists	3. economic depression
terrorism	5. wiped out	6. space-shuttle
Task 2: Answer these following questions. {Trả lời những câu hỏi sau.)
Many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.
because of terrorism as terrorists will be more powerful and more dangerous.
People will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air and eating healthier foods. They will be better looked after by a more modern medical system. Their domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labour-saving devices.
They are developments in micro-technology - computers and telecommunication.
Task 3: Complete the notes about how technology will influence our life in the
future. {Hoàn chỉnh những ghi chú về phương cách kĩ thuật sẽ ảnh hưởng cuộc sống chúng ta trong tương lai.)
Work: factories will be run by robots; offices go electronic; many people will work from home.
Travel: normal air travel by very fast space-shuttle, at 15,000 kph; cars will be run on electricity or methane gas and fitted with computers
❖ After You Read
Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of robots. {Làm việc từng nhóm. Thảo luận những điều lợi và bất lợi của người máy.)
A: In the future, most work will be done by robots. Certainly there are advantages and disadvantages both, I think. What advantages do you think can result from it?
B: First, life will be easier and safer. And we can save much labour from factory work to household chores.
C: Dangerous work will be done by robots, so workers are prevented from deadly risks at work.
D: As a result of this, man will have more leisure time to enjoy life, do more creative work or charity activities.
B: But in my opinion, there are also disadvantages about robots. The major disadvantage is so many people will lose their jobs for much more work will be done by machine or automatically.
C: Next, you may get lazy because of much free time.
A: In addition, the maintenance cost is high because of high and complicated technology.
B: Whatever it may happen, man’s life in the future is certainly easier and more comfortable if we know how to use these modem devices wisely.
B. SPEAKING
Task 1: Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will have happened by the end of the 21th century. {Nhìn những mẫu tin cắt ở báo về tương lai, và nói những gì sẽ xảy ra trước cuối thế kỉ 21.)
By the end of the 21st century, there will have been several cities on the moon with a population of over hundreds of thousands.
By the end of the 21st century, the common cold will have ended because scientists have found a cure for it.
By the end of the 21st century, many peole will have lived up to the age of more than one hundred, even to 150.
Task 2: Work in pairs. Which of these predictions are likely/unlikely to happen? Give at least two reasons for each. (Làm việc từng đôi. Lời tiên đoán nào trong những lời này có thể xảy rcửcó thể không? Cho ít nhất hai lí do cho mỗi tiên đoán.)
I think it’s likely that people will be living longer thanks to improved living standards and to the inventions of modern and effective medicines and cures.
In my opinion, it’s very likely that the common cold will end because the scientists have found a cure for the common cold and there has been great progress in medicine and increasing awareness in health care.
I think it’s unlikely that by the end of the 21st century people will be living to the age of 100 or more, even to 150, because there will be more and more fatal and dangerous diseases and the living environment will be more toxic and harmful for man. What’s more it is the threat of terrorism.
In my opinion, it’s unlikely man will travel to Mars or Jupiter by the end of the 21st century, because at present man cannot know for sure anything about these planets and they are very far from our earth and too costly as well.
Task 3: Work in groups. Make some more predictions about what life will be like one hundred years from now. {Làm việc từng nhóm. Cho một vài tiên đoán nữa về cuộc sống sẽ ra sao trong 100 năm nữa.)
I think it’s very likely that life will be easier and more comfortable one hundred years from now thanks to the great developments in science and technology.
But the living environment will be much worse because of the growing rate of pollution, unless there are no appropriate measures for it.
c. What’s more man’s life is likely to get more unstable and at risk of being removed due to the unexpected changes of the earth’s climate. And the global warming has been becoming the most fatal threat to man with deadly burning-hot droughts and terrible floods in some parts in the world.
D. Simultaneously, some seriously deadly diseases have happened such as AIDS, and mental diseases are threatening man’s life expectancy.
A. Personally, in spite of the present underlying dangers, we are strongly confident that man’s life in hundred years from now will probably be much easier once the whole mankind is aware of the benefits of co-operating for the common good.
c. LISTENING
Before You Listen
Work in pairs. Discuss the question: "Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?” (Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi “Em nghĩ yếu tố nào trong những yếu tố sau có thể giúp con người có cuộc sống lâu và khoẻ mạnh?’)
Which of the suggested factors do you think might help people to have a long and healthy life?
Well, I think it’s eating healthy foods and doing exercise.
But I’m told that “early to bed and early to rise make man wise, ... and healthy. ”
Besides we should have a moderate diet in eating and drinking, for example not eating too much or drinking too much, specially hard drinks.
In addition, in my opinion, we should have the moments of relaxation in life and avoid being strapped in stressful situations.
While You Listen
Listen to the interview about people’s life expectancy in the future and do the tasks that follow. (Nghe bài đối thoại về tuổi thọ của con người trong tương lai và làm những bài tập kèm theo.)
Task 1: Decide whether the statemernts are true (T) or false (F). (Quyết định những câu nói đúng (T)) hay sai (E).)
F	2. F	3.F	4. T	5. T
Tapescript
Dr. David, a Dutch biologist, is being interviewed about people’s life expectancy in the future.
Interviewer. Many scientists predict that in the 21s1 century people will be living into the incredible age of 130. What do you think about it?
Dr. David'. Well, I quite agree with them. They have reasons to be confident about that
Interviewer: What are the reasons?
Dr. David: In fact their prediction is based on research and on the fact that the centenarian population is mushrooming as our general health improves.
Interviewer: Can you explain this further?
Dr. David: A century ago, average age expectancy in Europe was 45. Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like butter, alcohol and cigarettes, we can add nearly 35 years to that figure.
Interviewer: So these are the factors that help people live longer.
Dr. David: Yes. But the most important factor is the development in medical science.
Interviewer. What do you mean?
Dr. David-. Nobody dies from old age, but just from diseases that affect people when they get older.
Interviewer. So scientists are trying to find cures for fatal diseases like cancer and AIDS?
Dr. David'. Right. Nowadays, about 50% of cancers are curable, and I really believe that within 30 years this will increase to 80%. And in ten years’ time, AIDS will also be brought under control, too.
Interviewer. That sounds interesting. What about living forever?
Dr. David-. So far. Eternal life is just science fiction. But with the advance of science, it’s not impossible.
Task 2: Listen again and answer the questions about the interview. (Nghe lại và trả lời câu hỏi về cuộc phỏng vấn.)
■ 1. They are eating more healthily, cutting down on things like butter, alcohol and cigarettes.
It’s the development in medical science, because many new medicines and new therapies on treatments as well as modem equipment will be invented.
In ten years’ time, AIDS will also be brought under control.
❖ After You Listen
Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of having a very long life. {Làm việc từng đôi. Thảo luận điều lợi và bất lợi của việc có cuộc sống trường thọ.)
What do you think about having a very long life? Whether doesn’t it bring about advantages or not?
Well, if you ask me, living a very long life is an advantage.
Why?
First, people can do things they want to do. Secondly they can enjoy life more.
I see. Old people can help their children or grandchildren by giving them experience and good advice.
And “Old grandparents and parents is a wonderdful grace for children” because they have a precious opportunity to show their filial duties.
But living a very long life does, actually, have some disadvantages.
What makes you have that idea?
Very old people are usually too weak, so they hardly do anything and they can get ill easily.
You mean they will become a burden for their children.
And for society, too. Additionally, very old people themselves feel lonely because their children and grandchildren have grown up and are busy with their daily work and own lives.
And their peers are dead.
So in a rather pessimist view, long life is not completely happy but it gives a contribution-to the world’s population growth, instead.
It’s impossible to reject that factor, of course.
WRITING
Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)
Task 1: Your school organizes a competition for studernts to write about “The world in which I would like to live in the year 2020. ” Below is an essay by one of the students. Work in pairs. Read and answer the questions about it. (Trường em to chức cuộc thi cho học sinh viêt về “Thế giới trong đó muốn sống vào năm 2020. ” Dưới đây là bài luận của một trong những học sinh đó. Làm việc từng đôi. Đọc và trả lời câu hỏi về nó.)
Thế giới lí tưởng của em là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các dân tộc. Người dân sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bô", mà tất cả sông trong hòa hợp với nhau. Mọi người có công việc để làm, và tất cả có mức sông tôi khoẻ mạnh. Em cũng ước ao sông trong môi trường trong sạch, lành mạnh với ít tiếng ồn hơn và ít ô nhiễm hơn. Có nhiều công viên lớn hơn và rộng hơn nơi đó trẻ con có thể nô đùa và động vật hoang dã có thể được bảo vệ. Nhưng ước mơ chính của em là tất cả mọi người ít chú trọng vật chất hơn, ít vị kỉ hơn, ít bạo lực hơn và yêu thương nhau hơn hiện nay.
The student concerns about
world peace: a peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, and everyone lives together in harmony.
living environment for all beings: clean and healthy, less noise, less pollution, more and larger parks, wildlife is protected.
employment: everyone has a job.
people’s lifestyle: less materialistic, less selfish, less violent, and more loving.
Yes, I have the same concerns as his.
No, I don’t.
Task 2: Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2020, using the ideas you have discussed in Task 1. (Viết về một thế giới lí tưởng trong đó em muốn sống vào năm 2020, dùng những ý tưởng em đã thảo luận ở Task 1.)
LANGUAGE FOCUS
- Pronunciation: Contracted forms of auxiliaries (continued)
- Grammar:	Prepositions and articles
Grammar
Exercise 1: Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ thích hợp.)
in/on time	2. of	3. on	4. At	5. to
6. in	7. about	8. for	9. between, opposite	10. to
Exercise 2: Put a/an/the or in each space to complete the following sentences. (Điền a/an/the hoặc không từ nào vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh những câu sau.)
1.0	2. 0, 0, 0	3. 0, the, the	4. the, 0	5. the, 0
6. the, 0	7. The, 0	8. an, the, the	9. 0, the	10. A, a