Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 Bài 1: Ôn tập các số đến 100

  • Bài 1:  Ôn tập các số đến 100 trang 1
Bài 1: ÔN TẬP CÁC số ĐẾN 100
1
9
a) Các số có một chữ số là:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Số bé nhất có một chữ số là: 0.
Sô" lớn nhất có một chữ số là: 9.
2. a) Viết tiếp các số có hai chữ số vào ô trống cho thích hợp:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Số bé nhất có 2 chữ số là: 10.
Sô" lớn nhất có 2 chữ sô" là: 99.
Các sô" tròn chục có hai chữ sô" là: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.
3.
?
Sô" liền sau cua 54 là 55.
Sô" liền trước của 90 là 89.
Sô" liền trước của 10 là 9.
Sô" liền trước của 99 là 98.