Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 Bài 70: Tìm số trừ

  • Bài 70: Tìm số trừ trang 1
  • Bài 70: Tìm số trừ trang 2
Bài 70: TÌM số TRỪ
1. Tìm X:
a) 28 - X =16
X =28-16 X = 12
20 - X =9
X =20-9 X = 11
-
34 - X = 15
X =34-15 X = 19
b) X - 14= 18
X = 18 + 14
X = 32
2. Viết số thích hợp vào ô
X + 20 = 36
X =36-20 X = 16
17 - X = 8
X = 17 - 8 X = 9
Sô' bị trừ
64
59
76
86
94
Số trừ
28
39
54
47
48
Hiệu
36
20
22
39
46
trông:
3. Lớp 2D có 38 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến các lớp học khác?
Tóm tắt
Lớp 2D có : 38 học sinh Lớp 2D còn lại : 30 học sinh Lớp 2D chuyển đi : . . . học sinh ?
Học sinh tự xếp.
Bài giải
Sô" học sinh chuyển đến lớp khác:
38 - 30 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh