Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 Bài 50: 12 trừ đi một số: 12 - 8

  • Bài 50: 12 trừ đi một số: 12 - 8 trang 1
  • Bài 50: 12 trừ đi một số: 12 - 8 trang 2
Bài 50:12 TRỪ ĐI MỘT số: 12 - 8
1. Tính nhẩm:
a) 8 + 4 =12
4 + 8 =12
5 + 7 =12
7 + 5 =12
9 + 3 =12
3 + 9 =12
6 + 6 =12
12 - 6 = 6
12 - 8 = 4
12 - 5 = 7
12 - 9 = 3
10 + 2 = 12
12 - 4 = 8
12 - 7 = 5
12 - 3 = 9
12 - 2 = 10