SGK Tự Nhiên và Xã Hội 1 - Bài 20. An toàn trên đường đi học

  • Bài 20. An toàn trên đường đi học trang 1
  • Bài 20. An toàn trên đường đi học trang 2
>o
Cuộc Sống xụng quanh
a
-<1
1 CÕI
Bài 1
Cuộc sống xung quanh
An toàn trên đường đi học
Điều gì có thể xởy ra trong mồi cánh này ?
Trò chơi : “Đèn xanh, đèn đỏ”.
Q Người đi bộ phải đi trên vỉa hè hay dưới lòng đưòng ? Nếu đưòng không có vỉa hè, người đi bộ phải đi ỏ giữa lòng dường hay sát mép dường