SGK Tự Nhiên và Xã Hội 1 - Bài 33. Trời nóng, trời rét

  • Bài 33. Trời nóng, trời rét trang 1
  • Bài 33. Trời nóng, trời rét trang 2
Q Tranh nào vẽ cảnh trời nóng ? Tranh nào vẽ ' cành tròi rét ? Vì sao bạn biết ?
Nêu những gì bạn cảrrì thấy khi tròi nóng, khi tròi rét.