SGK Tự Nhiên và Xã Hội 1 - Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật

  • Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật trang 1
  • Bài 29. Nhận biết cây cối và con vật trang 2
Hãy chỉ và nói
Cây rau ;
Cây hoa ;
Cây gồ.
Hãy kể tên một số cây rau, cây hoa, cây gỗ bạn biết.
Nêu ích lại của chúng.
con vật có ích. con vật có hại.
Hãy chỉ và nói tên các Hãy chỉ và nói tên các
“Đố bạn cây gì, con gì ?”.