SGK Tự Nhiên và Xã Hội 1 - Bài 28. Con muỗi

  • Bài 28. Con muỗi trang 1
  • Bài 28. Con muỗi trang 2
Muỗi thưòng sống ỏ đâu ?
Hãy chỉ và nói tên các bộ phạn của con muỗi
ri
• Nêu tác hại do bị muỗi đốt.
*
• Nguời ta diệt muỗi bằng nhừng cách nào ?
Khi đi ngủ, bạn cán làm gì để không bị muỗi đốt ?