SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu

  • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu trang 1
  • Bài 10. Hoạt động bài tiết nước tiểu trang 2
Hoạt động bài tiết nước tiểu
Bạn có biết cơ quan nào trong cơ thể có chức năng bái tiết nước tiểu không ?
Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ.
P
Nói về vai trò của thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái trong hoạt động bài tiết nước tiểu.
Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm : hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.
Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu. Nước tiểu được đưa xuống bóng đái qua ống dẫn nước tiểu, sau đó thải ra ngoài qua ống đái.