SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 3. Vệ sinh hô hấp

  • Bài 3. Vệ sinh hô hấp trang 1
  • Bài 3. Vệ sinh hô hấp trang 2
Vệ sinh hô hâp
Tập thở buổi sáng có lợi gì ?
Hằng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi, họng ?
Chỉ và nói tên những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
Bạn đã làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp ?