Giải bài tập Vật lý 11 Bài 34: Kính thiên văn

  • Bài 34: Kính thiên văn trang 1
  • Bài 34: Kính thiên văn trang 2
§34. KÍNH THIÊN VĂN
A/ KlỂN THỨC Cơ BẢN
Công dụng và câ'u tạo của kính thiên văn:
Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đôi với những vật ở rất xa.
Kính thiên văn có hai bộ phận chính
Vật kính Li là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (nhiều mét)
Thị kính Lọ là một kính lúp để quan sát ảnh tạo bởi vật kính.
Vật kính và thị kính có chung quang trục và khoảng cách giữa 2 kính có thế’ thay đổi được.
Sô' bội giác của kính thiên văn:
f
Khi ngắm chừng ở vô cực. Gm - AỊ- *2
B/ CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
C). Tại sao khi điều chinh kính thiên văn, ta không phái dời toàn bộ kính như với kính hiển vi?
Hướng dẫn giá í
Cp Khi điều chỉnh kính thiên văn, ta không phải dời toàn bộ kính như kính hiển vi, vì vật ở xa vô cực.
c/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU BÀI HỌC
Nêu công dụng và câ'u tạo của kính thiên văn.
Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên vãn khi ngắm chừng ở vô cực.
Viết công thức về sô’ bội giác của kính thiên văn khi ngẩm chừng ở vô cực.
Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.
* Đặt fi và Ỉ2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.
Xét các biểu thức:
f	f
©. fi + f2;	®. h- :	®. y- ■
*2	*1
Hãy chọn đáp án đúng ở các bài tập từ sô’ 5 và 6 dưới đây.
Sò' bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực có biếu thức nào?
A. ©	B. ®	c. ®	D. Biểu thức khác.
Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào?
A. ©	B. ©	c . ®	D. Biểu thức khác.
Vật kính của một kính thiên vãn dùng ở trường học có tiêu cự fi = l,2m. Thị kính là một thâu kính hội tụ có tiêu cự Ỉ2 = 4cm.
Tính khoáng cách giừa hai kính và sô' bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.
Hình 34.1
Sô' bội giác của kính thiên văn
f
Khi ngắm chứng ở vô cực GM = —- *2
Từ công thức độ bội giác của kính thiên văn ta thấy tiêu cự của vật kính lớn thì Gm lớn.
B
A. Vì khi ngắm chừng ở vô cực thì F’i = F2 nên khoảng cách giữa hai kính là
O]O2 = fi + f2
Khoảng cách giữa hai kính: OịOọ = 1,2 + 4.10-2 = l,24m = 124(cm)
f, 1,2
Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực GOT = jr- = 0Q4 - 30