Giải bài tập Hóa 10 Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử trang 1
  • Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử trang 2
§14. TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THE PHÂN TỬ
LÍ THUYẾT
TINH THỂ NGUYÊN TỬ
Tinh thế nguyên tử
Tinh thế nguyên tử câu tạo từ những nguyên tử được sáp xếp một cách đều đặn, theo một trật tự nhâ't định trong không gian tạo thành một mạng tinh thê. o' các điểm nút của mạng tinh thể là những nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị.
Ví dụ-. Mạng tinh thế kim cương.
Tính chất chung của tinh thể nguyên tứ
Lực liên kết cộng hóa tri trong tinh thể nguyên từ rất lớn. VI vậy, tinh thể nguyên từ bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chây và nhiệt độ sôi khá cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các tinh thể đã biết nên được quy ước có độ cứng là 10 đơn vị. Đó là đơn vị để so sánh độ cứng.
TINH THỂ PHẢN TỬ
Tinh thế phân tử
Tinh thê phản tứ cấu tạo từ những phân tử được sắp xếp một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành một mạng tinh thê, những phân tứ liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu gọi là lực Van-đe-van.
Phần lớn các chất hữu cơ, các đơn chất phi kim ở nhiệt độ thâ'p đều kết tinh thành mạng lưới tinh thế phân tử như các khí hiếm, các halogen, O2, N2, ĨỈ2. H2O, H2S, co2,...). Ví dụ, tinh thế iot (Ụ), tinh thể nước đá là các tinh thế phản tứ.
Tính chất chung của tinh thể phân tử
Trong tinh thể phân tử, các phân tứ tồn tại như những đơn vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, mà tinh thế phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Ngay ó' nhiệt độ thường, một phần tinh thế như naphtalen (băng phiến) và iot đã bị phá hủy. Các tinh thê phân tử không phân cực dễ hòa tan trong các dung môi không phân cực như benzen, toluen, cacbon tetraclorua,...
BÀI TẬP
Tìm câu sai trong rác càn sau dây:
Kim ciíơng là một dạng thù hình của cacbon. thuộc loại tinh thẻ nguyên tứ.
Trong mạng tình thô nguyên tứ. các nguyên tứ được phàn bố luân phiên đều đận theo
một trật tự nhát định.
c. Lực liên kết giữa các nguyên tứ trong tinh thế nguyên tử là liên hết yếu.
D. Tinh thế nguyên tứ bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.
Câu c sai.
Tim câu sai trong các càu sau dây:
Nước đá thuộc loại tinh thề phân tử.
Trong tinh thề phân tử, lực liên hết giữa các phân tứ là liên kết cộng hóa trị. c. Trong tinh thế phân tư, lực liên kết giữa các phàn tư là lièn kết yếu.
D. Tinh the lot là tình the phân tư.
Câu B sai.
Hãy kể tên các loại tinh thế dã học và tính chất chung của từng loại.
Giải
Có 3 loại tinh thề chính được học trong chương trình lớp 10 là: tinh thể nguyên tứ (kim cương), tinh thể phản tứ (nước đá), tinh thế ion (muôi ăn).
Tinh thế nguyên từ bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.
Tinh thê phán tứ dễ nóng chảy, dễ bay hơi vì lực tương tác giữa các phân tử rât yếu.
Tinh thè ion rất bền vững. Các hợp chat ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng cháy.
al Hãy dưa ru một SO vi dụ chát có mạng tinh thế nguyên tứ, chát có mạng tinh thể phàn tư. b) So sánh nhiệt dọ nóng cháy cùa hai loại tinh thế nói trẽn. Giai thích.
Giải
Chat có mạng tinh thể nguyên tứ: kim cương.
Châ’t có mạng tinh thê phân tử: ở nhiệt độ thấp thì có khí hiếm, Oọ, Nụ, H-2, H2O, CCL kết tinh thành tinh thế phân tử.
Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thê nguyên tử rất lớn. Vì vậy tinh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng cháy, khó bay hơi.
Trong tinh thề phân từ, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tứ. Vì vậy mà tinh thế phân tử dễ nóng cháy, dễ bay hơi.
Vì. sao các hợp chát lon có nhiệt độ nóng cháy cao?
Giải
Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dâu lớn nên tinh thể ion rắt bền vững. Các hợp chat ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.
ổ. Hãy nêu liên kết hóa học chú yếu trong 3 loại mạng tinh thế đã biết.
Giải
Liên kết chu yếu trong 3 mạng loại tinh thế đã biết:
Liên kết chú yếu trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.
Liẻn kết chú yếu trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử (liên kết Van-đe-van hoặc liên kết hiđro).
Liên kết chu yếu trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dâu.