SGK Công Nghệ 8 - Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

  • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống trang 1
  • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống trang 2
  • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống trang 3
  • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống trang 4
VẼ KĨ THUẬT
BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
o
LO
—I
1
1
1
I.	1r"
1
1
1
(à
T
1
1
1
1
1
V
140
BẢN VẼ Kĩ THUẬT
4'
. 0
BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
SẢN XUẤT VÀ ĐÒI SỐNG
Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.
Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn Vẽ kĩ thuật.
Hình 1.1. Các phương tiện thông tin
Bài
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG
Trong giao tiếp, con người dùng nhiều phưomg tiện thông tin khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau (hình 1,1) :
Tiếng nói;
Cử chỉ ;
Chữ viết;
Hình vẽ...
Em hãy xem hình 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ỷ nghĩa gì ?
- BẢN VẼ Kí THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT
Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là sản phẩm do bàn tay, khối óc của con người sáng tạo ra, từ chiếc đinh vít đến chiếc ô tô hay con tàu vũ trụ ; từ ngôi nhà ở đến các công trình kiến trúc, xây dựng...
Vậy những sản phẩm đó được làm ra như thế nào ?
Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó, trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, phải nêu đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu... Các nội dung này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến hành chế tạo, lắp ráp, thi công...
Em hãy cho biết các hình 1.2a, b và c liên quan như thế nào đến bản vẽ kĩ thuật ?
c
Hình 1.2. Bản vẽ dụng trong sản xuất
a) Thiết kế ; b) Thi công ; c) Trao đổi
- BẢN VẼ Kí THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG
Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên sử dụng những sản phẩm do con người làm ra, từ các đồ dùng điện, điện tử, đến các phương tiện đi lại, các loại máy và thiết bị dùng trong sinh hoạt...
Để người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình (bản vẽ, sơ đồ...).
Sơ đổ	Mạch điện thực tế
a	b
Hình 1.3. Bản vẽ dùng trong đời sống
Sơ đồ và mạch điện thực tế ;
Mặt bằng nhà ở.
Em hãy cho biết ỷ nghĩa của các hình 1.3a và 1,3b.
Ill	- BẢN VẼ DỪNG TRONG CÁC LĨNH vực Kí THUẬT
Em hãy xem hình 1.4 và cho biết bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào ?
Hình 1.4. Các lĩnh vực kĩ thuật dung bản vẽ kĩ thuật
Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình.
Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử.
Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học - kĩ thuật khác.
Ghi nhó
Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sông.
Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống.
Câu hỏi
Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật ?
Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đôi với sản xuất và đời sông ?
Vì sao chúng ta cần phải học môn Vẽ kĩ thuật ?