SGK Công Nghệ 8 - Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt trang 1
  • Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt trang 2
Bài 10
Bài tập thực hành
ĐỌC BẢN VÈ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT
Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.
Có tác phong làm việc theo quy trình.
- CHUẨN BỊ
Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút cỊù, tẩy,...
-Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp,...
Sách giáo khoa, vở bài tập.
- NỘI DUNG
Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (h.10.1) và ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bảng 9.1 (ở bài 9).
- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ chi tiết (xem lại ví dụ ở bài 9).
3-CÔNGNGHỆ8-A
Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự như ví dụ trong bài 9.
Kẻ bảng theo mẫu 9.1 vào bài làm và ghi phần trả lời vào bảng.
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập và hoàn thành tại lớp.
Chú ỷ :
Vòng đai là một chi tiết của bộ vòng đai dùng để ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.
IV-NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ •
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên.
Hình 10.1. Bản vẽ chi tiết vòng đai
3 - CÔNG NGHỆ 8 - B