SGK Công Nghệ 8 - Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

  • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt trang 1
  • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt trang 2
Bài 8
KHÁI NIỆM VỀ BẢN VÊ KĨ THUẬT
HÌNH CẮT
Biết được một số khái niệm về bản vẽ kĩ thuật.
Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt.
- KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ Kĩ THUẬT
Như đã biết, bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm. Nó được lập ra trong giai đoạn thiết kế và được dùng trong tất cả các quá trình sản xuất, từ chế tạo, lắp ráp, thi công đến vận hành, sửa chữa...
Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới
dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là :
Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng... các máy và thiết bị.
Bản vẽ xây dựng : gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng... các công trình kiến trúc và xây dựng.
Hình 8.1. Quả cam được bổ đôi
Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử.
- KHÁI NIỆM VÊ HÌNH CẮT
Bản vẽ kĩ thuật nói chung, được xây dựng trên cơ sở phương pháp các hình chiếu vuông góc đã học ở chương I. Tuy nhiên, để biểu diễn một cách rõ ràng các bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, trênbản vẽ kĩ thuật thường dùng phương pháp hình cắt. Phương pháp này giống như việc bổ đôi quả cam để quan sát các phần bên trong của nó (h.8.1).
a) Vật thể	b) Cắt đôi vật thể	c) Chiếu nửa sau vật thể
Hãy quan sát các hình 8.2a, b, c, d và cho biết hình cắt của ống lót được vẽ như thế nào ?
d) Hình cắt
Hình 8.2. Hình cắt của ống lót
Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể).
Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch (h.8.2d).
Ghi nhó
Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn hỉnh dạng bên trong của vật thể.
Câu hỏi
Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ?
Bản vẽ cd khí và bản vẽ xây dụng dùng trong các công việc gì ?
Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng dể làm gì ?