Giải Bài Tập GDCD 7 Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 1
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 2
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 3
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 4
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 5
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 6
  • Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trang 7
Bài 16
QUYỂN Tự DO TÍN NGƯỠNG VÀ TỒN GIÁO
Thông tin, sự kiện
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
* Tìm hiểu nội dung thông tin sự kiện Câu hỏi:
Em hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết?
Hướng dẫn trả lời:
Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tin Lành, đạo Hồi....
Câu hỏi:
Tại sao ở nước ta cũng như ở nhiều nước trên thế giới lại có hiện tượng có người thì theo tôn giáo này, có người thì theo tôn giáo khác, có người không theo một tôn giáo nào?
Hướng dẫn trả lời:
ơ nước ta cụng như ở nhiều nước trên thế giới lại có hiện tượng có người thì theo tôn giáo này, có người thì theo tôn giáo khác, có người không theo một tôn giáo nào đó là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mỗi người.
Cẫu hỏi:
Qua thông tin, sự 'kiện về tình hình tôn giáo ở Việt Nam em có nhận xét gì về đồng bào các tôn giáo ở nước ta?
Hướng dẫn trả lời:
Ưu điểm:
+ Là những người yêu lao động.
+ Có tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng.
+ Góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước.
+ Nhận thức và thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.
+ Làm tốt cả việc đạo, việc đời.
Nhược điểm
+ Do trình độ văn hóa thấp nên nhiều người còn mê tín, dị đoan. + Một số người dễ bị kích động và lợi dụng vào mục đích xấu.
+ Một số người lợi dụng tôn giáo hành nghề mê tín, dị đoan.
+ Một số người lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật gây hậu quả xấu đến sức khỏe, tài sản và tính mạng của công dân.
Nội dung bài học Câu hỏi:
Theo em, việc thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tôn giáo hay tín ngưỡng? Hướng dẫn trả lời:
Việc thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tín ngưỡng.
Câu hỏi:
Tín ngưỡng là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như: Thần linh, Thượng đế, Chúa trời.
Câu hỏi:
Câu ca dao:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
“Tổ” là ai? Vì sao phải giỗ Tổ?
Hướng dẫn trả lời:
“Tổ” là vua Hùng, người có công dựng nước.
Việc thờ cúng vua Hùng thể hiện truyền thống nhớ ơn tổ tiên của con cháu các đời sau - đây là hiện tượng tín ngưỡng.
Câu hỏi:
Tôn giáo là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những
■	hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
Tôn giáo còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành...)
Câu hỏi:
Tôn giáo và tín ngưỡng giống nhau và khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Giống nhau: Tôn giáo và tín ngưỡng là lòng tin vào cái gì đó thần bí: Thần linh, Thượng đế....
Khác nhau: Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thông tổ chức. Tín ngưỡng chỉ là lòng tin vào cái gì đó thần bí.
Câu hỏi:
Thế nào là mê tín dị đoan? Tại sao phải chống mê tín dị đoan?
Hướng dẫn trả lời:
Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như tin vào bói toán, chữa bệnh băng phủ phép ...) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người. Vì vậy, phải đấu tranh chống mê tín dị đoan.
Câu hỏi:
Em hãy nêu ví dụ về hiện tượng mê tín dị đoaii và tác hại của nó mà em biết?
Hướng dẫn trả lời:
Hiện tượng mê tín dị đoan xảy ra trong thực tế, ví dụ như những hiện tượng chữa bệnh bằng đồng đất, bói toán, uống “nước thánh” của bà đồng v.v đã gây ra thiệt hại về tiền của, đôi khi còn dẫn đến chết người.
Câu hỏi:
Tôn giáo, tín ngưỡng khác với mê tín dị đoan ở chỗ nào?
Hướng dẫn trả lởi:
Tôn giáo, tín ngưỡng là lòng tin, là sự sùng bái vào cái gì đó thần bí trong khi đó mê tín dị đoan là quá tin (tin đến mức mê muội) vào những điều mo' hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên.
Câu hỏi:
Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.
Câu hỏi:
Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương và quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng?
Hướng dẫn trả lời:
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ trương, chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kì.
- Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam khóa VIII:
+ Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân.
+ Đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở
tôn trọng pháp luật.
+ Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc.
+ Tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan, chống lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu.
+ Chấm lo phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí...
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 24 quy định:
Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Câu hỏi:
Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác:
Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu, nhà thờ...
Không được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
Câu hỏi:
Nhà nước nghiêm cấm vấn đề gì?
Hướng dẫn trả lời:
Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
Câu hỏi:
Những hành vi như thế nào là thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
Hướng dẫn trả lời:
Không bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như: đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ...
Tôn trọng những lễ hội, lễ nghi của các tôn giáo.
Bài tập
Bài tập 1:
Theo em, những người có đạo có phải là những người có tín ngưỡng không?
Hướng dẫn trả lời:
Người có đạo là người có tín ngưỡng. Bởi vì: Đạo (đạo Phật, hay đạo Thiên chúa...) là tôn giáo, mà tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức.
Bài tập 2:
Những hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Hướng dẫn trả lời:
Bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
Phá phách, đập phá, thiếu tôn trọng những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.
Phân biệt đối xử với công dân vì lí do tôn giáo, tín ngưỡng.
Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm trái với pháp luật và chính sách của Nhà nước.
Bài tập 3:
Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?
Hướng dẫn trả lời:
• Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
Tìm hiểu những quy định của nhà nước, của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Bài tập 4:
Theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín?
Xem bói
Xin thẻ
Lên đồng
Yểm bùa
Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao
Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
Đi lễ chùa
Đi lễ nhà thờ
Hướng dẫn trả lời:
Các hành vi thể hiện sự mê tín: (1) (2) (3) (4) (5)
Bài tập 5:
Trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?
Hướng dẫn trả lời:
Trong học sinh hiện nay vốn có hiện tượng mê tín dị đoan.
Ví dụ:
Trước khi thi kiêng không ăn trứng, không ăn xôi đậu đen, không ăn chuôi.
Trước khi đi học, đi thi sọ' gặp gái, cúng bái trước khi đi thi để đạt được điểm cao...
Để.khắc phục hiện tượng này mọi người (cả cha mẹ và tự bản thân mỗi học sinh) phải hiểu được đây là điều mê tín dị đoan không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.
Mọi người phải hiểu biết, sống có văn hóa, có kiến thức.