Giải Bài Tập GDCD 7 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

  • Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trang 1
  • Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trang 2
  • Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trang 3
  • Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trang 4
Bài 18
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP cơ sở (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
Tình huống, thông tin
* Tìm hiểu tình huống, thông tin.
Câu hỏi:
Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?
Hướng dẫn trả lời:
- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm:
+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).
+ ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Câu hỏi:
Khi cần xin cấp lại giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?
Hướng dẫn trả lời:
Việc xin cấp lại giấy khai sinh phải đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi mình cư trú, hoặc đang đăng kí hộ tịch. Người xin cấp lại giấy khai sinh phải trình:
+ Đơn xin cấp lại giấy khai sinh + Sổ hộ khẩu
+ Chứng minh thư nhân dân
+ Các giấy tờ khác để chứng minh việc mất giấy khai sinh là có thật
Thời gian: Qua 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Câu hỏi:
Khi cần sao giấy khai sinh thì đến cơ quan nào: trạm y tế, trường học, Úy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) hay công an xã (phường, thị trấn)?
Hướng dẫn trả lời: .
Khi cần sao giấy khai sinh thì đến úy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Câu hỏi:
Khi cần đăng kí kết hôn thì cần phải đến cơ quan nào?
Hướng dẫn trả lời:
Khi cần đăng kí kết hôn thì phải đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Câu hỏi:
Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra và có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Hướng dẫn trả lời:
Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân xã (phường, thị trấn) trực tiếp bầu ra.
Có nhiệm vụ và quyền hạn:
Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiền năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Giám sát hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) về các lĩnh vực kinh tế, vãn hóa, xã hội, đời sống...
Câu hỏi:
ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầú ra? ủy ban nhân dân xã có những quyền hạn, nhiệm vụ gì?
Hướng dẫn trả lời:
ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân xã (phường, trị trấn) bầu ra.
Nhiệm vụ và quyền hạn của úy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
+ Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trên các lĩnh
vực: đất đai, nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp...
+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành
Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trâún).
+ Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại...
+ Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng tự do, danh dự nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.
Chống tham nhũng, buôn lậu làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác...
Nội dung bài học Câu hỏi:
Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền thuộc cấp nào?
Hướng dẫn trả lời:
Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân xã (phường - thị trấn) là cơ quan chính quyền thuộc cấp cơ sở (xã, phường - thị trấn)
Câu hởi:
Hội đồng nhân dân xã do ai bầu ra và có trách nhiệm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân về quốc phòng và an ninh ở địa phương.
Câu hỏi:
ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra và có nhiệm vụ gì?
Hướng dẫn trả lời:
ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là do Hội đồng nhân dân bầu ra và là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa-phương.
Câu hỏi:
Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã (phường, thị trấn) như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân là những cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì vậy chúng ta cần phải:
+ Tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước.
+ Làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật cũng
như những quy định của chính quyền địa phương.
Bài tập Bài tập 1:
Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của ẽm?
Hướng dẫn trả lời:
Xin cấp giấy khai sinh.
Sao giấy khai sinh.
Xác nhận lý lịch.
Bài tập 2:
Theo em, trong những câu trả lời dưới đây, câu nào là đúng?
ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.
Úy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.
Hướng dẫn trả lời:
Câu (2): Úy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra là đúng.
Bài tập 3:
Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B
A. Việc cần giải quyết	B.	Cơ quan giải quyết
Đăng kí hộ khẩu	1.	Công an	•
Khai báo tạm trú	2.	ủy ban nhân dân xã
Khai báo tạm vắng	3.	Trường học
Đăng kí kết hôn	4.	Trạm y tế (bệnh viện)
Xin cấp giấy khai sinh
Sao giấy khai sinh
Xác nhận lí lịch
Xin sổ khám bệnh
Xác nhận bảng điểm học tập
Hướng dẫn trả lời:
A4, A5, A6, A7 - B2 Al, A3 - BI A9 - B3 A8 - B4