SGK Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Bài 84. op ap họp, sạp

  • Bài 84. op ap họp, sạp trang 1
HỌC VẦN (Tiếp theo)
Bài 84 op ap
Nối
ơ \0
Con cọp
Giấy nháp
để dưói ngàn bàn.
rất hung dữ.
sơn màu đỏ.
Điền: op hay ơp?