SGK Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Bài 87. ep êp chép, xếp

  • Bài 87. ep êp chép, xếp trang 1
Bài	ep êp
V 'Ò
Bà khép nhẹ
Gạo nếp
Chúng em
đồ xôi rất ngon.
xếp hàng vào lốp.
cánh cửa.
Điền: ephayêp?