SGK Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tuần 1 - Chủ điểm: Nhà trường

  • Tuần 1 - Chủ điểm: Nhà trường trang 1
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Nhà trường trang 2
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Nhà trường trang 3
  • Tuần 1 - Chủ điểm: Nhà trường trang 4
Luyện tập tổng hợp
Tạp đọc
Trưdng em
Viết tiếng trong bài:
có vần ai :.........	,	L.,	
có vần ay:	
Đánh dấu vào ô trống cho đúng :
Tiếng
mai
nhảy
chai
cay
trái
may
có vần ai
X
có vần ay
3. Trong bài, trường học đưọc gọi là gì ? Ghi dấu X vào D trước ý trà lòi đúng :
3 Là ngôi nhà thứ hai của em.
Là nai em học những điều tốt, điều hay.
Là nai ỏ của cô giáo và bạn bè.
Chính tả
1. Chép lại bài Trường em (từ "Truông hộc" đến "anh em").
2. Điền : ai hoặc ay.
ch	tóc	suối ch
	iến lửa
quả 	à
3. Điền : c hoặc k.
	ó vàng
thước 	ẻ
Tạp đọc
Tặng cháu
Viết tiếng trong bài có vần au:	
- Đọc : ngôi sao, cao, rau cải, màu sắc, tò báo, trắng phau
- Viết lại: 2 tiếng có vần ao: sao,	
2 tiếng có vần au: rau,	
Sắp xếp các ô chữ thành câu và viết lại vào ô trống :
Ị—r~I Bác Hồ mong bạn học sinh U] ra công học tập
] giúp nước nhà
] để lớn lên
Chính tà
Chép lại bài Tặng cháu.
a) Điền : n hoặc I.
Con cò	Chim hót	Bé ngủ
bay	â bay	a.	íu	o.	trong	ôi.
b) Điền dấu ’ hoặc dấu ~ trên những chữ in đậm :
quyển vơ	tô chim	bé nga
cho xôi	gió thôi	vội va
Tạp đọc
Cái nhãn vỏ
Viết tiếng trong bài có vần ang:	
Đánh dấu X vào ô trống cho đúng :
Tiếng
củ lạc
lá bàng
làng
con vạc
họ hàng
có vần ang
có vần ac
Bố Giang khen bạn ấy thế nào ? Ghi dấu X vào D truớc ý trà lòi đúng :
Ngoan ngoãn, giữ vở luôn mới.
Viết chữ đẹp, ngay ngắn.
] Đã tụ viết đưọc nhãn vở.