SGK Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Bài 89. iêp ươp liếp, muớp

  • Bài 89. iêp ươp liếp, muớp trang 1
iêp ươp
Nối
k	©T\o
Đàn gà con
có vị chua.
Chú mèo mưỏp
đang bắt chuột.
Rau diếp cá
kêu chiêm chiếp.
Điền: iêp hay uap ?
'ti (liếp- mài'
%fiâtỉ/ mài/ ủạu tới/ dự' tễ/ sinh n/iậi/
tầu tỉỉứ> 7 của/ minh
^Uàứ/ túc/ 7 ạiờ nqàij/ cQiiủ/ uỉiật/
20 -09 -2013
tại nflà' ùêntỊ'
cĩĩaii' tỉiâiv
■	^/iđ/i/p 96/yài ■
th.
mòi
cò
cá	........ muối