SGK Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Bài 85. ăp âp bắp, mập

  • Bài 85. ăp âp bắp, mập trang 1
Bài 85 âp âp
VAo"	'	.	_	
Cái cạp	đều tạp thể dục.
Bập bênh	có quai đeo.
Buổi sâng,	ohrti
n..... sau tưòng
cây cao, cây th
	2