Giải tiếng Anh lớp 10 Test Yourself A

  • Test Yourself A trang 1
  • Test Yourself A trang 2
TEST YOURSELF A
LISTENING: Listen and complete the table below. (Nghe và điền bảng dưới đây.)
1. lanuàry 15lh, 1929	2. In 1951	3. for 4 years
he met	5. they got married 6. a minister at a
7. the black freedom movement 8. heard his speech at the church 9.1964	10. April 4th, 1968
READING: Read the passage and choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed, (Đọc đoạn văn và chọn cụm từ thích hợp trong khung cho mỗi chỗ trống. Có nhiều cụm từ hơn cần thiết.)
1-F;	2-C;	3-A;	4-D;	5-B
GRAMMAR: Use the correct form of the verbs in brackets to complete the letter of application below. {Dùng dạng đúng củci động từ trong ngoặc để điền lá dơn dưới đây.)
ỉ. to apply 2. am	3. Attended 4. passed 5. got
can	7. reading 8. know	9. am able 10. hearing
WRITING: Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter. (Sally Green viết cho Phong một lá thơ. Đọc lá thơ cẩn thận sau đó với tên của Phong, viết cho cô ấy thơ trả lời.)
10 đường Minto
Edinburgh, Scotland
Phong thân mến,
Hãy làm bạn tâm thư của tôi nhé? Tôi 16 tuổi, cao 1.58m với tóc
đỏ và mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh với cha mẹ và hai chị.
Tôi là học sinh trung học. Trường tôi ở trung tâm thành phố. Nó rất xưa và đẹp với khoảng 500 học sinh và 70 giáo viên. Tôi đi học mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Trước tiên chúng tôi có tiết học. Kế đó chúng tôi có giờ nghỉ ăn trưa một giờ rưỡi. Sau đó, chúng tôi hoặc có tiết học thêm hoặc trò chơi.
Tôi hy vọng bạn sẽ viết thơ cho tôi và kể cho tôi về chính bạn, trường học và những việc thường làm của bạn.
Thân,
Sally Green
(Possible answer)
Nguyen Trai Street District 5, Ho Chi Minh City Viet Nam
July 15th, 200...
Dear Sally,
I’m very glad to be your pen-friend. I’m 14 years old. I’m not very tall, about 1.55 meters. I’ve got short black hair and black eyes. I live in the centre of the city. 1 live with my parents and a younger sister. She’s nine years old and in Grade 4.
I’m in Grade 9 at Dien Hong High School. My school is not very big but beautiful. There are about nine hundred pupils with 80 teachers. I have to study many subjects: Maths, History, Physics, Chemistry’, Literature, Biology, Botany, Civic Education, Agricultural Technology, etc. I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!
Write to me. And please give my regards to your family.
Yours truly.
Phong