Giải tiếng Anh lớp 10 Test Yourself D

  • Test Yourself D trang 1
  • Test Yourself D trang 2
TEST YOURSELF D
Listening: Listen to the passage and anwer the questions.(Nghe đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)
Because they want to enjoy nature.
It because a nationl park in 1872.
No. It’s the world’s largest park.
It has 70 geysers.
They mustn’t pick flowers and feed or hunt animals.
Tapescript
A national park is a large piece of land. In the park, animals are free to come to go. Trees and plants grow everywhere. People go to a national park to enjoy nature. Many people stay in camgrounds in national parks. They sleep in tents and cook their food over camfires. They also walk on trails or paths in the parks. Yellowstone is the world’s oldest national park. It became a national park in 1872. It’s also the world’s largest park.
Yellowstone is famouse for its geysers. These holes in the ground shoot hot water into the air. There are 70 geysers in the park. The most famous is the Old Faithful. About every hour Old Faithful shoots hot water hundreds of feet into the air.
Two and a half milion people visit this beautiful park each yaer. Visitors are not allowed to pick the flowers. They must not feed or hunt the animals, either.
Reading: Read the following passage, and then do the exercises that follow. {Đọc đoạn văn sau, vù sau đó làm các bài tập theo sau.)
Bảo tồn thiên nhiên là sự bảo vệ và quản lý khôn khéo môi trường. Người ta thực hiện sự bảo tồn để môi trường có thể giữ gìn những nhu cầu của họ và nhu cầu của tất cả sinh vật sông khác. Không có sự bảo tồn thiên nhiên, tất cả tài nguyên cần thiết cho sự sông - không khí, động vật, năng lượng, khoáng sản, thực vật, đất và nước - sẽ bị hư hại, phung phí hoặc phá hủy.
Bảo tồn thiên nhiên cũng bao gồm mối quan tâm cho chát lượng của môi trường để con người có thể thích thú sống ở đấy. Điều đó có nghĩa giữ nó lành mạnh và an toàn - và một nơi thú vị để sông. Một môi trường lành mạnh bao gồm đường phô" và xa lộ sạch sẽ, với không gian rộng trong thành phô" cho các công viên và sân chơi. Môi trường xung quanh lý tưởng có nghĩa là các cảnh vật không có vật phê" thải và rác. Chúng bao gồm những miền hoang dã nơi đó động thực vật có thể được bảo vệ khỏi sự tàn phá của con người.
Find the words or phrases which mean the following. (Tìm từ hay cụm từ có nghĩa sau).
rubbish and useless things: junk and litter scenery:landscape
main road that connects towns or cities: highway good for your health: healthy
Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Quyết định những câu nói sau đúng (T) hay sai (F).)
T	b. T	c. F	d. F	e. T	f. T
GRAMMAR
Put the verbs in brackets in the correct form. (Viết động từ trong ngoặc đúng dạng.)
1. has been cleaned	2. have been turned on 3. are waiting
l.knew	2. would help	3. knows
l. decided	2. to stay 3. would have gone out 4. hadn’t been
WRITING
Complete the invitation letter below, using the words and phrases given as cues. (Hoàn chỉnh lá thơ mời dưới đây, dùng từ hay cụm từ gợi ỷ.)
Dear Alex,
You’ll be delighted to know Father is giving a party to celebrate the New Year. He has invited some of our relatives and his friends to make the party a success.
too, have invited a number of my friends in the neighbourhood. Mother has asked me to tell you to come home for the New Year celebration. I’m sure you will be here in time to share the fun with US on that day.
Love, •
Helen