Giải tiếng Anh lớp 10 Unit 15: Cities

  • Unit 15: Cities trang 1
  • Unit 15: Cities trang 2
  • Unit 15: Cities trang 3
  • Unit 15: Cities trang 4
  • Unit 15: Cities trang 5
  • Unit 15: Cities trang 6
  • Unit 15: Cities trang 7
  • Unit 15: Cities trang 8
  • Unit 15: Cities trang 9
  • Unit 15: Cities trang 10
1De85
CITIES
(Thành phô)
I. VOCABULARY
empire [‘empaia]
(n) : đế quốc
headquarters [‘hedkwo:taz]
(n) : tổng hành dinh, bộ chỉ huy
mingle [‘miqgl]
(v) : hòa lẫn, trộn lẫn
harbour [‘ha:ba]
(n): hải cảng
ice-free [‘ais fri:]
(adj) : không bị đóng băng
finest [‘fainist]
(adj) : the most beautiful: đẹp nhất
metropolitan [metra’pDlitan]
(adj): (thuộc) khu đô thị lớn
total [‘tautl]
(adj) : tổng cộng
found [found]
(v) : thành lập, sáng lập
founder [‘faunda]
(n) : sáng lập viên
take over [‘teik auva]
(v) : tiếp quản, kế tục
characterise [‘kaeraktaraiz]
(v) : biểu thị đặc điểm
mix [miks]
(v) : pha trộn
get control of
(v): kiểm soát, tiếp quản
base [beis]
(n):bệ,chân đế
enlighten [ en’laitan]
(v) : làm sáng tỏ cho
liberty [‘libati]
(n):tự do
liberal [‘libarl]
(adj): tự do
ideal [ai’dial]
(adj) : (thuộc) lý tưởng; (n): lý tưởng
get away [get awei]
(v): tránh khỏi, ra đi
II. GRAMMAR
A. Defining vs Non-defining adjective clauses {Mệnh dề tính từ xúc định với mệnh đề tính từ không xác định)
1. Defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ xác định): là một thành phẫn của câu, không thể bỏ.
e.g.: The city which/that has the most population in the world is Mexico City.
{Thành phố có dân số đông nhất trên thê' giới là Mexico City.)
The man who/that is speaking to my teacher is the principal. {Người đàn ông đang nói chuyện với giáo viên của tôi là hiệu trưởng.)
Chú ý: Quan hệ đại từ (Relative pronouns) làm túc từ ở mệnh đề tính từ xác định có thể bỏ.
e.g.: The book (that/which) you lent me is very interesting. (Cuốn sách bạn cho tôi mượn rất hay.)
The bookyơM lent me is very interesting.
2. Non-defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ không xác định):
là phần thêm vào để làm cho nghĩa câu phong phú, rõ ràng hơn, chúng ta có thể bỏ, nhưng câu vẫn đủ nghĩa.
e.g.: His brother, who is playing for the city football team, is very popular.
(Anh của anh ấy, người đang chơi cho đội bóng thành phố, rất dược hâm mộ.)
Marie Curie, who was the first woman university professor in France, was born in Poland.
(Marie Curie, một nữ giáo sư đại học đầu tiên ở Pháp, sinh ở Ba lan.) Chú ý: Ớ mệnh đề tính từ không xác định:
tiền ngữ (the antecedent) là từ xác định (definite word): al. danh từ riêng (proper nouns).
e.g.: New York Harbour, which is ice-free in all seasons, is one of the largest cities in the world.
(7/ái cảng Nữu Ước, không bị đóng băng ở tất cả mọi mùa, là một trong những thành phố lớn nhất thê' giới.)
a2. từ được xác định bởi sở hữu tính từ (Possessive adjectives), chỉ thị tính từ (demonstrative adjectives).
e.g.: That woman, who gave you my address, is my aunt.
(Người phụ nữ kia, người đã cho bạn địa chỉ của tôi, là cô tôi.) His son, who(m) I talked with you about, is one of the best pupils in school.
(Con trai anh ấy, người tôi đã nói với anh, là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường.)
a3. được bổ nghĩa bởi một cụm tính từ. e.g.: The man in black, who is painting the statue, is a famous artist.
(Người đàn ông mặc quần áo đen, người đang sơn bức tượng, là một họa sĩ nổi tiếng.)
từ THAT không được dùng
quan hệ đại từ làm túc từ không được bỏ.
e.g.: His proposal, which the committe is considering, is related to exams system.
(£>ề nghị của ông ấy, (mà) ủy ban đang cứu xét, liên hệ đến hệ thông thi.)
B. ALTHOUGH (mặc dù): là liên từ nhượng bộ (concessive conjunction): diễn tả sự tương phản (a contrast).
e.g.: Although this city is small, it’s very clean and beautiful. (Mặc dù thành phố này nhỏ, nó rất sạch và đẹp.)
Although he’s poor, he leads a very honest life.
(Mặc dù anh ấy nghèo, anh ấy có cuộc sống rất trung thực.)
Ngoài although, những từ “EVEN THOUGH, THOUGH” (mặc dù) cũng được dùng.
e.g.: Even though the test was difficult, the pupils tried to finish it. (Mặc dù bài kiểm tra khó, các học sinh cố gắng làm xong.)
ALTHOUGH có thể được thay thế bởi liên từ (conjunction) BUT, hay từ nốì (connector) HOWEVER.
e.g.: He’s poor, but he leads a very honest life.
He’s poor; however, he leads a very honest life.
Chú ý: a. BUT: thường theo sau dâu phẩy (,: a comma)
b. HOWEVER: thường theo sau dấu chấm phẩy(;: semi-colon)
III. SOLUTIONS and TRANSLATIONS (Lời giải và Bùi dịch)
A. READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em dọc)
Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures.
(Lùm việc từng đôi. Dưới dây là một vài nơi nổi tiếng ở Nữu Ước. Ghép tên với hình.)
Picture 1: the Empire State Building Picture 2: The United Nations Headquaters Picture 3: Central Park
Picture 4: Times Square
* 1. New York is in the southeastern part of New York State, at mouth of Hudson River.
It is the seat of The United Nations organization, and the largest city in the
United Sates. It was founded by the Dutch in 1624, called Fort Amsterdam, then New Amsterdam. In 1664, when the English took over the city, it was renamed New York.
WHILE YOU READ (Trong lúc em đọc)
Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn vãn, và sau đó làm những bài tập theo sau.)
Thành phố Nữu ước nằm ở phía đông nam bang Nữu ước. Nó phát triển ở nơi hai sông Hudson và Passaic hòa lẫn với dòng nước của Đại Tây Dương. Hải cảng Nữu Ước, không bị đóng băng trong tất cả mọi mùa, là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân sô" hơn bảy triệu người ở nội thành và 19 triệu trong toàn thể khu vực đô thị, và tổng sô" diện tích 946 cây sô" vuông, Nữu Ước là là thành phô" lớn nhất ở nước Mỹ.
Thành phô" được thành lập bởi người Hà Lan vào năm 1624. Đầu tiên nó được gọi là Fort Amsterdam, và sau đó là New Amsterdam. Năm 1664, người Anh tiếp quản thành phô" và đặt tên lại là Nữu ứơc. Nữu ứơc là thành phô" rất khác thường. Mặc dù nó không phải là thủ đô của quô"c gia, nó là trụ sở của Liên Hiệp Quô"c và là trung tâm tài chính, truyền thông và thương mại toàn cầu. Dân Nữu Ước là những người đến từ khắp nơi ở nước Mỹ và từ nhiều quốc gia khác trên thê" giới. Đặc điểm của thành phô" là hàng trăm cơ quan đồ sộ và cao ốc chung cư, một vài cao ốc của chúng nằm trong sô" những cao ốc cao lớn nhâ"t thê" giới. Tâ"t cả khách đến Nữu Ước được hấp dẫn bởi những nơi như Tượng Nữ thần Tự do, Cao ốc văn phòng Empire State, Đường Wall và khu nhà hát Broadway. Nữu Ước cũng là nơi du khách có thể thăm một vài trung tâm trưng bày tranh và viện bảo tàng nổi tiếng thê" giới.
Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ Ở A xuất hiện ở Bài dọc. Ghép chúng với những định nghĩa ở B.)	.
d 2. c 3. e 4. a 5. b
Task 2: Decide whether the statements are True (T) or False (F). (Ổnyếí định những câu này đúng (T) hay sai (F).)
1. T 2. F (it is ice-free in all seasons.)
T	4.T	5.T.
Task 3: Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)
New York City is in the southeastern part of New York State.
It has a population of 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region.
Because it was founded by the Dutch.
Because it is the home of The United Nations, the centre of the global
finance, communication and business.
Visitors can be attracted by the Statue of Liberty, the Empire State Building, and the Broadway theatre district.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc từng nhóm. Thảo luận những câu hỏi này.)
If I could visit New York, I would like to visit the places such as:
the Statue of Liberty, because it is the gift of the French to the American to show their friendship in 1886.
The United Nations Headquarters, because it is the place where I can hear the high-level discussions about the global important matters.
B. SPEAKING (Nói)
Task 1: Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn chỉnh mỗi câu hỏi ở A với từ thích hợp ở B.)
d 2. f 3. a-e 4. e 5. b - c 6. b - c
Task 2: Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities.
(Làm việc từng đôi. Một người đọc thông tin về Nữu Ước, và người kia đọc thông tin về Luân Đôn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)
Thành lập: 1624 Dân sô": 7 triệu Diện tích: 946 km2 Ngày nghỉ: 7 Nhiều cao ô"c cao lớn
Nữu ước	Luân Đôn
Một công viên rộng Năm c< Dân chúng: hiếu khách, cởi mở
Thành lập: 43 AD Dân số: 7 triệu Diện tích: 1610 km2 Ngày nghỉ: 14 ít cao ốc cao lớn Năm công viên rộng
Dân chúng: lịch sự, kín đáo
Phương triện giao thông: thuận tiện Phương tiện giao thông: thuận tiện A: When was New York founded?
B: In 1624. And what about London?
A: London is older. It was founded in 43 AD. What’s the area of New York?
B: 946km2. It’s smaller than London, 1,610 km2. What’s the population of
New York?
A: It has more than 7 million people in the city. How about London?
B: The same.
A: How many national holidays do New Yorkers have?
B: Only seven. What are the people in London like?
A: They’re formal and reserved.
B: Oh, on the contrary, New Yorkers are open and friendly.
A: Are there many parks in New York?
B: No, only one, but it’s big. What about London?
A: There are five big parks in the centre of London.
B: How interesting! People have many places for pleasure and walk.
Task 3: Read and practise the dialogue, (ỡợc và thực hành bài đô'i thoại.)
A : Như thế chúng ta học biết nhiều về Nữu Ước và Luân Đôn. Chúng ta hãy làm một vài so sánh.
B : Được. Trước tiên, diện tích của Luân Đôn là 1610 km2, và diện tích của Nữu Ước là 946 km2, vậy Luân Đôn rộng lớn hơn.
A : Đúng vậy. Nhưng dân số của nó bằng dân số của Nữu Ước. cả hai thành phố’ có dân sô’ 7 triệu người.
B : Vâng, nhưng Nữu Ước có nhiều cao ô’c hơn Luân Đôn.
Work in pairs/groups. Make similar comparisons between London and New York, using the information in Task 2. (Lam việc từng đôi/nhóm. So sánh tương tự giữa Luân Đôn và Nữu Ước, dùng thông tin ở bài tập 2.)
A: The people in London have 14 national holidays a year.
B: Really? So, they have more holidays than those in New York. New Yorkers have only seven days.
A: And London has five big parks.
B: OK. It has more parks than New York. But the people in New York are more open and friendlier than those in London.
A: That’s right, because London is an old city. And the means of transport in the two cities are very convenient.
Task 4: Work in groups. Tell each other which of the cities you prefer and give reasons. (Làm việc từng nhóm. Kể cho nhau thành phô' nào trong hai bạn thích hơn và cho lý do.)
A: I prefer London to New York, because it has more parks, and more ancient palaces, buildings such as Birmingham Palace, The Houses of Parliament,...
B: But I prefer New York, because it has more modern tall buildings and the friendliness and openness of the residents there, as a result of this we can feel more comfortable.
A: I agree with you about this. And the means of transport in the both cities are convenient.
B: Ok. You can say it again.
c. LISTENING {Nghe)
BEFORE YOU LISTEN {Trước khi em nghe)
Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. {Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)
It’s the Statue of Liberty.
It looks like the statue of a woman.
It’s got a crown {vương miện) on its head.
It’s got a tablet on its left hand.
It’s holding a torch {ngọn đuốc) on its left hand.
It’s wearing a robe {áo choàng).
WHILE YOU LISTEN {Trong khi em nghe)
Task 1: Listen to the passage and choose the coưect answers. {Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời đúng.)
B 2. A 3. A 4. A 5. c •
TAPESCRIPT
The Statue of Liberty, one of America’s most familiar images, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The statue weighs 205 tons and is 46m high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93m. The outside is made of copper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30
a.m. to 5 p.m. daily except Christmas Day.
Task 2: Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại và điền thông tin thiếu vào bảng bên dưới.)
Formal name
Liberty Enlightening the World
Height
46m alone, 93m with the base
Weight
205 tons
Material
iron and copper
The base
stone and concrete
Opening time
9:30 a.m. to 5 p.m. daily except Christmas Day.
AFTER YOU LISTEN (Sau khi em nghe)
Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table. (Kể cho nhau những gì em biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, dùng thông tin ở bảng.)
A: The Satue of Liberty is a fimiliar image of America and a symbol of freedom. It is in New York Harbour.
B: And it was a gift of the French people to Americans to show the friendship between the two nations.
C: The statue is 46 metres high, and weighs 205 tons.
A: And its outside is made of copper with a frame of iron inside.
B: Its base is made of stone and concrete.
C: And people can visit the statue from 9:30 a.m. to 5 p.m. daily except Christmas Day.
D. WRITING (Viết)
Task 1: Read the description of London, then write the answers to the questions. (Đọc bài mô tả Luân Đôn. Sau đó viết câu trả lời cho các câu hỏi.)
Luân Đôn, thủ đô của Vương Quốc Anh, được thành lập bởi người La Mã năm 43 sau Công nguyên. Nó có dân số khoảng 7 triệu. Nằm ở miền nam nước Anh, trên dòng sông Thames, thành phố bao gồm một diện tích 1610 cây số’ vuông.
Luân Đôn nổi tiếng về nhiều thứ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm những cao ốc lịch sử, như nhà thờ chánh tòa Thánh Phaolô, và tòa nhà Quốc Hội. Họ cũng đến thăm các nhà hát, nhà bảo tàng và nhiều cửa hàng. Cửa hàng nổi tiếng nhất là Harrods, nơi đây b’ạn có thể mua gần như đủ mọi thứ.
Điều đẹp nhâ’t về Luân Đôn là các công viên. Có 5 công viên ở trung tâm thành phôi Chúng bao phủ một diện tích rộng của thành phô’, và là những nơi
lý tưởng cho dân chúng tránh khỏi cuộc sông ồn ào và nhộn nhịp của thành phố' và thư giãn.
London is situated in southern England on the River Thames.
It covers an area of 1610 square kilometres.
It has a population of seven million.
It is a very ancient city, over two thousand years.
It was found by the Romans in 43 AD.
It is famous for its historic buildings, theatres, museums and specially its parks.
The best about the city is its parks.
Task 2: Write a description of a city or a town in Vietnam you know well, using the questions above as suggestions. (Viết bài mô tả một thành phô'hay một thị xã ở Việt Nam mà em biết rõ, dùng những câu hỏi gợi ý ở trên.)
Da Lat is situated on a plateau in Central Highlands. It is the biggest city in the Highland. It has a population of about two hundred thousand people. It is one of the famous tourist cities in Vietnam. Da Lat was founded by the French colonists in 1897 after the site had been discovered by Dr Alexandre Yersin. It is famous for its beautiful sights and cool climate. The best thing you can find in Da Lat is its temperate weather and the peace and quiet atmosphere on the pine hills or by impressive waterfalls.
E. LANGUAGE FOCUS
Pronunciation: [ ©] — E Ỗ]
Grammar and vocabulary:
Non-defining and defining adjective clauses •	2. Although to connect contrasting ideas.
Grammar and vocabulary
* Non-defining and defining adjective clauses
Exercise 1: Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required. {Gạch dưới mệnh đề tính từ ở những câu này, và nói rõ chúng là xác định (D) hoặc không xác định (ND). Thêm dấu phẩy (,) nơi cần thiết.)
1. ND - Washington D.C., which is located on the East Coast of the United 186 - English 10
States, has many interesting and historical places to visit.
ND - Brasilia, which is located on the Granada River, became the capital of Brazil in 1960.
ND - Mexico City, which has a population of nearly 20,000,000, is the largest metropolitan area in the world.
ND - Seoul, which hosted the 1988 Summer Olympics, is well-known for its shopping centres.
ND - Kyoto, which used to be the capital of Japan, has many temples.
* Connecting contrasting ideas: athough.
Exercise 2: Combine the following sentences, using although. (Kết hợp những câu sau, dùng although.)
Although there is not much to do in the countryside, I prefer to live in it.
Although there is a lot of pollution in Los Angeles, it is an ideal place to live.
Although the shops are crowded, people are not buying much. .
Although the city is a favourite tourist destination for many people, it has its problems.
Although it is a safe neighbourhood, it is best to be careful.