Giải bài tập Vật lý 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

  • Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp trang 1
  • Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp trang 2
  • Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp trang 3
  • Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp trang 4
  • Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp trang 5
ĐOẠN MẠCH NÙI TIẾP
A. KIẾN THÚC TRỌNG TÂM
Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở Rị, R2 mắc nối tiếp :
Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm : I = I] - I2.
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần : Ư = U] + u2.
Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần :
Rtd = Rj+R2
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó : •
Rị.
U2 r2
Lưu ỷ :
u R
Có thể vận dụng công thức : —- = —
u R
Có thể mắc nối tiếp các dụng cụ hay thiết bị điện khi hiệu điện thế định mức của chúng nhỏ hơn hiệu điện thế của nguồn điện.
Cl.
C2.
B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK VÀ GIẢI BÀI TẬP TRONG SBT
(1)
(2)
Rj, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau. Theo định luật Ôm : I, = và lọ = ^2.
R1 ' R2
Mạt khác, vì R! và R2 mác nối tiếp nên I[ = I2
Từ(l)và (2)
«
R, Ri
,ayẠi =
R±
r2
C3. Vì u = u, + u2.
(ì)
(2)
(3)
Mặt khác : u = IRtđ ; u( = IjRỊ ; u2 = I2R2. Từ (1) và (2) ta có : IRtd = IjRj + I2R2.
(4)
Trong đó :
Từ (3) và (4) suy ra : Rtđ - Rị + R2.
C4. + Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn.
+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn.
+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đj bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua đèn Đ2.
C5. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm Rị nối tiếp với R2 cũng có thể kí hiệu là R12 = Rj + R2 = 20 + 20 = 40Q .
+ Khi mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với hai điện trở đã cho, có thể coi. như đoạn mạch mới gồm hai điện trở R12 nối tiếp với R3.
Ta có : Rtđ = R,2 + R3 = 40 + 20 = 60 Q.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 4.1.
b) Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách :
Hình 4.1
Cách ỉ: Uj = IR| = 0,2.5 = 1 V
u2 = IR2 = 0,2.10 = 2 V UAB = ut + u2 = 1 + 2 = 3 V
Cách 2: Uab = I(Rj + R2) = 0,2(5 + 10) = 3 V
a)I=^ = ^ = l,2A.
R 10
b) Ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của vật cần đo cường độ dòng điện, khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là dòng điện thực đi qua vật đang xét.
u _ -	12
a) Ta có : RAB = Rj + R2 = 10 + 20 = 30	=> I =	= 0,4 A.
Vì ampe kế đo cường độ dòng điện ĩ trong mạch nên số chỉ của ampe kế là 0,4 A.
Ui = IRj =0,4.10 = 4 V
Vì vôn kế đo hiệu điện thế U1 giữa hai đầu R| nên số chỉ của vôn kế là 4 V.
. Từ đó suy ra các cách làm tăng cường độ
b) Vì I' = 31 =>	= 3^
R AB R-AB
dòng điện.
Cách 1 : Giữ nguyên hai điện ưở đó mắc nối tiếp để R'AB = RAB thì ƯAB = 3UAB. Như vậy phải tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần.
Cách 2 : Giữ nguyên hiệu điện thế của đoạn mạch U'AB = UAB thì
1	30
R'ab = T-R-AB = -“■ = 10G = R|, trong mạch chi mắc Rị.
4.5
4.6
4.7,
4.8
, , .	u 12
Điện trở của đoạn mạch là R = — = —— = 30 Q
I 0,4
=> có hai cách mắc các điện trở đó vào mạch :
Cách 1 : Trong mạch chỉ có điện trở 30 Q (Hình 4.2).
Cách 2 : Trong mạch mắc hai điện trở 10 Q và 20 Q nối tiếp nhau (Hình 4.3).
Ạ 30 0 B
>—D—*
Hình 4.2
A 10 o 20 o R I—CZZW
Hình 4.3
c. Vì Rj nối tiếp R2 nên I = Ỉ! = I2. Để điện trở R2 không bị hỏng thì cường độ dòng điện trong mạch tối đa là 1,5 A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R] nối tiếp R2 là :
Umax = Imax(R, + R2) = 1,5(20 + 40) = 90 V
Rtđ = R] + Rộ + Rj = 30 G. I
Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp là : I =	= 0,4 A.
Rtđ
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở :
ut = IR[ = 2V ; u2 = IR2 = 4V ; Uj = IRj = 6 V
A.
D. Vì R| nối tiếp R2 nên	=> -^ =	=> U7 = 4,5 V.
2 u2 R2- U2 1,5Rj	2
u = Uị + u2 = 3 + 4,5 = 7,5 V
4.10.c.
A.	4.12. c.
D. Khi công tắc K mở, điện trở R] nối tiếp điện trở R2, ampe kế chỉ cường
Rị 3
Từ(l)và(2) => y = 3=>r = 3I.
a) Vì các điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện chạy qua các điện trở đều bằng nhau và bằng cường độ dòng điện toàn mạch :
I, = L = L = I =
Rị + R2 + Rj
= 0,4 A
b) Vì các điện trở mắc nối tiếp nên hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó. Trong ba điện trở thì R3 lớn nhất nên u3 lớn nhất. 4.15. a) Khi công tắc K mở, ampe kế chỉ cường độ dòng điện u
R| + R2 + R.
(1)
Khi công tắc K đóng, không có dòng điện chạy qua điện trở R3, ampe kế chỉ
cường độ dòng điện I' = ————— •	(2)
Rị + R2
Dựa vào kết quả của bài 4.13, ta có I' = 31 Từ (1), (2) và (3) ta có :
u „ u
(3)
Rị + R2
= 3-
R] + R2 + R3
Rj + Rọ + R3 — 3(R[ + R2)
b) 1 =
Rị + R2 + R3 4 + 5 + 18
R3 = 2(R) +R2) = 18 Q M =0,2 A.
4.16. - Khi đóng công tắc K vào vị trí 1 thì đoạn mạch điện chỉ có Rp
Khi chuyển công tắc K vào vị trí 2 thì đoạn mạch điện gồm Rj mắc nối tiếp với R2.
Khi công tắc K ở vị trí 3 thì đoạn mạch điện gồm Rp R2, R3 mắc nối tiếp với nhau.
3 + Rọ
—=> Rọ = 6£ì 3	2
I 3 + 6 + R3 _ „
T =	 => R3
I 	Điện trở tương đương được tính theo công thức : —ỉ— - -ị- + —.
Rtđ R1 R2
 8
c.
4a.
4b.
4c.
Vì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trong các trường hợp được giữ không đổi nên cường độ dòng điện qua đoạn mạch trong các trường hợp tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch. Ta có :
Jị_ = Rị + R2 J_ I2 R,	ỉ
3
I| Rị + R2 + Rj
h	Ri
BÀI TẬP BỔ SUNG
15Q
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.4.
Trong đó điện trở R) = 6 0, hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở Rị, R2, R3 liên hệ với nhau bởi hệ thức u3 = 2U2 = 3Uj. Tính giá trị các điện trở R2 vàJR3.
A R1 R2 R3 R
Hình 4.4
Có hai loại điện trở 2 Í2 và 5 íì. Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu chiếc để khi mắc chúng nối tiếp với nhau vào mạch điện ta có điện trở tương đương của mạch là 30 Q ?
Cho một vôn kế có điện trở Ry, một ampe kế và các dây nối, một nguồn điện. Hãy thiết kế một sơ đồ mạch điện để đo điện trở Rv của vôn kế.