Giải bài tập Vật lý 9 Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

  • Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân trang 1
  • Bài 62: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân trang 2
ĐIỆN GIÚ - ĐIỆN MẶT TRÙI - ĐIỆN HẠT NHÂN
A - TRỌNG TÂM KIẾN THÚC
Máy phát điện gió : Trong máy phát điện gió, động năng của gió được biến đổi thành điện năng. Điện gió là loại năng lượng sạch, nhưng công suất nhỏ.
Pin mặt trời : Trong pin mặt trời, quang năng đứợc biến đổi trực tiếp thành điện năng, không cần máy phát điện.
Nhà máy điện hạt nhân : Trong nhà máy điện hạt nhân, năng lượng hạt nhân được biến đổi thành nhiệt năng, sau đó nhiệt năng được biến đổi thành cơ năng làm quay tuabin của máy phát điện để biến cơ năng thành điện năng. Các nhà máy điện hạt nhân cho công suất rất lớn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường.
Lưu ỷ : Trong ba cách sản xuất điện năng kể trên thì máy phát điện gió và nhà máy điện hạt nhân đều dùng máy phát điện xoay chiều để biến đổi cơ năng thành điện năng. Chỉ có pin mặt trời là không cần dùng máy phát điện, mà biến đổi trực tiếp quang năng của Mặt Trời thành điện năng.
B - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK . VÀ GIẢI BÀI TẬP TRONG SBT
Cl. Gió truyền cơ năng (động năng) cho cánh quạt làm cánh quạt quay.
Cánh quạt quay kéo theo rôto của máy phát điện quay.
Máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng.
C2. Công suất sử dụng tổng cộng là : 20.100 + 10.75 = 2 750 w.
Công suất của ánh sáng mặt trời cần cung cấp cho pin mặt trời :
2750.10 = 27 500 w
. X ,	. o 27500	_ ,	2
Diện tích pin mặt trời : s = —77-— « 19,6 m .
C3. Bàn là : điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng.
Quạt máy : điện nãng chuyển hoá thành cơ năng.
Đèn LED : điện năng chuyển hoá thành quang năng.
C4. Các thiết bị dùng điện có hiệu suất lớn hơn.
Gió có được là nhờ có sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các vùng không khí. Chính năng lượng mặt trời đã tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ này. Vậy năng lượng của gió là do năng lượng của Mặt Trời chuyển hoá thành, không phải tự sinh ra.
s «1,96 m2. Xem cách giải ở câu C2.
Giống nhau : Đều có tua bin và máy phát điện, đều biến đổi nhiệt nãng thành cơ năng, rồi cơ năng thành điện năng.
Khác nhau : Nhà máy nhiệt điện dùng lò đốt than biến đổi hoá năng thành nhiệt năng còn nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng hạt nhân biến đổi năng lượng hạt nhân thành nhiệt năng.
Dễ vận chuyển, không cần kho chứa, hiệu suất cao, ít gây ô nhiễm môi trường.
A.
Lò phản ứng hạt nhân, trong đó năng lượng hạt nhân được chuyển hoá thành nhiệt năng.
B.
Trong pin mặt trời quang năng được chuyển hoá trực tiếp thành điện năng, không cần máy phát điện, còn trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện và điện hạt nhân đều phải dùng máy phát điện để biến cơ năng thành điện năng.
c- BÀI TẬP BỔ SUNG
62a. Trong cách cách sản xuất điện nãng sau đây, cách nào không dùng máy phát điện ?
A. Nhiệt điện. B. Thuỷ điện. c. Điện mặt trời. D. Điện gió.
62b. Tại sao có nhiều nước không khuyến khích phát triển các nhà máy điện hạt nhân ?
Vì công suất của nhà máy điện hạt nhân không lớn.
Vì hiệu suất của nhà máy điện hạt nhân nhỏ hơn của nhà máy nhiệt điện, c. Vì điện hạt nhân đắt hơn nhiệt điện và thuỷ điện.
D. Vì sợ dễ bị ô nhiễm môi trường sống.