Giải bài tập Vật lý 9 Bài 51: Bài tập quang hình học

  • Bài 51: Bài tập quang hình học trang 1
  • Bài 51: Bài tập quang hình học trang 2
  • Bài 51: Bài tập quang hình học trang 3
BÀI TẬP QUANG HÌNH HQU
A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Giải các bài tập định tính về hiện tượng khúc xạ ánh sáng (xem lại phần trọng tâm kiến thức ở bài 40 và 41).
Dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và phân kì dựa vào đường tuyến của các tia sáng đặc biệt đã học (xem lại phần trọng tâm kiến thức từ bài 42 đến bài 46).
Dựa vào kiến thức hình học để tính h, h', d, d', f....
B-
Cl.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK VÀ GIẢI BÀI TẬP TRONG SBT
Hình 51.1.
Gợi ý : - Khi chưa đổ nước, BM là tia sáng giới hạn từ đáy bình đến mắt.
- Khi đổ nước đến 3/4 bình, I sẽ là điểm tới, IM sẽ là tia khúc xạ từ o đến mắt. Nối I với o, ta có tia 10 là tia tới. Vậy đường truyền của tia sáng từ o đến mất là o —» I —» M.
Vẽ ảnh của vật theo đúng tỉ lệ (Hình 51.2).
Gợi ý : Tương tự cách giải ở câu C2 bài 48, ta tính được 7— = 3.
' h
c. - Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa măt. Người bị cận thị càng nặng thì càng không nhìn rõ những vật ở xa.
Để khắc phục tật cận thị, người ta đeo kính phân kì để có thể nhìn rõ những vật ở xa.
Bạn Hòa bị cận thị nặng hơn bạn Bình. Kính của bạn Hòa có tiêu cự ngắn
hơn kính của bạn Bình.
51.1. B;	51.2. B;
a - 3 ; b - 4 ; c - 1 ; d - 2.
a) Dựng ảnh của vật AB như hình 51.3.
A'B' là ảnh ảo ;
Gợi ý : Tương tự cách giải bài 50.5 Ta có d' - 10 cm và h' - 4 cm.
Vật đặt trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nằm trong khoáng từ tiêu điếm đến quang tâm của thấu kính. Vì thấu kính đặt cách mắt 10 cm nên tiêu cự của thấu kính là f = 50 cm - 10 cm - 40 cm.
51.6*. Hình 51.4.
Ngắm cho chiều cao và chiều ngc và chiều ngang của phim. Khi đó ta I
Vậy ảnh cao bằng 1/20 lần vật.
Dựng ảnh như hình 51.4.
Xét AOIF' đổng dạng với AA'B'F', ta có hệ thức :
A'B' _ F'A' _ OA- OF'
AB - F'O - OF’
Kết hợp (1) và (2), giải ra ta được o.-
C;	51.8. C;
a-4;b-3;c- 1 ; d - 2.
g của ảnh phù hợp tối đa với chiều cao
51.9. A ;	51.10. B.
51.12. a-4;b-l;c-2;d-3.
c - BÀI TẬP BỔ SUNG
51a. Vật AB vuông góc với trục chính, trước thấu kính hội tụ (chưa biết vị trí đặt thấu kính) cho ảnh thật A'B' cao bằng AB.
Bằng phép vẽ, xác định vị trí đặt thấu kính trong trường hợp này, nêu rõ cách vẽ.
Dùng kiến thức hình học tính d, d' theo f.
Nếu dịch vật dọc theo quang trục 20 cm, ta có h' = hãy tính f.
51 b. Thấu kính hội tụ có tiêu cự bao nhiêu xentimét nêu dưới đây không thể dùng làm kính lúp được ? Vì sao ?
A. 10 cm.	B. 25 cm.
c. 20 cm,	D. 12 cm.