Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

  • Bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) trang 1
Bài 19. NHÂN số có HAI CHỮ số VỚI số có MỘT CHỮ số
(không nhớ)
1. Tính:
14
23
43
20
11
28
69
86
80
66
2. Đặt tính rồi tính: 32
22
33
10
64
88
99
60
3. Một tá khăn mặt có 12 chiếc. Hỏi 4 tá khăn như thế có bao nhiêu chiếc khăn mặt?
Tóm tắt
1 tá: 1^-
4 tá: h=-
12 chiếc
? chiếc
Bài giải
Số khăn có trong 4 tá là:
12 X 4 =48 (chiếc)
Đáp số: 48 chiếc
4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống 1 2
(Học sinh tự xếp)