Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Bài 32: Gấp một số lên nhiều lần

  • Bài 32: Gấp một số lên nhiều lần trang 1
  • Bài 32: Gấp một số lên nhiều lần trang 2
Bài 32. GẤP MỘT số LÊN NHIỀU LẨN
Viết (theo mẫu):
6x4 =24 (kg) 5x8 = 40 (Z) 4x2=8 (giờ)
Gấp 6kg lên 4 lần được:
Gấp 5Z lên 8 lần được:
Gấp 4 giờ lên 2 lần được:
Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt	Bài eiải
T	7 t-U01	Số tuổi của mẹ Lan là:
Lan: |( 't
? tuổi	7x5 =35 (tuổi)
Mẹ: HA—I	1—HA	Đáp số: 35 tuổi
Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt được nhiều gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt	Bài giải
.„5	Lan cắt được số bông hoa là:
—Á ? bông
Huệ:	” *
Số đã cho
2
7
5
4
6
0
Nhiều hơn số đã cho 8 đơn vị
10
15
13
12
14
8
Gấp 8 lần số đã cho
16
56
40
32
48
0
Lan:
■-''1	P"'-
5 X 3 = 15 (bông)
Đáp số: 15 bông