Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Bài 22: Bảng chia 6

  • Bài 22: Bảng chia 6 trang 1
  • Bài 22: Bảng chia 6 trang 2
Bài 22. BẢNG CHIA 6
Tính nhẩm:
6 = 7
48 : 6 = 8
6:6 = 1
12 : 3 = 4
6 = 3
54 : 6 = 9
30 : 6 = 5
12 : 4 = 3
6 = 4
60 : 6 = 10
36 : 6 = 6
12 : 6 = 2
Tính nhẩm:
5x6 =30
2 X 6 = 12
3 X 6 = 18
4 X 6 = 24
6x5 =30
6 X 2 = 12
6 X 3 = 18
6 X 4 = 24
30 : 6 = 5
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 5 = 6
12 : 2 = 6
18 : 3 = 6
24 : 4 = 6
3. Có 30kg muôi chia vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối?
Tóm tắt
Bài giải
30kg
Sô" ki-lô-gam muôi có trong mỗi túi:
ịi——1	1	4I	
30 : 6 = 5 (kg)
?kg
Đáp số: 5kg
Có 30kg muôi chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi tất cả có
mấy túi muôi?
Tóm tắt
Bài giải
1 túi
Sô" túi muôi là:
6kg:	HỈ—ùq
? túi
30 : 6 = 5 (túi)
30kg:
Đáp sô": 5 túi
Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng:
Trong các phép chia 12 : 2 ;
12 : 3 ; 12 : 4 ; 12 : 6 ; phép chia
có thương bé nhất là:
A. 12 : 2
c. 12 : 4
B. 12 : 3
® 12 : 6