Giải tiếng Anh lớp 11 Test Yourself D

  • Test Yourself D trang 1
  • Test Yourself D trang 2
  • Test Yourself D trang 3
TEST YOURSELF D
LISTENING
Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về sự bảo tồn nước và điền các câu sau.)
1. cannot live	2. it rains	3. planting vegetation
4. hold back the water	5. dry seasons.
TAPESCRIPT
Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animals and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of conserving and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.
II. READING
Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:) Không khí, nước và đât cần thiết cho sự sinh tồn của tất cả sinh vật. Không khí bị ô nhiễm trầm trọng có thể gây bệnh tật, và ngay cả sự chết. Nước bị nhiễm bẩn giết cá và sự sống khác ở biển. Sự ô nhiễm đất làm giảm số lượng đất có sấn cho phát triển lương thực, vấn đề ô nhiễm rất phức tạp bởi vì nhiều sự ô nhiễm được gây ra bởi những điều mang lại lợi ích cho con người. Chẳng hạn, khói thải từ xe hơi tạo con sô' phần trăm lớn về ô nhiễm không khí. Nhưng xe hơi cung cấp sự vận chuyển cho hàng triệu người. Nhà máy thải ra nhiều chất làm ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy tạo việc làm cho nhiều người dân. Do đó, châm dứt hoặc giảm sự ô nhiễm ngay, con người có lẽ phải ngưng sử dụng nhiều thứ mang lại lợi ích cho họ. Sự ô nhiễm có thể được giảm dần bằng nhiều cách. Các nhà khoa học và kĩ sư có thể làm việc để tìm cách giảm số lượng các chất ô nhiễm mà các đồ vật như xe và nhà máy gây ra. Các chính phủ có thể thông qua và thực thi các luật yêu cầu các cơ sở kinh doanh và cá nhân phải ngưng hoặc giảm một số hoạt động gây ô nhiễm.
Air, water and land are very necessary to the survival of all living things.
Polluted air can cause illness and even death. Polluted water kills fish and other marine life, and pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.
Because much pollution is caused by things that benefit people. For instance, exhaust from automobiles that provide transportation for millions of people.
They would have to stop using many things that benefit them.
Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop or cut down on certain polluting activities.
III. PRONUNCIATION AND GRAMMAR
a) l.c
2. A
3. D
b) l. living
2. ringing
3. to leave	4. to drink
5. invited
6. blown
7. posted
IV. WRITING
Write a para
graph of 120
words about the measures to protect
environment, using the cues given below. (Viết một đoạn văn 120 từ về những hiện pháp bảo vệ môi trường, dùng những gợi ý được cho dưới dây.)
We are trying to find solutions to the environmental pollution, and people offer many measures:
Some suggested stopping cutting down trees for timber and planting trees and forests instead. Others think people should reduce using cars, motorbikes that cause noise and air pollution. Farmers should not use many fertilizers and pesticides that damage soil. In addition, people should not discharge rubbish in water and on land. At the same time we prohibit factories to dump industrial wastes into rivers and lakes or on lands.
In sum, it’s high time for governments to pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop or cut down on polluting activities.