Giải tiếng Anh lớp 11 Test Yourself E

  • Test Yourself E trang 1
  • Test Yourself E trang 2
TEST YOURSELF E
LISTENING
Listen and complete the sentences. (Nghe và điền các câu)
pictures and sounds
watch the president
people, places and things
plays or dramas, light comedies, sporting events and motion pictures.
than go out
TAPESCRIPT
Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house, and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happening and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands. Television also provides more entertainment programs than any other kind. The programs include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an imporant role in many people's lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than go out.
READING
Read the passage and decide whether the statements are true (T) or faslse (F). {Đọc đoạn văn và quyết định những câu nói đúng (T) hoặc sai (F)). Linda sông một mình ở Luân Đôn, với bộ sưu tập tuyệt vời của cô. Cô đã sưu tập tất cả kỉ vật của hoàng gia từ 1960 khi cô xem đám cưới của công chúa Magaret trên tivi. Những vật đầu tiên cô mua là một dĩa với hình đầu của nữ hoàng ở giừa, và một vài cái ca Coronation kèm theo. Và giờ đây cô có một số lượng khổng lồ các vật: hình, bức họa, đồ gạt tàn thuốc, hàng trăm cái ca, bình trà, khăn bàn (trà), hộp bánh qui, bích chương, sách, cờ, vỉ bánh mì nướng, tách ăn.trứng, giá nến, v.v. Thật vậy, tất cả thời gian rảnh của cô dành để giữ mọi vật sạch sẽ không bụi. Cô thường đi chơi xung quanh, tạo nên một khu vực đặc biệt cho hoàng gia. Điều này làm cô vui vẻ hàng giờ và khách thăm đến, chủ yếu khách ngoại quốc, không bao giờ chán nói về gia đình hoàng gia của cô. Để gom góp tất những vật Linda thật sự muôn không phải luôn luôn dễ dàng. Một lần cô vào tiệm và người bán hàng đang uống trà ở một cái ca Coronation đẹp. Cô đề nghị với ông mua nó, nhưng ông ta không quan tâm. Vì thế cô đến một tiệm gần bên mua một cái ca rất đắt tiền và đổi lây cái ca Coronation của ông ta. Cô chỉ muôn đặt cái ca ở chỗ thích hợp của nó.
T	2. F	3. T	4. T 5. F
PRONUNCIATION AND GRAMMAR
3. D
3. (that)	4. who
7. (that)
1. D	2. c
1. who	2. that
who	6.	(that)
WRITING
My hobby is reading books, and I started loving to read when I was six. I used to ask my grandfather to read me Vietnamese legends or folk stories. And I began to love reading books. 1 felt interested in books.
First I read easy books or picture-books. 1 thought picture-books might interest me and it did. Then I read books on history and literature. I read books nearly every day, usually in the evening, after dinner. Usually I spend about an hour reading my favourite books.
Through books, I can learn many things: how peoples in the world live, how things change and work, the beautiful and pictureque landscapes in the world, and specially I can learn the wise precious things, the sages in the past handed down. It’s true that “Books are the best teaches for everyone”.