Giải tiếng Anh lớp 11 Unit 9: THE POST OFFICE

 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 1
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 2
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 3
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 4
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 5
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 6
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 7
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 8
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 9
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 10
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 11
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 12
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 13
 • Unit 9: THE POST OFFICE trang 14
THE POST OFFICE
(Bưu điện)
VOCABULARY
equip (with)
[i'kwip ]
(V):
trang bi
equipment
[i'kwipmant ]
(n) :
thiết bi
advanced
[ad’va:nst ]
(adj)
: tiên tiến
advancement
[ad’vamsmant ]
(n) :
sự tiến bộ
advance
[ad'va:ns ]
(V):
tiến lên, tiếti bộ
spacious
[■-speijas]
(adj)
: roomy: rộng rãi
space
[speis]
(n) :
không gian
well-trained
[wel treind]
(adj)
: skilled: /íìn/ỉ nghề
staff
[sta:f ]
(n) :
(toàn thể) nhân viên
thoughtful
[Oo:tfl]
(adj)
: chín chắn, sâu sắc
/ thoughtless
[00: His]
(adj)
: không suy nghĩ, không chín chắn
courteous
]‘k3:tias]
(adj)
: polite: lịch sự
courtesy
]‘k3:tasi]
(n):
courteous behaviour: phép lịch
sự
mail
[meil]
(n):
thư tín
parcel
[ *pa:sl]
(n) :
bưu kiện, gói hàng
mail and parcel service ['meiland pa:sl‘S3:vis] (n) : dịch vụ chuyến thư và
airmail
I‘earned]
(n) :
bưu phẩm
thư gửi bằng máy bay
surface mail
[‘S3:fis meil]
(n) :
thư gửi bằng tàu, xe, .
EMS
[ i: em ‘es]
(n):
I dịch vụ thư
Express Mail Service 1‘ikspres meil ‘S3:vis[ (n) : J chuyển phát nhanh weight limit	[‘weit limit] (n) : trọng lượng giâi hạn
compete
|kam’pi:t]
(V):
cạnh tranh
competition
[kDmpa’tifn]
(n) :
sự cạnh tranh
EMT
[ i: em ‘ti:j
(n)
[chuvển tiền nhanh
Express Money Transfer [Tkspres niAni
‘traensfa:] (n): J
speedy
[spi:di]
(adj)
: quickly, fast: nhanh chóng
speed
[spi:d]
(n) :
tốc độ
secure
[si’kjua]
(adj):
bao đảm, an ninh
security
[si’kjuarati]
(n) :
sự an ninh/an toàn
transfer
[traens’f3:]
(V):
chuyến ; (n): sự chuyển
transferable
[traens *f3:rabl]
(adj):
có thể chuyển đi
transference
[‘traensfarans]
(n):
sự chuyển đi
competitive
[kam'petitiv]
(adj) : có tính cạnh tranh
Messenger Call Service [‘mesindja ka:l ‘S3:vis| (n): dịch vụ điện thoại
notify
[‘nautifail
(v) : thông báo
notification
[nautx’flkeijn]
(n) : sự thông báo/khai báo
notifiable
[‘nautifdiabl]
(adj) : phái khai báo
recipient
[ri’sipiant]
(n) : người nhận
shape
IJeip ]
(n) : hình dạng
shapeless
Lfeiplis]
(adj) : không hình dạng
original shape
[a’ridsinl Jeip]
(n) : dụng gốc/nguyên thủy
facsimile
[faek’simali]
(°) ■	■ ban sao, máy fax
fax
[faeks]
(n) :
transmission
[traenz’mijn 1
(n) : sự truyền đi
transmit
[traenz’mit]
(v) : truyền di
graphics
pgraefiks]
(n) : đồ họa, bức họa
press distribution
[‘pres distribjojn]
(n) : sự phát hành báo chí
subscribe
[sAb’skraib]
(v) : đăng kí (mua báo)
subscription
[sAb’skripJn]
(n) : sự đăng kí
subscriber
[sAb’skraiba]
(n) : người dăng kí
cramped
[skraempt]
(adj) : c/ỉậr hẹp
rude
[ru:d]
(adj) : vô lễ, khiếm nhã
rudeness
[lru:dms]
(n) : sự vô lễ
outdated
[aut'deitid]
(adj) : obsolete: lỗi thời
updated
[Ap'deitid]
(adj) : modern: hiện đại
unique
[ju:’ni:k ]
(adj) : duy nhất
imaginative
[i'm£ed3in9tiv]
(adj) : giàu tưởng tượng
evidence
[‘evidens]
(n) : chứng cứ,
install
[in’stod]
(v): cài, đặt
installation
[ints’leijn]
(n): sự cài/dặt
registration
[red3i"streifn|
(n): sự đũng kí
register
Preexists]
(v) : dăng kỉ
fee
[fi:J
(n) : phí
Flower Telegram Service [‘flaus teligrsem ‘S3:vis] (n) : dịch vụ diện hoa
make
[meik]
(n) : hiện (hùng hóa)
commune
['kDmjuml
(n) : xã
communal
['kDmjunl)
(adj) : công cộng
communal growth [kDmjunl grauQ]
(n) : sự phát triển cộng đồng
rural
[Tu:rl]
(adj) : thuộc nông thôn
# urban
[‘3:bn|
(adj): thuộc thành phô'
rural network
[‘ru:rl 'netw3:k|
(n) : mạng lưới nông thôn
capacity
[ks’paeseti]
(n); kha năng, năng lực
capable
[ks'peibl]
(adj) : có khả năng
fixed telephone
[ ‘fikst t'elifson]
(n): diện thoại cố định, điện thoại bàn
digit
[‘didjit]
(n) : con số
digital
l'did3itl]
(adj) : thuộc về số, kĩ thuật số
rank
[raepk ]
(n) : hạng, loại
(v) : dược xếp hạng/loại
upgrade
[‘Apgreid]
(v) : nâng cấp
telecommunication
[ teliksmjufkeijh
I (n) : viễn thông
reduction
[ri’dAkfn]
(n) : sự giâm
reduce
[n’dju:s]
(v) : giâm, rút gọn
demand
[ di’mamd]
(n): yêu cầu, sự cầu (v) : yêu cầu
expansion
[ik’spaenjn]
(n) : sự mở rộng, bành trướng
expand
[ik'spaend]
(v) :	rộng, bành trướng
expansive
[ik'spaansiv)
(adj) : CÓ thế' mt) rộng
attitude
[‘aetitju:d
(n) : thái độ
attitudinize
[ aeti’tju.dinaiz)
(v) : làm điệu bộ
arrogant
[‘aeragant]
(adj) : kiêu căng, ngạo mạn
arrogance
I'asragans]
(n) : sự kiêu căng
pickpocket
1‘pikpDkit
(n) : kẻ móc túi
reasonable
1 ‘ri:znabl]
(adj) : hợp lí
unreasonable
[An’ri:znabl|
(adj) : bất hợp lí
punctuality
[pAgktfu'aelatil
(n) : sự đúng giờ
punctual
[ ‘pAgktfual
(adj) : đúng giờ
resident
[‘rezidantl
(n) : cư dân
residence
1 "rezidansj
(n): chỗ ở
reside
[ri’zaid]
(v) : cư trú
residential
[rezidenjll
(adj) : thuộc chỗ ở
brave
[breivỊ
(adj) : can đám, dũng cảm
bravery
1 "breivanl
(n) : sự dũng cam
break into
|breik inta]
(v) : lên vào
shoplifter
1 Jbpliftal
(n) : kẻ ăn cắp ở cửa hàng
coward
I'kauad]
(adj) : hèn nhát; (n) người hèn nhát
bold
[baold]
(adj) : bạo dạn
cowardice
['kaoadis ]
(n) : tính hèn nhát
tenant
[‘tenant!
(n) : người thuê, tá điền
tenancy
[ ‘tenansil
(n) : sự thuê
pacifist
[ ‘paesifistl
(n) : người theo chủ nghĩa hòa bình
pacify
[‘paesifai]
(v) : dẹp yên, bình dinh
orphan
|‘o:fn|
(n) : trề mồ côi
impatient
[im'peijant 1
(adj) ; khó chịu, không kiên nhẫn
/ patient
[ ’peijant]
(adj) : kiên nhẫn
release
|ri'li:s]
(v) : phóng thích, thả
II. GRAMMAR
Revision: ADJECTIVE/RELATIVE CLAUSES
Defining and Non-defining adjective clauses.
(õn tập: Mệnh đề tinh từ/quan hệ: mệnh đề tính từ xác định/không xác định)
Kinds (Loại): Mệnh đề tính từ/quan hệ có hai loại:
Defining/Restrictive adjective clause (mệnh dề tính từ xác định/giâi hạn)'. là thành phần của câu, không bỏ được.
e.g.: The school (which) you see over there was built over 100 years ago.
(Ngôi trường hạn thấy ở dàng kia được xây cách hơn ỉ00 năm.)
Non-defining/Non-resưictive adjective clause) mệnh dề tính từ không xác định/không giới hạn): là phần giải thích cho tiền ngữ (antecedent), và có thể được bỏ, nghĩa của câu vẫn rõ.
e.g.: Mr John, who is a world population expert, is teaching at this school. (Ông John, chuyên viên dân sô' thế giới, dang dạy ở trường này.)
Differences between Defining and Non-defining adjective clauses. (Khác hiệt giữa mệnh dề tính từ xác định và mệnh đề tính từ không xác định)
Form (Dạng)
- Non-defining adjective clauses (mệnh đề tính từ không xác định): được ngăn cách với mệnh đề chính bởi dấu phẩy (commas), trái lại mệnh đề xác định: không.
Structure (Câu trúc):
* Tiền ngữ của mệnh đề không xác định là từ xác định:
Danh từ riêng (proper nouns)
e.g.: The Mekong River, which starts in Tibet, is the longest river in Indochina.
(Sông Cừu Long, bắt nguồn ở Tây Tạng, là sông dài nhất à Đông Dương.)
. Danh từ dược bồ' nghĩa bài: chí thị tính từ (demonstrative
adjectives: this/these - that/those): sở hữu tính từ (possessive adjectives: my, your, her, ..).
e.g.: That man, who gave you my address, is my uncle.
(Ngưỉĩi đàn ông dó, người cho bạn địa chi của tói, là chú tôi.)
Her son, who is the best student in school, has just won the scholarship to study in Australia.
(Con trai bà ấy, học sinh giỏi nhất trường, vừa dược học bổng học ở Úc.)
- Danh từ dược bổ nghĩa hời cụm tính từ (adjective phrases)
e.g.: The man j/i light blue, who stands next to the door, is a
famous artist.
(Người dàn ông mặc dồ xanh lợt, người đứng kẽ cda ra vào, là một họa .ãnổi tiếng.)
Đại từ quan hệ "THAT” không được dùng ở mệnh đề tính từ không xác định (Non-defining/Non-restrictive adjective clauses).
Dại từ quan hệ làm túc từ ở mệnh đề'tính từ không xác định không được bỏ; trái lại, ở mệnh đề tính từ xác định, đại từ có thể được bỏ. e.g.: This book, which you lent me last week, is very interesting.
(Cuốn sách này, bạn cho tôi mượn tuần rồi, rất hay.)
The book ( that/whreh-) you lent me last week is very interesting.
Combining two simple sentences with adjective clauses (Kết hợp hai câu dttn vâi mệnh đề tính từ)
e.g.: Marie Curie was a famous physicist. She discovered radium.
(Marie Curie là nlìà vật lí nồi tiếng. Bà tìm ra chất radium.)
-*■ Marie Curie, who discovered radium, was a famous physicist.
Television is very popular nowadays. It attracts millions of viewers in the world every night.
(Truyền hình hiện nay rất phổ biến. Nó thu hút hàng triệu người xem trên thế giới mỗi đêm.)
-*■ Television, which is very popular nowadays, attracts millions of viewers in the world every night.
Để kết hỢp hai câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta theo những bước sau:
Tìm hai từ liên hệ nhau (cùng chỉ một người, sự việc, ..) ở hai câu đơn;
Xác định câu nào là mệnh đề tính từ;
Thay từ liên hệ bằng đại từ quan hệ thích hợp;
Viết mệnh đề tính từ (với đại từ quan hệ đầu câu) sau từ liên hệ kia.
III. SOLUTIONS and TRANSLATIONS. (LỜI GIẢI VÀ BÀI DỊCH)
A. READING
BEFORE YOU READ
Work with a partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Hdi và tra lời các câu hỏi sau.)
1 A: How far is it from your house to the nearest post office?
B: About one and a half kilometers.
A: How often do you go to the post office?
B: Sometimes
A: What for?
B: To send registered letters or receive a parcel from my friends in Australia and the USA.
A: What services do you think the post office offers?
B: Now the post office offers a lot of various services, both domestic and international, such as Mail and Parcel Service, EMS, EMT, Press Distribution, Flower Telegram Service, Telephone and Fax Service, etc.
WHILE YOU READ
Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn giâi thiệu những dịch vụ dược cung cấp brii Bưu Điện Thanh Ba, và sau đó làm bài tập theo sau.)
(Mà cửa mỗi ngày tư 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)
Bưu điện Thanh Ba được trang bị kĩ thuật tiên tiến và có một văn phòng mặt tiền đẹp rộng rãi. Chúng tôi cung câp nhiều dịch vụ tôi nhát với nhân viên lành nghề, những người luôn chín chắn và lịch sự với khách hàng.
Dịch vụ chuyến thơ và bưu phẩm
Các bạn có thể chọn để gửi thư bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hay xe. Chúng tôi cũng có Dịch vụ chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh của bạn sẽ được giao trong thời ngắn nhâ't có thể được.
Trọng lượng giới hạn tối đa của một bưu phẩm là 31,5kg. Chúng tôi cung cấp một giá biểu rất cạnh tranh cho những bưu phẩm dưới 15kg.
Chuyến tiền nhanh
Hãy tưởng tượng những người thân của bạn sông cách xa bạn hơn 1.000 cây sô' và bạn muôn gửi cho họ một sô" tiền nhanh nhâ"t. Dịch vụ chuyển tiền nhanh và an toàn này có thể hữu dụng. Tiền sẽ được gửi đến thân nhân của bạn không đến 24 giờ.
Diện thoại và fax
Ngoài dịch vụ gọi điện thoại thông thường, bưu điện chúng tôi cung câp dịch vụ điện thoại. Dịch vụ này giúp bạn thông báo người nhận thời gian và nơi nhận cuộc gọi.
Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn mâ"t dạng gốc của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp các bạn. Sự truyền fax ngày nay trở thành một phương tiện rẻ và tiện lợi để gửi các bản văn và bức đồ họa đường dài.
Phân phôi báo chí
Không cần phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ đăng kí nhật báo và tạp chí ưa thích của bạn và chúng tôi sẽ cho giao chúng đến tận nhà các bạn vào sáng sớm.
Task 1: Circle the letter (A, B. c or D) before the word that has the opposite meaning to the italicized word. (Khoanh tròn mẫu tự (A, B, c hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)
c	2. B	3. D	4. c
Task 2: Read the text again and then answer the following questions. (Đọc lại đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)
Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.
They are Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, and Press Distribution.
They are air mail, surface mail and Express Mail Service.
It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.
We have to subscribe to our favorite newspapers and magazines.
Task 3: Find evidence in the text to support these statements. (77m chứng cứ ở đoạn văn để hỗ trợ những câu nói này.)
The post office opens daily from 7.00 a.m. to 9.00 p.m.
We offer a very competitive rate for parcels of under 15kg.
We also have Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.
We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.
AFTER YOU READ
Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hoi sau.)
A: Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think the most important?
B: In my opinion, it is Express Money Transfer.
A: Why do you think so?
B: Because when you send some money to your relative, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn't only sent quickly but also securely.
C: Don’t you think the EMS is important?
D: Why not? Not only our letters but also documents are sent to the recipient the safest and most quickly.
C: What servive do you think Thanh Ba should have in the future?
D: I think they should expand their services such as the Internet Network,
and international phone calls.
B. SPEAKING
Task 1: Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the questions: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc từng hai người. Diễn kịch bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi: ở bài đối thoại khách hàng đang dùng dịch vụ gì?)
- The service the customer is using is the fax service.
Task 2: Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below. The conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants to have a telephone line installed at home. (Làm việc từng hai người. Thực hiện bài đối thoại theo gợi ý dưới đây. Cuộc đối thoại xảy ra ở bưu diện giữa một nhân viên (A) và một khách hàng (B), anh ta muốn lắp diện thoại tại nhà.)
A: Good morning. Can I help you?
B: Yes. I’d like to have a telephone line installed at my house.
A: OK. Can you tell me your address?
B: At 105 Le Loi Street, District 1. When can you install it?
A: Usually the installation takes place one week after the registration.
B: Can you do it this Friday?
A: I think we can. Have you had a phone yet?
B: Yes. I’ve already had one. Can you tell me the charge of the installation and the monthly fee?
A: The installation fee is free during this period, and the monthly fee is 27 thousand dong.
B: Will you fill in this form?
A: Yes. Here you are.
B: Thank you.
Task 3: Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at a post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situation. (Làm việc từng hai người. Tưởng tượng một trong các em là nhân viên ở một bưu điện và ngưòi kia là khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho mỗi tình huống.)
(Possible answer)
A: Good morning. Can I help you?
B: Yes. I’d like to subscribe to Lao Dong Daily newspaper, please.
A: Yes, certainly. How long would you like to subscribe to it?
B: A year, please.
A: Where would you like to get your paper?
B: Can you send it to my house: 57 Ngoc Ha Street? And can I have my paper before 6.30 in the morning?
A: Before 6.30? It’s OK although it’s a bit earlier. Can you fill in this form?
B: Thank you. Here you are.
A: Good morning. Can I help you?
B: Yes. I’d like to send a greetings card and some flowers to my friend on her birthday.
A: Yes, certainly. You can use Flower Telegram Service. It’s fast and convenient. When is your friend’s birthday?
B: On July 25th.
A: Good. What kind of flowers would you like?
B: Roses, please. A bunch of 21 red roses.
A: Would you like the card and flowers to be delivered on the right day or before?
B: On her birthday, July 25th. And it’s best to deliver them in the morning.
A: OK. And you should write a note for that.
B: That’s right. Here it is.
A: Good. Please just fill in this form. Be sure to write the address clearly.
c. LISTENING
BEFORE YOU LISTEN
Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)
Yes. My number is 08.8 875 629.
Yes. All my children have them, but sorry, I don’t remember.
In present activities, a cellphone pròvides a wide range of advantages. When you have a cellphone, you can contact other people easily at any place and nearly at any time. You never miss any call, even when you’re away from your home, you can feel close to your family. However, as you can be reached at any time anywhere, you can be disturbed, especially at night or at a meeting.
WHILE YOU LISTEN
You will hear some information about the development of Vietnam’s telephone system over the past few years. Listen and do the tasks that follow. (Các em sẽ nghe một sô' thông tin về sự phát triển hệ thông điện thoại Việt Nam trong vài năm qua. Nghe và làm bùi tập theo sau.)
Task 1: Listen and choose the best answer A, B, c, or D for the following statements and questions. (Nghe và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, c hoặc D cho nhũng câu nói và câu hỏi sau.)
B 2. D	3. c	4. D	5.C
TAPESCRIPT
Over the past few years, Vietnam has quickly developed its telephone system. Vietnam ranks second only to China for growth in telephone numbers. It is among the 30 countries in the world that have more than two million telephones.
In the early 1990s, there were only 140,000 telephones across Vietnam. At present, we have more than six million subscribers.
In 1996, Vietnam began upgrading its fixed telephone networks and changing numbers from six to seven digits in Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.
Five years later, the mobile phone system was upgraded to meet the growth in customer demand. Since 2000, Vietnam has reduced the prices of several services especially in the monthly fees for fixed and mobile telephones.
In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietnam have telephone services. A network of 6,014 communal post offices have been set up across the country.
Task 2: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)
According to the text, China has the best growth in telephone numbers.
In the early 1990s, there were only 140,000 telephones in Vietnam.
In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Ha Noi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.
(It takes place) in 2001.
There are 6,014 communal post offices in Vietnam.
AFTER YOU LISTEN
Work in groups. Summarize the main ideas of the listening passage. Your summary should have the following points. (Làm việc từng nhóm. Tóm tắt những ý chính của đoạn vein nghe. Bài tóm tắt của em phải gồm những ý sau.)
Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to China in growth telephone numbers.
And in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.
c. What’s more, in 2001, mobile phones were introduced and upgraded.
D. And since 2000 Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both
fixed and mobile phones.
A. In the future, Vietnam will expand the telephone networks to rural areas.
D. WRITING
Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một lá thưbàv tỏ sự hài lòng (hoặc không hủi lòng))
Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office (you have learned about this office in the READING section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below may helo you. (Làm việc với một bạn cùng học. Tưởng tượng em đang sử dụng một số dịch vụ cung cấp bởi BƯU điện Thanh Ba (em biết bưu điện này ở phần Bài đọc). Thảo luận những việc có thể làm em hài lòng (hoặc không hài lòng) vôi những dịch vụ ở đấy. Những ý tưởng dưới đây có thể giúp em.)
A:	Nam, do you have any complaints about Thanh Ba Post Office’s services?
Nam'. Any complaints? In my opinion, there are none.
A:	You mean all services there are good? People are satisfied with its
services? If so, which of them do you think is the best?
Nam'. The quality of equipment, the security condition of the post office and the prices of the services are the best of all.
A:	What about the attitude of the staff?
Nam'. In my opinion, some of them have changed the way of working, specially they have changed their attitude. They become friendlier and more polite.
A:	Well, That’s my idea, too.
Task 2: After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents in the neighbourhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discuss in Task 1. (Sau 1 năm làm việc, giám đốc Bưu điện Thanh Ba mời cư dân ở vùng phụ cận Bưu diện Thanh Ba viết thư cho ông mô tả chất lượng của những dịch vụ mà họ nhận được. Hãy viết một thư như thế, dùng những ý em đã thảo luận ở Task 1.)
Dear Director,
I have been using the services of your Post Office for nearly five years. Now I am writing this letter in response to your request to express my consideration. Like many other customers, I find your office well-equipped and reliable for our post and telecommunications needs.
First, I am impressed by your spacious hall and beautiful clean seats. Next, the quality of your services has really improved a lot. The fax machines and phones are always working in good condition. And the security condition at your office must be counted.
However, there are still some minor inconveniences that need correcting. It would be better if your office opened until 10 p.m. for some late customers in need. And the last point I would like to suggest is the attitude of some clerks isn’t polite enough; they sometimes seem to be unhelpful and a bit arrogant.
In sum, what your office has done so far is very encouraging. I hope that your office will be a much better place for the community.
Yours faithfully,
Bach Minh Tran
E. LANGUAGE FOCUS
Pronunciation: /sp/ - Istl- /sk/
Grammar: 1. Defining relative clauses (revision)
Non-defining relative clauses (revision)
GRAMMAR
• Exercise 1
A burglar is someone who breaks into a house to steal things.
A customer is someone that buys something in a shop.
A shoplifter is someone that steals things in a shop.
A coward is someone that is not brave.
A tenant is someone that pays rent to live in a house or flat.
Exercise 2
who/that 2. whose 3. who(m)/that 4. whose 5. that/who(m)
Exercise 3
The man who/that answered the phone told me you were away.
The waitress who/that served US was very impolite and impatient.
The building which/that was destroyed in the fire has now been rebuilt.
The people who/that were arrested have now been released.
The bus which/that goes to the airport runs every half an hour.
Exercise 4
Peter, who has never been abroad, is studying French and German.
You've all met Michael Wood, who is visiting US for a couple of days.
We’re moving to Manchester, which is in the north-west.
I'll be staying with Adrian, whose brother is one of my closest friends.
John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one of my oldest friends.