Giải tiếng Anh lớp 11 Unit 1: FRIENDSHIP

 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 1
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 2
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 3
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 4
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 5
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 6
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 7
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 8
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 9
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 10
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 11
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 12
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 13
 • Unit 1: FRIENDSHIP trang 14
MS
n
FRIENDSHIP
(Tình bạn)
VOCABULARY
recite
[ ri’SQit]
(V):
ngâm (tlĩơ)
recite a poem
[rfsaita ‘paoim]
(V):
ngâm một bài thơ
recitation
[resi’teijn]
(n) :
sự ngâm thơ
recital
[ri’SQitl]
(n):
cuộc ngâm/bình thơ
be down
(V):
be unhappy/sad : buồn, đau khổ
brighten up .
[‘braitn Ap]
(V):
to make...brighter: làm rạng rỡ
acquaintance
[a’kweintons ]
(n):
người quen; (n): sự quen biết
incapable
[ in’keipabl]
(adj):
không đủ khả năng, không thế
Í capable
[‘keipabl]
(adj):
đủ khả năng
quality
[‘kWDletl]
(n):
phẩm chất, chất lượng
unselfishness
[An’selfijms]
(n):
tính không vị kỉ
^selfishness
[‘selfijnis]
(n):
tính vị kỉ
be concerned with
[bi: ken’s3:nd WI0]
(V):
quan tâm đến
give and take
[giv end teik]
(V):
cho và nhận
constancy
[‘kDnstensi]
(n):
tính kiên định
constant
[‘kDnstent]
(adj)
: kiên định
take up
(V):
become interested in : thích
thú, quan tâm
enthusiasm
[in'0ju:ziaszm]
(n):
sự nhiệt tình, sự hăng hái
enthusiastic
[in9ju:zi'aestik]
(adj)
: hăng hái, nhiệt tình
be tired of
(V)
be fed up with, be bored with:
chán
changeable
[ ‘tfeictjebl
(adj)
: hay thay đổi
uncertain
[An’s3:tn ]
(adj)
: không kiên định
+ certain
[ ‘S3:tn]
(adj)
: chắc chắn, kiên định
lifelong
[‘laiflDq]
(adj)
: suốt đời
loyalty
[ ‘loielti]
(n) :
sự trung thành
loyal
[loial ]
(adj) : trung thành
suspicious
[sa’spijas]
(adj) : nghi ngờ, hoài nghi
suspicion
[sa’spijn]
(n): sự nghi ngờ
suspect
[sa’spekt]
(v) : nghi ngờ, hoài nghi
rumour
[‘ru: ma]
(n) : tin đồn
gossip
t'gosip]
(n): lời bàn tán ; (v): bàn tán
trust
[trAst ]
(n) : sự tín nhiệm, lòng tin
(v) : tin, ủy thác
trustful
[‘trAstfl ]
(adj) : tin người, hay tin
mutual
[‘mjudfual ]
(adj) : each to the other: lẫn nhau
mutuality
[mju:tfo’aslati]
(n) : tính qua lại
secret
[‘sirkrit]
(n) : điều bí mật, thầm kín
(adj) : bí mật, riêng tư
secrecy
[‘si:krasi]
(n) : sự giữ bí mật
sympathy
[*simpa0x]
(n) : sự thông cảm, đồng tình
sympathetic
[simpa’Oetik]
(adj) : thông cảm
sympathize
[*simpa0aiz]
(v) : có thiện cảm
aim
[eim]
(n) : purpose : mục đích
aimless
[eimlis]
(adj) : purposeless: không mục đích
sorrow
[‘sDrao]
(n) : nỗi buồn rầu/đau đớn
sorrowful
[‘sDraufl]
(adj) : đau buồn
pursuit
[pa’su:t]
(n): sự theo đuổi/mưu cầu
pursue
[pa’sju:]
(v) : theo đuổi
benefit
[‘benifit]
(n) : lợi ích
principle
fprinsipl]
(n) : nguyên lí
sum up
[SAm Ap]
(v) : tóm tắt, tổng kết
physical
[‘fizikl ]
(adj) : thuộc thể chất
# mental
[‘mentl]
(adj) : thuộc tinh thần
square
[skwea]
(n) : hình vuông ; (adj): vuông
square face
(n) : mặt chữ điền
medium
l‘mi:diam]
(adj): trung bình
oval
[‘auvl]
(adj): trái xoăn', (n) : hình trái xoan
forehead
[‘fDrxd]
(n) : trán
crooked
[kru:kid]
(adj): khoắm, cong
caring
[‘kearir) ]
(adj) : quan tâm/chăm sóc người khác
hospitable
[‘hDspitabl]
(adj) : hiếu khách
hospitality
[hDspitaelati]
(n): tính hiếu khách
modest
[‘mDdast]
(adj) : khiêm tốn
modesty
[‘mDdasti]
(n) : sự khiêm tốn
generous
[‘djenaras]
(adj) : rộng lượng
generosity
[cfeena'rDsati]
(n) : tính rộng lượng
sincere
[sin’sia]
(adj): thành thật
Í insincere
[insin’sia ]
(adj) : không thành thật
sincerity
[sin’serati]
(n) : tính thành thật
honest
pDnist]
(adj) : trung thực, chân thật
honesty
[‘Dmsti]
(n) : tính chân thật/trung thực
interviewee
[intavju:’i: ]
(n) : người được phỏng vấn
interview
[‘intavju:]
(v) : phỏng vấn', (n): cuộc phỏng vấn
admire
[ad’maia]
(v) : khâm phục, ngưỡng mộ
admiration
[aedma'reijn]
(n) : sự ngưỡng mộ/khâm phục
admirable
[‘aedmarabl]
(adj): đáng khâm phục, tuyệt vời
profile
[‘praufail ]
(n) : sơ yếu lí lịch
quick-witted
[‘kwik - witid]
(adj) : nhanh trí, ứng đối nhanh
good-natured
[god neitfad ]
(adj) : tốt bụng, hiền hậu
studious
[‘stju:dias]
(adj): siêng năng
keenly
[‘ki:nli]
(adv): một cách say mê
residential
[ ‘rezidenjl]
(adj) : thuộc chỗ ờ
residential area
(n) : khu dân cư
residence
[‘rezidans]
(n) : chỗ ở
GRAMMAR
INFINITIVE (Động từ nguyên mẫu)
Form (Dạng)
present ỉ simple infinitive (nguyên mẫu hiện tại/đơn) :
active : to give, to describe,...
passive : to be + past participle (P.P.): to be given, to be described ,...
continuous infinitive (nguyên mẫu tiếp diễn):
active: to be + present participle (V-ing) : to be going, to be writing,...
passive: to be + being + past participle (P.P.) : to be being built,...
perfect infinitive (nguyên mẫu hoàn thành)
active : to have + past participle (P.P.) : to have built,...
passive: to have + been + past participle (P.P): to have been built,...
negative infinitive (nguyên mẫu phủ định) : NOT + infinitive : not to give, not to have gone; not to be given,...
Use (Cách dùng)
Động từ nguyên mẫu được dùng làm.
Subject (chủ từ).
g.: To get into bad habits is easy. {Tập thói quen xấu dễ.)
To pay taxes is every citizen’s duty.
{Đóng thuế là bổn phận của mỗi công dân.)
Thông thường động từ nguyên mẫu được thay bởi IT, chủ từ rỗng (Empty subject)
e.g.: It’s easy to get into bad habits.
It’s every citizen’s duty to pay taxes.
Object (túc từ) : v+ infinitive.
e.g.: He wants to study English. {Anh ấy muốn học tiếng Anh.)
They decided to build a new hotel.
{Họ quyết định xây một khách sạn mới.)
Subject complement (thuộc từ cho chủ từ)
e.g.: His desire is to live with his children at the old age.
{ước vọng của ông ấy là sống với con cái lúc tuổi già.)
Appositive (từ đồng vị/đồng cách từ)
g.: I’m aware of my major responsibility, to support my old parents.
{Tôi ý thức nhiệm vụ quan trọng của tôi, nuôi dưỡng cha mẹ
già.)
Purpose (mục đích)
e.g.: He gobs to the library to borrow some books.
(Anh ấy đến thư viện để mượn vài cuốn sách.)
You need to study hard to pass the exams.
(Bạn cần phải học chăm đế' thi đậu.)
Result (hậu quả)
e.g.: He came back home to find everything was a mess.
(Anh ấy trở về để thấy mọi việc hỗn độn.)
He left his native village, never to return.
(Anh ấy rời làng quê, không bao giờ trở lại)
Sentence patterns (Mầu câu)
V + infinitive.
e.g.: She wants to be a lawyer. (Cô ấy muốn làm luật sư.)
They expected to have a happy life.
(Họ mong ước có cuộc sống hạnh phúc.)
V + o + infinitive.
e.g.: My parents expected me to live a honest life.
(Cha mẹ tôi mong tôi sông cuộc đời trung thực.)
Our teachers taught us to be righteous people.
(Thầy cô chúng tói dạy chúng tỏi làm người công chính.)
Ở mẫu câu này, túc từ của động từ là chủ từ của động từ nguyên mẫu.
s + be + adjective + infinitive.
e.g.: The subject of corruption seems to be difficult to wipe out.
(Vấn đề tham nhũng xem có về khó quét sạch.)
We are glad to meet you again. (Chúng tôi vui gặp lại các bạn.)
It + be + adjective + infinitive.
g.: It’s easy to say. (Nói dễ.)
It’s rare to see a horse and cart in big cities.
(ít khi thấy một chiếc xe ngựa ở các thành phô lớn.)
ở mẫu câu này, chủ từ thật (real subject) của động từ BE là động từ nguyên mẫu theo sau. IT là chủ từ rỗng (empty subject).
Noun + infinitive
e.g.: School children now have too many things to do.
(Học sinh ngày nay có quá nhiều việc phái làm.)
The city council has a crucial matter to consider .
(Hội đồng thành phố có vấn đề quan trọng phải xem xét.)
Question-word + infinitive (Từ hỏi + động từ nguyên mẫu) e.g.: People want to know how to solve the corruption.
(Người dân muốn biết giải quyết tham nhũng như thế nào.)
They haven’t yet decided when to reconsider that case again.
(Họ chưa quyết định khi nào xem xét lại án đó.)
Chú ý.	f
Từ hỏi “WHY” ít khi được dùng ở mẫu câu này.
Sau WHICH, WHAT, HOW MANY, HOW MUCH, WHOSE có thể có một danh từ (noun)
e.g.: The driver isn't sure which way to go.
(Tài xế không chắc đi đường nào.)
They can’t estimate how much money to loan.
(Họ không thể ước tính vay bao nhiêu tiền.)
FOR/OF + noun + infinitive
e.g.: It’s necessary for students to master a foreign language.
(Quán triệt một ngoại ngữ cần thiết cho sinh viên.)
' It’s nice of you to help me. (Bạn tử tê'khi giúp đỡ tôi.)
TOO/ENOUGH + (adj/adv) + infinitive e.g.: He’s too young to ride a motorbike.
(Nó quá nhỏ không thể lái xe gắn máy được.)
He’s strong enough to carry that can.
(Anh ấy khoẻ đủ để khiêng cái thùng đó.)
They don’t have enough money to send their children to schools. (Họ không đủ tiền cho con đi học.)
Patterns with base form of verb or bare infinitive (Mâu câu với động từ ở dạng gốc - nguyên mẫu không TO).
sau khiếm trợ động từ (modal auxiliary verbs), e.g.: This child can sing a song in English.
(Đứa bé này có thể hát một bài hát tiếng Anh.)
He will help you with the work.
(Anh ấy sẽ giúp bạn công việc đó.)
sau HAD BETTER, WOULD RATHER/SOONER và RATHER THAN. e.g.: You’d better take your father’s advice.
(Bạn nên nghe lời khuyên của cha bạn.)
They decided to join volunteer work rather than go on holiday.
(Họ quyết định tham gia công tác tình nguyện hơn đi nghỉ.)
V + o + bare infìnitive/base form of verb
cl:	verbs of perception', hear, see, watch, notice, feel..
e.g.: They saw someone go into the garden.
(Họ thấy người nào đó vào vườn.)
c2: MAKE, LET, HAVE và BID (yêu cầu).
e.g.: She lets her child play computer games all the time.
(Cô ấy luôn cho con chơi trò chơi vi tính.)
Sau EXCEPT, BUT, THAN
g.: He did nothing but watch TV. (Ông ấy không làm gì trừ xem tivi.)
III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (LỜI GIẢI VÀ BÀI DỊCH)
A. READING
BEFORE YOU READ
Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and discuss the question : "'What do you think of the friend in the poem!" (Làm việc từng hai người. Thực hành ngâm bài thơ ở trang kế và thảo luận cầu hỏi, ’’Em nghĩ gì về người bạn ở bài thơ?")
BẠN CÓ MỘT NGƯỜI BẠN!
theo Carole King
Khi bạn buồn và lo lắng
Và bạn cần bàn tay giúp đỡ
Và không có gì, không, không gì tiến triển
Bạn hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi
Và phút chốc tôi sẽ đến bên bạn
Để làm rạng rỡ ngay trong đêm tăm tối nhất
Bạn chỉ gọi tên tôi
Và bạn biết dù bất kì ở đầu
Tôi sẽ chạy đến gặp lại bạn
Dù mùa đông, xuân, hè hay thu
Tất cả gì bạn phải làm là gọi (tên tôi)
Và tôi sẽ có mặt ở đấy, vâng tôi sẽ Bạn có một người bạn!
* The friend in the poem is sincere and helpful.
WHILE YOU READ
Read the passage and then do the tasks that follow. (£>ợc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)
Ai ai cũng có nhiều người quen, nhưng không phải ai cũng có nhiều bạn, vì tình bạn thật không phải thông thường, và có nhiều người dường như không thể có tình bạn đó. Để cho tình bạn gắn bó và lâu dài, cả hai người bạn phải có một số’ phẩm chất đặc thù.
Phẩm chất đầu tiên là tính không vị kỉ. Một người chỉ quan tâm đến lợi ích và cảm giác riêng của mình không thể là một người bạn thật sự. Tình bạn là vân đề hai mặt : nó sông nhờ cho và nhận, và không tình bạn nào có thể lâu dài khi một phía chỉ cho và một phía chỉ biết nhận.
Tính kiên định là phẩm châ't thứ hai. Một sô’ người dường như không kiên định. Họ theo đuổi một sở thích với niềm hăng say, nhưng chẳng bao lâu họ chán nó, và cảm thấy sự quyến rũ của một vật mới nào đó. Những người không kiên định và hay thay đổi như thế không thể có một tình bạn suốt đời. Lòng trung thành là phẩm chất thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải biết nhau rõ đến nỗi không thể có sự hoài nghi giữa họ. Chúng ta không nghĩ rằng nhiều người sẵn sàng tin những tin đồn và lời bàn tán về bạn của họ. Những người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin đồn không thể là những người bạn tốt.
Sự tín nhiệm có lẽ là phẩm châì thứ tư. Giữa hai người phải có sự tín nhiệm lẫn nhau để mỗi người có thể cảm thây an toàn khi kể cho người kia những điều thầm kín của mình. Có nhiều người không thể giữ kín một điều bí mật, hoặc của riêng họ hoặc của người khác. Những người như thế không thể có một người bạn lâu dài.
Sau cùng phải có sự cảm thông hoàn toàn giữa hai người bạn - cảm thông những mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi khổ, điều theo đuổi và thú vui của nhau. Nơi nào sự cạm thông tương hỗ như thế không hiện hữu, không thể có tình bạn.
Task 1: Fill in each blank with a suitable word/phrase. {Điền vào mỗi chồ trống với từ/cụm từ thích hợp.)
mutual	2. incapable of	3. unselfish
4. acquaintance; friend	5. give and take	6. loyal to	7. suspicious
Task 2: B (Conditions of true friendship).
Task 3:
1. The first quality for true friendship is unselfishness. It tells US a man who’s
concerned with only his own interest and feelings cannot be a true friend.
Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they are not constant: they first take up something with enthusiasm, but they soon feel tired of it and quit it up.
The third quality for true friendship is loyalty. It tells US that friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.
There must be a mutual trust between friends because if not, people cannot feel safe when telling the others their most secrets.
Talkative people cannot keep a friend long because they cannot keep a secret, either their own or those of others.
The last quality for true friendship is sympathy. It tells us that to be a true friend, you must sympathize with your friend, because where there’s no mutual sympathy, there’s no true friendship.
AFTER YOU READ
Work in pairs. Discuss the question: ’’Why do we need to have friends?” Then report the results of your discussion to the class. (Làm việc từng hai người. Thảo lủận câu hỏi, “Tại sao chúng ta cần có bạn?” Sau đó tường thuật kết CỊuả của cuộc thảo luận cửa bạn trước lớp.)
A : Can we live alone in society?
B : Absolutely no. As you know, man is a social being. As a result of this, no man can live by his/her own, because man has feelings, emotions. He/She needs someone to share all of his/her sorrows, joys,...
A : So you mean friendship is an essential factor for life?
B : That’s right. The true friendship is a mysterious thing which can bring US boundless joy and saves US from distress or difficulties in life.
A : Then friendship is inseparable from one’s life.
B : It’s true, of course. Suppose when you feel depressed or sorrowful, you can tell it to your close friend, and he/she gives you some consolation or comfort. And you can feel cheered up or encouraged.
. A : And even you can tell him/her your most secrets. Then it means that a true friend is a real support.
- Friendship, especially a true friendship, is an essential factor of one’s life, because man can’t live alone. He/She must live with others. He/She needs to have someone to share his/her inner secrets as well as joys or sorrows or ups and downs in life. Therefore, true friendship is most precious, as Shakespeare said, “... if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrow ends.”
B. SPEAKING
Task 1: Work in pairs. Look at the people below and describe their physical characteristics. (Làm việc từng hai người. Nhìn những người dưới đây và mô tả những dặc điểm thể chất của họ.)
A: Can you describe the woman in the picture?
B: Sure. She’s sort of tall. She has long wavy hair with an oval face.
C: What does the girl in the picture look like?
D: She’s of medium height. She has straight short hair with glasses.
E: Can you describe the boy in the picture?
F: Well, he’s neither tall nor short. He has short hair and looks handsome with his glasses.
Task 2: Work in groups. Discuss and number the following personalities in order of importance in friendship. Report your results to the class. (Làm việc từng nhóm. Thảo luận và đánh số những cá tính sau theo thứ tự quan trong của tình bạn. Tường thuật kết quả của em trước lớp.)
sincere 2. honest	3.	generous 4. modest	5. caring
6. hospitable 7. understanding	8.	helpful 9. pleasant
A. Which of these personalities	do	you think	is the most	important in
friendship?
B: If you ask me, I think sincerity and honesty are of the most importance. C: What about generosity and modesty?
A: These personalities are the next in order of importance.
B: In addition, as to me, a good friend must be caring and hospitable, too.
C: Sure, and don’t you think a true friend must be understanding towards
others?
A: What’s more, he/she should be helpful, that is he/she ought to help his/her friends in needy circumstances.
As we know, there’s no doubt true friendship requires some necessary personalities. Among these personalities, sincerity and honesty rank the first, because a man is not sincere and honest, he/she cannot be trusted or shared anything. Next, a real friend must be generous and modest, that is he/she is willing to forgive others’ mistakes or faults. In addition, a real friend knows how to be caring and hospitable to others. And we should not ignore the two personalities which play a part in a true friendship: understanding and helpful.
Task 3: Role play: Talk about a famous friend. (Diễn vai. Nói về một người bạn nổi tiếng.)
Journalist: Hello. I've heard your best friend has just won an international prize in Mathematics.
You:	Yes.
Journalist: Can I have his name?
You:	Sure. His name’s Viet The Tran.
Journalist: Can you describe your friend?
You:	Well. He’s kind of slim, and of medium height. He has a high
and broad forehead and bright eyes.
Journalist: What’s he like?
You:	He’s friendly and helpful. And especially he has a good sense of
humour. In class, he sometimes tells US funny jokes which make us laugh a lot.
Journalist: Can you tell me something about his interest in Maths?
You:	Of course. We’ve been in the same class since we were in Grade
Six. He has a special taste in Maths. We often say he was bom with the talent of Maths.
Journalist: How does he study Maths, as you know?
You:	Well, I notice he doesn’t spare much time for that subject. He
studies it at ease.
Journalist: To your knowledge, what makes your friend that successful?
You:	I think he does know how to study as he told me when asked
about his success. He knows how to make good time for study. Never do I see him study day and night as some other students do. He has a reasonable schedule of study. So he has time for play.
Journalist: What does he do in his free time?
You:	He’s a good player in our class football team. He practises with
friends every Saturday afternoon.
Journalist: One more question. What makes him popular in school?
You:	Well, he’s very friendly and helpful. He’s willing to help friends
who get in trouble with Maths. Never does he refuse friends’ call for help.
Journalist: Thanks a lot for the info about your friend.
You:	My pleasure!
LISTENING
BEFORE YOU LISTEN
Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Hỏi và trả lời những câu hói sau.)
My best friend is Minh Cong Nguyen.
I met and knew him when I was transferred to this school two years ago.
We’ve known each other since then.
Oh. What’s made me admire him most is his simple and modest lifestyle. Although he’s the best student in our class, he’s very helpful and pleasant. Nearly never do I see him refuse friends’ call for help.
WHILE YOU LISTEN
You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Các em sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn thân cua họ. Nghe câu chuyện của họ và sau đó làm những bài tập theo sau.)
Task 1: Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và quyết định những câu nói này đúng (T) hay sai (F)).
Lan’s talk	1.F	2. F	3. T	4. F	5. T	6. F
Long’s talk	l.F	2. F	3. T	4. T	5. T
TAPESCRIPT
Lan’s talk . My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Ha Noi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said,”Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me. for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.
Long’s talk. My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very, very funny, and that’s one of my favorite things about him. And over the years, we’ve been through good times and bad times with each other, and that’s one of the things I like best about him. And we have a lot of same interests. We like to go to the plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend and he’s a very good listener, and he always helps me through.
Task 2: Listen again and note down the ideas in the table below. (Nghe lại và ghi chú những ý tưởng vào bảng dưới đây.)
How and where they met
What they like about their friends
Lan
They used to live in the same residential area in Ha Noi.
Lan went on a two-day trip to Do Son and Ha went there to help her.
Ha’s very friendly and helpful.
Ha’s sociable. She’s got many friends in Do Son and she
introduced Lan around.
Long
They met in college.
Minh played the guitar and Long was a singer.
They worked together.
Minh has a sense of humour.
Minh likes to go to plays and movies.
Minh is a good listener.
Minh is friendly and helpful.
AFTER YOU LISTEN
Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan’s best friend and how Minh has been Long’s best friend. {Làm việc từng hai người. Tuần tự nói về làm thê nào Hà trở thành bạn tốt nhất của Lan và Minh trở thành bạn tốt nhất của Long.)
D. WRITING
Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn, có thực hoặc tưàng tượng, theo những ý hướng dẫn này.) (Possible answer)
My friend’s name’s Nghía Hieu Nguyen. He’s of the same age as mine. He’s living with his parents in a small house in the suburbs of Ho Chi Minh City, about ten kilometres from the city centre. We became friends when I attended this school in 2004.
He’s of medium height with short black hair. He has a high forehead and bright black eyes. He’s always well-groomed although his family is poor. In spite of being one of the best students in school, Nghia is very helpful and modest. He always gives a helping hand whenever being asked. Personally, when I get into trouble, especially in Maths - his best subject - he’s always beside me at my call. And this is the finest personality of his, which makes everyone in my class as well as in the whole school like him.
E. LANGUAGE FOCUS
Pronunciation: /d3/-/tf/
Grammar: 1. Infinitive with TO
Infinitive without TO
Exercise 1
Put the words in the correct order to make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive with TO.
(Đặt từ đúng vị trí để thành câu và viết động từ chính ở thì Hiện tại đơn và động từ kia ở dạng nguyên mẫu với TO.)
Who wants something to eat?
I have some letters to write.
I’m delighted to hear the news.
My mother has some shopping to do.
You always have too much to talk about.
It’s lovely to see you again.
It’s too cold to go out.
I’m happy to know that you have passed the exams.
Exercise 2
Rewrite the sentences, using the words given in brackets. (Viết lại các câu, dùng từ cho trong ngoặc.)
The police watched them get out of the car.
They let him write a letter to his wife.
I heard them talk in the next room.
The customs officer made him open the briefcase.
The boy saw the cat jump through the window.
Do you think the company will make him pay some extra money?
I felt the animal move toward me.
Do you think her parents will let her go on a picnic?