Giải tiếng Anh lớp 11 Unit 3: A PARTY

 • Unit 3: A PARTY trang 1
 • Unit 3: A PARTY trang 2
 • Unit 3: A PARTY trang 3
 • Unit 3: A PARTY trang 4
 • Unit 3: A PARTY trang 5
 • Unit 3: A PARTY trang 6
 • Unit 3: A PARTY trang 7
 • Unit 3: A PARTY trang 8
 • Unit 3: A PARTY trang 9
 • Unit 3: A PARTY trang 10
 • Unit 3: A PARTY trang 11
 • Unit 3: A PARTY trang 12
 • Unit 3: A PARTY trang 13
 • Unit 3: A PARTY trang 14
 • Unit 3: A PARTY trang 15
 • Unit 3: A PARTY trang 16
 • Unit 3: A PARTY trang 17
 • Unit 3: A PARTY trang 18
s
A PARTY
(Một
bữa
tiệc)
VOCABULARY
candle
[’kaendl]
(n) :
đèn cầy
blow/blew/blown (out) [blao/blu/blaon
](v):
thổi tắt
couple
[kApl]
(n):
một đôi, cặp
anniversary
[ceni’v3:sari ]
(n) :
lễ kỉ niệm hằng năm
silver anniversary
[‘silva...]
(n):
lễ bạc, ngân khánh (25 năm)
golden anniversary ['gauldn...]
(n):
lễ vàng, kim khánh (50 năm)
diamond anniversary [‘daiamand...]
(n):
lễ ngọc, ngọc khánh (60 năm)
mark
[ma:k]
(V):
ghi dấu, đánh dấu
milestone
[’mailstaon]
(n) :
mốc lịch sử, giai đoạn quan trọng
host
[haost]
(n) :
(nam) chủ tiệc
hostess
[‘haustis]
(n):
(nữ) chủ tiệc
decoration
[deka’reijn]
(n) :
sự trang trí/hoàng
decorate
[‘dekareit ]
(V):
trang trí/hoàng
decorative
[‘dekarativ]
(adj)
: đế' trang trí
decorator
[‘dekareita]
(n):
nhà trang trí
decide up (on)
[disaid ]
(V):
choose carefully : chọn kĩ
budget
[‘bAd3it]
(n) :
(adj)
ngân sách, ngân quỹ
: cheap : rẻ tiền
budget flight
['bAd3it flait ]
(n):
chuyến bay rẻ tiền
budgetary
[lbAd3itri]
(adj)
: thuộc ngân sách
dress
[dres]
(n):
clothing : quần áo
formal dress
[‘fo:ml ‘dres]
(n):
quần áo trang trọng
# informal dress
(n):
quần áo thông thường
convince
[kan’vins]
(V):
persuade : thuyết phục
convinced
[kan’vinst]
(adj)
: tin chắc
convincing
[kan’vinsiq]
(adj)
: có tính thuyết phục
convincible
[kan’vinsabl]
(adj)
: có thể thuyết phục
serve
[lS3:v]
(V):
phục vụ
serviceable
[‘S3:visabl]
(adj)
: có thể phục vụ
servant
[‘S3:vsnt]
(n):
người giúp việc
service
[‘S3:vis]
(n) :
sự phục vụ
gathering
[‘gaeõorii]]
(n):
cuộc tụ tập/tập trung
icing
[‘aisip]
(n):
lớp kem phủ trên mặt bánh
slice
[slais]
(n):
(V):
một lát mỏng
sắc lát
clap
[klasp]
(V):
vỗ tay ; (n) : tiếng vỗ tay
tidy
[‘taidi]
(adj):
ngăn nắp, gọn gàng
tidy up
(V):
dọn dẹp, làm sạch sẽ ngăn nắp
mess
[mes]
(n):
sự hỗn độn
refreshments
[n’frejmant]
(n):
các món ăn nhẹ
melon
[‘melen]
(n) :
dưa tây
jelly
['dseli]
(n) :
nước trái cây nâ'u đông/thạch
helicopter
[‘helikopta]
(n):
phi cơ trực thăng
operate
['Dpareit ]
(v) : giải phẫu
operation
[Dpa'reijn]
(n) : cuộc giải phẫu
operative
[‘Dparativ]
(adj) : thuộc về giải phẫu
operator
[‘Dpareita]
(n) : nhà giải phẫu
speeding ticket
[‘spi:dir) ‘tikit]
(n): giấy phạt vượt tốc độ
slip out
[slip aut|
(v) : thoát/tuột rạ khỏi
accidentally
[aeksi’dentali]
(adv): suddenly, all of a sudden : tình cờ
accidental
[aeksi’dantl]
(adj) : tỉnh cờ
accident
1 "seksidant]
(n) : tai nạn
original
[a'rid3inl]
(adj) : thuộc nguồn gốc/nguỵên ban
origin
[‘Drid3in]
(n): nguyên ban, nguồn gốc
originality
[aric^i’naglati]
(n): tính-chất gôc/căn nguyên
judge
[djAds]
(n): thấm phán, giám khảo
(v): phán đoán
emergency
[i’m3:d59nsi]
(n): sự/tính chất khẩn cấp
count on
[kaunt Dn]
(v) : rely on : Zỉìv thuộc, lệ thuộc
financial
[fai’naenjl]
(adj) : thuộc về tài chính
finance
[fai naans]
(n) : tài chính
financier
[fafnaansia]
(n) : chuyên gia tài chính
II. GRAMMAR
A. GERUND (Danh động tự)
1. Form (Dạng)
Simple gerund (danh động từ đơn giản)
active : V-ing : studying, reading, . .
passive : being + past participle : being studied, being invited, .. .
Perfect gerund (danh động từ hoàn thành) :
active : having + past participle (P.P) : having studied, having seen, . .
passive : having + been + past participle (P.P.): having been built, having been repaired, . .
Negative gerund (danh động từ phủ định) : not + gerund:
Active : not taking, not having seen, . .
Passive : not being invited, not having been given, ..
Use (Cách dùng}-. Danh động từ được dùng làm
Subjects (chủ từ)
e.g.: Smoking is bad for health. (Hút thuốc có hại cho sức khoẻ.)
Walking is a good exercise. (Đi bộ là môn thể dục tốt.)
Gerund được làm chủ từ khi diễn tả ý tưởng phổ quát.
Objects (túc từ)
bỉ. object of a verb (túc từ của động từ)
Một số động từ có động từ theo sau ở dạng danh động từ như: AVOID (tránh), APPRECIATE (cảm kích, đánh giá), ADMIT (nhận), CAN’T HELP (không thể không), CAN’T STAND (không thể chịu được), CAN’T BEAR (không thể chịu được), CONSIDER (xem xét), DELAY (hoãn), DENY (cho'i), DETEST (ghét, ghê tởm), ENJOY, FANCY (muốn), FINISH, IMAGINE (tưởng tượng), MENTION (quan tâm), MIND (quan tâm), MISS (bỏ qua, lỡ), POSTPONE (hoãn), PRACTISE, RESENT (oán giận), QUIT (bỏ), RESIST (chống lại), RESUME (lấy lại), RISK (liều), SUGGEST (đề nghị), TOLERATE (tha thứ), FORGIVE (tha thứ), KEEP (tiếp tục),... e.g.: Do you enjoy speaking English to a native speaker?
(Bạn thích IĨÓÌ tiếng Anh với người bản ngữ không?)
They consider rebuilding the old school.
(Họ xem xét xây lại trường học cũ.)
Sau động từ kép (verbals - phrasal verbs): GIVE UP (bo), PUT OFF (hoãn), KEEP ON (tiếp tục), CARE FOR (thích, chăm sóc), BE FOR (nng hộ), BE AGAINST (chống), SEE ABOUT (lo liệu, sắp xếp), LOOK FORWARD TO (mong, mong đợi), BE/GET USED TO (quen), BE INTERESTED IN (thích, quan tâm), . . .
e.g.: His brother gave up collecting stamps (Anh của anh ấy đã bỏ sưu tập tem.)
He is used to getting up early. (Anh ấy quen thức dậy sâm.)
sau một số cụm từ như : “it’s (not) worth... ”, “It’s (no) use/good...“, “it’s (not) any good/use . .”
e.g.: It’s no use giving money to a gambler.
(Cho tiền kẻ cờ bục vô ích.)
b2. Object of a preposition (túc từ của một giới từ)
Động từ theo sau một giới từ luôn ở dạng danh động từ. e.g.: He thinks of looking for a new job.
(Anh ấy nghĩ đến tìm một việc làm mới.}
They talk about banning unnecessary exams.
(Họ nói đến việc bỏ những kì thí không cần thiết.)
Subject complement (Bổ từ cho chủ từ), e.g.: His interest is collecting old coins.
(Sở thích của anh ấy là sưu tập tiền đồng cổ.)
Appositive (Đồng cách từ/từ đồng vị)
g.: Mary has to do her task, cleaning the rooms in the house. (Mary phải làm nhiệm vụ của cô, lau các phòng trong nhà.)
3. Patterns (Mẩu câu)
VERB + 0 + GERUND
e.g.: Nobody can stop him doing what he wants.
(Không ai có thế'ngăn anh ta làm những gì anh ta muốn.)
VERB + o + Preposition + GERUND', những động từ như:
accuse .
. of...
:	kết tội ... vì ...
blame ..
for...
:	kết tội... vì ...
congratulate ... on ...
:	chúc mừng ... vì ...
excuse .
.. for...
:	xin lỗi... vì ...
forgive
.. for ...
:	tha thứ ... vì ...
prevent
... from ...
:	ngăn ngừa ... khỏi
punish .
. for ...
:	phạt... vì ...
stop ... from ...
:	ngăn ... khỏi ...
thank ...
for ...
:	cám (ỉn ... vì ...
remind
.. of...
:	nhắc ... nhớ ...
e.g.: He punished the boy for having told lies to him. (Ông ấy phạt cậu bé vì nói dối với ông.)
Một số’ động từ với HAVE :
have (any) problems
have fun
have a good time
have trouble
have difficulty
have a hard time
have a difficult time
e.g.: The police had some problems finding the lost boy.
(Cành sát gặp vài khó khăn tìm đứa bé trai thất lạc.)
Tom had a good time working with children.
(Tom thích thú làm việc vài trẻ con.)
Verb + infinitive or gerund with a difference in meaning (Động từ + động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ với nghĩa khác nhau)
STOP
stop + gerund: ngưng làm điều gì .
e.g.: His brother stops smoking. (Anh của anh ấy ngưng hút thuốc.)
stop + infinitive : ngưng/dừng lại để làm điều gì khác
e.g.: The driver stops to have lunch. (Tài xê'dừng lại để ăn trưa)
REMEMBER
remember + gerund: nhớ đã làm điều gì .
e.g.: I remember meeting him. (Tôi nhớ đã gặp anh ấy.)
remember + infinitive : nhớ (để) làm điều gì.
e.g.: Remember to turn off the light when leaving the room.
(Nhâ tắt đèn khi ra khỏi phòng.)
FORGET
forget + gerund: quên đã làm điều gì .
e.g.: My grandfather often forgets turning on the light.
(Ong tôi thường quên đã mở đèn.)
forget + infinitive: quên làm điều gì.
e.g.: Don’t forget to write to me. (Đừng quên viết thư cho tôi.)
REGRET
regret + gerund: tiếc đã làm điều gì.
e.g.: He regrets loaning that man some money.
(Anh ấy hối tiếc đã cho người đàn ông đó vay tiền.)
regret + infinitive: thường được dùng để thông báo/nói với ai điều gì không may/lời từ chói.
e.g.: We regret to inform you that your proposal is not suitable.
(Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo cho anh đề nghị cua anh không phù hợp.)
* TRY
try + gerund', thử làm điều gì (có tính thử nghiệm)
e.g.: She tried making a cake. (Chị ấy thử lăm một cái bánh kem.)
try + infinitive', cố gắng làm điều gì (để thành công)
e.g.: She tries to speak English. (Chị ấy cố gắng nói tiếng Anh.)
MEAN
mean + infinitive', có ý/ngụ ý (làm điều gì).
e.g. : I don’t mean to hurt you. (Tôi không có ý làm tổn thương anhd)
mean + gerund: "result in" : có nghĩa “đưa đến hậu quả” e.g.: His new job means travelling a lot.
(Việc làm mới của anh ấy đưa đến việc đi đây đó nhiều.)
GO ON
go on + gerund', tiếp tục (không ngưng việc đang làm) e.g.: He goes on studying English after leaving school.
(Sau khi ra trường, anh ấy tiếp tục học tiếng Anh.)
go on + infinitive', điều gì được thực hiện sau khi một sự việc hoàn tất. e.g.: He goes on to work in a company after leaving school.
(Sau khi ra trường, anh ấy (tiếp tục) làm việc ở một công ty.)
Verb + infinitive or gerund without any difference in meaning (Động từ + động từ nguyên mẫu/danh động từ với nghĩa không đổi) : BEGIN, START, CONTINUE, CEASE (chấm dứt)
e.g.: It starts to rain/raining. (Trời bắt đầu mưa.)
They begin to build/building some new hotels.
(Họ bắt đầu xây vài khách sạn mới.)
Tuy nhiên khi những động từ này ở thì tiếp diễn, động từ theo sau phải ở dạng nguyên mẫu.
e.g.: They’re beginning to repair bad streets.
(Họ đang bắt đầu sửa những đường hư.)
Động từ chỉ trạng thái (stative verbs) thường ở dạng nguyên mẫu. e.g.: The child begins to understand some things.
(Đứa bé bắt đầu hiểu vài điều.)
NEED, WANT, REQUIRE, DESERVE + GERUND’, bao hàm nghĩa bị động khi chủ từ chỉ về sự việc.
e.g.: This room needs cleaning. (This room needs to be cleaned.)
(Phòng này can được lau.)
ADVISE, ALLOW, PERMIT, FORBID (cấm), ENCOURAGE (khích lệ),
RECOMMEND (giới thiệu).
ADVISE/PERMIT, ..+Gerund.
e.g.: They permit going on this street.
(Họ cho phép đi trên con đường này.)
People encourage planting trees in streets.
(Dân chúng khuyến khích trồng cây trên đường phố.)
ADVISE/PERMIT, .. + o + Infinitive.
e.g.: They don’t allow children to ride motorbikes.
(Họ không cho phép trẻ con đi xe gắn máy.)
LIKE, DISLIKE, HATE, LOVE, PREFER Like/dislike/hate/prefer + infinitive/gerund: với nghĩa khác đôi chút.
Like + gerund: chỉ sự thích thú, thú vị. e.g.: He likes watching cartoons.
(Anh ấy thích thú xem phim hoạt hình.)
Like, . .. + infinitive: chỉ thói quen hay sự chọn lựa. e.g.: He likes to read the paper with breakfast.
(Anh ấy thích đọc báo khi ăn sáng)
Trong American English, gerund và infinitive không có nghĩa khác nhau.
Chú ý : “WOULD LIKE/LOVE/HATE/PREFER + infinitive.
e.g.: What would you like to read? (Ong muốn đọc gì?)
Determiner + gerund (Chỉ định từ + danh động từ).	I
Danh động từ có thể được đứng trước bởi các chỉ định từ như: THE, THIS/THAT, hoặc quantifiers (từ chỉ số lượng) như : a lot of, a bit, a little, no hoặc much.
e.g.: No smoking. (Cấm hút thuốc)
Mary has a lot of shopping to do.
(Mary có nhiều việc mua sắm phải làm.)
THE + gerund: bao hàm tính chất đặc thù.
e.g.: The driving makes her tired. (Việc lái xe (đi làm,...) làm cô mệt.)
Driving makes her tired.
(Lái xe làm có mệt.) (Chỉ nghĩa phổ quát)
THE + gerund (có thể ở dạng sô" nhiều), và theo sau bởi “4- OF phrase”.
e.g.: People complain about the breakings of traffic laws.
(Người ta than phiền về những vi phạm luật giao thông.)
People must put an end to the killings of innocent children.
(Người ta phải chấm dứt những vụ giết trẻ con vô tội.)
Từ sở hữu + gerund (Possessive + gerund): Gerund có thể ở dạng số
nhiều, và từ sở hữu là chủ từ của gerund.
e.g.: She feels proud of her girl’s winning the scholarship.
(Bà ấy hãnh diện con gái đoạt học bổng.)
Do you mind my smoking? (Bạn có phiền khi tôi hút thuốc không?) Từ sỏ hữu là chủ từ của gerund.
Ớ informal usage, thường đại từ và danh từ được dùng.
e.g.: I remember my father being strict to US.
(Tôi nhớ cha tôi nghiêm khắc với chúng tôi.)
We can’t understand them doing such a thing.
(Chúng tôi không hiểu họ làm một việc như thế.)
Tuy nhiên khi cụm danh động từ làm chủ từ, chúng ta phải dùng dạng sở hữu.
e.g.: Their doing such a silly thing surprises everyone.
(Họ làm một việc điên rồ như thế lùm mọi người ngạc nhiên.)
Tom’s losing the game disappoints his friends.
(Tom thua trận đấu làm các bụn anh thất vọng.)
Gerund as an adjective forming compound nouns. (Danh dộng từ dùng như tính từ cấu tạo danh từ kép)
Gerund + noun: waiting-room:	phòng chờ
working-condition: í7zêw kiện làm việc.
Noun + gerund: stamp-collecting:	sưu tập tem
letter-writing:	nghệ thuật viết thư.
Chú ý : Danh từ kép loại này luôn có dâu nôi (a hyphen).
B. PASSIVE INFINITIVE AND GERUND
(Động từ nguyên mẫu và danh động từ bị động)
PASSIVE INFINITIVE (Động từ nguyên mẫu bị động)
a. Verbs of “liking/wanting” (Động từ chỉ sự thích/muốn) như: like, would like, love, would love, wish, dislike, expect, desire, . .
s + V(like, expect,..) + Oi + infinitive + 02 ...
s + V(Iike,..) + 02 + to be + p.p. + .. by Ol.
e.g.: He wants his brother to put garbage in the dustbins.
(Anh ấy muốn em trai anh ấy bó rác vào thùng.)
—■ He wants garbage to be put in the dustbins by his brother.
People expect everyone to observe traffic laws.
(Người ta mong mọi người tuân giữ luật giao thông.)
-*■ People expect traffic laws to be observed.
Chú ý : Nếu 02 và chủ từ của câu cùng chỉ một người/sự vật, ... chúng ta để 02 ở thể bị động.
e.g.: He expected his uncle to meet him at the station.
(Anh ấy mong chú anh đón anh ở nhà ga.)
-*■ He expected to be met at the station by his uncle.
Những động từ như : ADVISE, BEG, RECOMMEND, URGE,... CÓ hai
dạng bị động.
' •	s + V + 01 + infinitive + 02 + ...
s + be + p.p. + infinitive + 02 + ..by o.
e.g.: My teacher advised me to study English.
(Thầy tôi khuyên tôi học tiếng Anh.)
-*■ I was advised to study English by my teacher.
s + V + Oi + infinitive + 02 + ...
s + V + Oi + (that) + s + should be + p.p. +
e.g.: They urged the government to build more roads.
(Họ thúc giục chính phủ làm nhiều đường hcm.)
-* They urged the government that more roads should be built.
Những động từ như: DECIDE, AGREE, DISAGREE, DETERMINE, DEMAND, BE ANXIOUS, BE DETERMINED (quyết định)-, cụm động từ nguyên mầu được thay thế bằng mệnh đề với SHOULD BE + p.p. e.g.: They agreed to ban impracticable projects.
(Hụ đồng ý hủy những dự án bất khả thi.)
-*■ They agreed that impracticable projects should be banned.
Với động từ ARRANGE, chúng ta có mẫu câu: FOR + danh từ + nguyên mẫu bị động.
e.g.: They arranged to hold a competition.
(Họ sắp xếp tổ chức một cuộc thi đấu.)
-*■ They arranged for the competition to be held.
PASSIVE GERUND (Danh động từ bị động)
V + gerund + o.
s + V + gerund + o.
s + v+ that + s + should be + p.p.
e.g.: They suggested fixing lights in classrooms.
(Họ đề nghị lắp đèn ở các phòng học.)
-*■ They suggested that lights should be fixed in classrboms.
V + Oi + gerund + 02 + ...
s + V + Ol + gerund + O2 + ..
s + V + 02 + being + p.p. + .. by Ol.
e.g.: I remember Mr John telling him that matter.
(7ơí' nhớ ông John nói cho ông ấy vấn đề đó.)
-*■ I remember him being told that matter.by Mr John.
Khi 02 và s cùng chỉ một người/sự vật, .., 02 được để ở thể bị động, e.g.: He recalls his brother giving him some advice.
(Anh ấy nhớ anh của anh ấy đã khuyên anh.)
-* He recalls being given some advice by his brother.
Danh động từ bị động có thể theo sau một giới từ. e.g.: He went to the party without being invited.
(Anh ấy đi dự tiệc không được mời.)
He got angry for not having been told that result.
(Anh ấy tức giận vì không được cho biết kết quả đó.)
III. SOLUTIONS and TRANSLATIONS (LỜI GIẢI VÀ BÀI DỊCH)
A. READING
BEFORE YOU READ
Work ill pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc từng hai người. Nhìn vào các hình và trả lời các câu hỏi.)
In Picture 1: the people are friends;
In Picture 2: the people belong to a family.
The children in Picture 1 are celebrating a birthday, and the people in Picture 2 are celebrating a golden wedding anniversary.
WHILE YOU READ
Read the passages about birthdays and anniversaries and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn về sinh nhật và lễ kí niệm và sau đó làm bài theo sau.)
Đó là sinh nhật của Lisa. Hôm nay cô ây bảy tuổi và gia đình và các bạn của cô đang dự tiệc sinh nhật của cô. Trên bàn là bánh kem sinh nhật với bảy cây nến, mỗi cây chỉ một năm. Mọi người hát bài “Sinh Nhật Vui Vẻ” chúc mừng cô.
“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Lisa thím mến, chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! ”
Khi họ hát xong, Lisa thổi tắt tất cả nến trên bánh kem. Sau đó mọi người ăn bánh và kem. Ăn xong, Lisa mở quà sinh nhật và thiệp. Gia đình và các bạn cô tặng cô đồ chơi và quần áo nhân ngày sinh của cô.
Ớ Mĩ, người dân ở tất cả lứa tuổi kỉ niệm ngày sinh của mình. Nhưng người lớn tổ chức sinh nhật không có nhiều nến trên bánh sinh nhật. Nhiều người Mĩ trên 30 không thích nói về tuổi của họ. Một sô người nói đùa mỗi năm, “Hôm nay tôi 29 tuổi.” Có lẽ họ không muôn già hơn.
Rosa và Luis cũng đang tổ chức bữa tiệc, nhưng không phải tiệc sinh nhật. Đó là tiệc kỉ niệm. Các đây 50 năm, Rosa và Luis kết hôn. Hôm nay gia đình và bạn bè của họ đang tổ chức cho họ một bữa tiệc. Mọi người ăn bánh và nói với Rosa và Luis, “Chúc mừng ngày kỉ niệm vui vẻ.” Người ta cũng tặng thiệp và quà cho cặp vợ chồng làm lễ kỉ niệm.
Đa số cặp vợ chồng ở Mĩ kỉ niệm ngày cưới mỗi năm. Chồng và vợ tặng hoa và quà cho nhau. Họ thường tổ chức bữa cơm yên tĩnh ở nhà hoặc ở nhà hàng. Họ thường không tổ chức bữa tiệc linh đình.
Nhưng kỉ niệm 25 và 50 năm ngày cưới thì đặc biệt. Người ta gọi kỉ niệm lần thứ 25 ngày cưới là “lễ bạc” và thứ 50 ngày cưới là “lễ vàng”. Những ngày kỉ niệm này đánh dâu một giai đoạn của mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc giữa những đôi vợ chồng với nhau. Rosa và Luis hạnh phúc sông bên nhau trong ngày kỉ niệm lễ vàng của họ.
Task 1 : Work with a partner. Decide which of the activities below takes place at a birthday party or at a wedding anniversary party or at both. Put a tick (*0 in the right box. (Làm việc với một bạn cùng học. Quyết định họaỉ động nào trong những hoạt động dưới đây xảy ra ở tiệc sinh nhật hoặc ở tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đặt dấu (S) vào khung đúng.)
birthday
party
wedding
anniversary party
I. People sing a song.
V
2. People eat cake.
y
s
3. People receive cards and gifts from friends and relatives.
7
4. People joke about their age.
7
5. People remember their wedding day.
■/
6. People go out to dinner.
7. People blow out candles, one for each year
z
Task 2: Work with a partner. In each of the following sentences, there is ONE word which is not true according to the reading passage. Underline the wrong word and provide the correct one. (tàm việc với một bạn cùng học. Ở mồi câu sau có MỘT từ không đúng theo đoạn văn. Gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)
Lisa’s family and friends are at her seventh birthday party.
Everyone eats cake and ice-cream at the birthday party.
Lisa opens birthday cards and gifts (presents) from her family and friends.
Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their ages.
Fifty years ago, Rosa and Luis got married.
People call the 5ơh wedding anniversary the “golden anniversary”.
Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary. AFTER YOU READ
Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Trả lời các câu hỏi sau.)
I prefer to celebrate my birthday party at home, because it’s both cheaper and merrier. Moreover, everyone feels at ease and enjoys a family atmosphere.
No. Most Vietnamese couples don’t have the habit of having wedding anniversaries.
I think I am. because it’s our happiest day with a lot of unforgettable memories, which mark our important turning of our life.
B. SPEAKING
Task 1: Think of a party you have been to. Choose from the list the things you want to talk about. (Nghĩ về một bữa tiệc em đã tham dự. Từ danh sách chọn những việc em nghĩ em muốn nói đến.)
Whose party was it?
What was the occasion?
Did you take a gift for the host?
Who did you go with?
Where was the party?
Were there any decorations?
Were there a lot of people?
Did you know most of the people there?
What sort of food and drink did you have?
What time did it finish?
Did you stay to the end?
Task 2: Work in pairs. Tell your partner about the party. (Làm việc từng hai người. Kể cho bạn cùng học của em về bữa tiệc đó.)
A: We were both at our classmate's birthday party two weeks ago.
B: All people in your class were invited?
A: Yes, nearly all. We brought gifts for our friend and I gave him a couple of pens.
B: Where was the party organized?
A: At home. And there weren’t many decorations.
B: Well. Were there some colourful pictures and obviously, the words ’’HAPPY BIRTHDAY"?
A: Sure. And we had cake, candy and soft drinks.
B: Did you play any music?
A: No, but we sang our favorite songs.
B: How long did the party last?
A: The party lasted about two hours, and we stayed to the end of the party because the host and we are close friends, and we enjoyed the party very much.
Task 3: Work in groups. You are going to take part in a competition to organize the best party. Decide on the following. (Làm việc từng nhóm. Bạn sẽ tham dự kì thi tổ chức một bữa tiệc tốt nhất. Chọn những việc sau.)
- We must decide
the date and time,
place,
who to invite,
Preparations: - decorations,
food and drink,
entertainment: games, music, . . .
budget: estimated charge paid by each individual.
Students-in-charge
Task 4: Tell the rest of the class about your party. Try to convince them to come. (Kể cho những người còn lại của lớp về bữa tiệc của các em. Cố gắng thuyết phục họ đến.)
Dear friends,
Teacher's Day is coming, in nearly a fortnight. We’re going to have a party for our class teachers. We think it’s also the intention of each of US all, because it’s a good occasion for US to show our gratitude to our teachers, who devote their life to US. We’re absolutely certain that never can we all forget or neglect this noble hardship. OK?
We’re planning to organize the party right in our classroom the day before Teacher’s Day.
We’re inviting all of our class teachers. And all the members of our class should be present.
Because it's the day for our teachers, we think we should wear formal dress. We have to decorate our classroom. This work will be done by some girl classmates. We’re having biscuits, candy, fruit and soft drinks. About the entertainment, we're singing our favorite songs in chorus and some friends will sing some songs, too.
The total estimated expenses are about four hundred thousand dong, so each student will pay about 20 thousand dong.
I expect everyone of our class is willing to take part in this party for the sake of our gratitude to our teachers.
Many thanks for your collaboration in advance.
LISTENING
BEFORE YOU LISTEN
Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Hói và trử lời cúc câu hói sau.)
I'd like to organize my birthday party in the evening.
At my birthday party, I usually serve fruit, candy, soft drinks and cake, of course.
We usually sing our favorite songs and play games.
WHILE YOU LISTEN
Task 1: Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe và quyết định nhũng câu nói này đúng (T) hay sai (F).)
F	2. F	3. F	4. T	5. F
TAPESCRIPT
Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her parents held a birthday party for her. 1 was one of those invited.
The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of US gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.
We gave presents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that, Mai's mother served US soft drinks and biscuits. We then listened to music and played cards. The winners were given prizes. At about four thirty Mai's mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white icing. Sixteen colourful candles sat in the middle of the cake. We all clapped our hands eagerly and sang “Happy Birthday" as she blew out the candles and cut the cake. We helped ourselves to slices of the delicious cake and sang all the songs that we knew. Finally at about six in the evening the party came to an end. We were all tired but happy. The parents of other children came to collect them by motorbike.1 helped Mai and her mother clean up the mess we had made. After that I walked home, which was only three doors away.
Task 2: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)
She was 16 years old.
Because it’s noisy and expensive.
She served them soft drinks and biscuits.
It was brought out at about four thirty.
It was beautifully decorated with pink and white icing and sixteen colourful candles in the middle.
They clapped their hands eagerly and sang the^song “Happy Birthday”.
At about six in the evening.
AFTER YOE LISTEN
Work in groups. Take turns to talk about Mai’s birthday party. (Làm việc từng nlióm. Tuần tự nói về tiệc sinlĩ nhật của Mai.)
A: We just were at Mai’s birthday party.
B: It was her sixteenth birthday.
C: And the party was held at her house at about three p.m. because she doesn’t like having party at a restaurant.
D: We gave her presents.
A: At the party we were served with soft drinks, biscuits and cake, of course. B: We sang the usual song "Happy Birthday” while Mai was blowing out
the candles and cutting the cake, c : We listened to music and played cards.
D: The party ended at about six p.m.
A : We were all tired but happy.
D. WRITING
Writing a letter of invitation (Viết một thư mời)
Task 1: Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng hai người. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)
Parties are usually held on special occasions such as: birthdays, wedding days, anniversaries - wedding, death,... - and getting good news: promotion, success in exams, etc.
People often wear formal dress.
According to the nature of the party, people bring the appropriate gifts or presents.
Task 2 : Complete the letter of invitation below with the words/phrases in the box. (Hoàn thành thư mời dưới đây với từ/cụm từ trong khung.)
at my house	2. to come	3. refreshments
to cook	5. winners	6. by Monday
Task 3: You are going to hold a party. You want to invite your classmates to the party. Write a letter of invitation, following these guidelines. (Em dinh to chức một bữa tiệc. Em muốn mời các bạn cùng lớp. Hãy viết một thư mời, theo những ý hướng dẫn này.)
Dear classmates,
I’m going to hold a party for my birthday at my house at 5 p.m., on March the fifteenth. Will you come? Most of the students in our class have been invited. Besides usual foods and drinks, there’ll be a special food I myself am going to cook. So do say you’ll come.
I’m looking forward to seeing you at my party.
Yours cordially,
Minh
E. LANGUAGE FOCUS
Pronunciation: /l/-/r/-/h/
Grammar: 1. Infinitive and gerund
Passive infinitive and gerund GRAMMAR AND VOCABULARY
• Exercise 1
l. having
2. getting
3. to tell
4. practising
5. to see
• Exercise 2
l. B
2. A
3. B
4. B
5. A
• Exercise 3
l. D
2. c
3. B
4. B
5.C