Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bai 29: Luyện tập

  • Bai 29: Luyện tập trang 1
  • Bai 29: Luyện tập trang 2
  • Bai 29: Luyện tập trang 3
Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó ?
Bài giải
Diện tích căn phòng là:
X 8 = 64 (m2)
64m2 = 640 OOOcm2
Diện tích một mảnh gỗ:
80 X 20 = 1600 (cm2)
Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòng đó là:
640 000 : 1600 = 400 (mảnh)
Đáp số: 400 mảnh gỗ.
Người ta trồng mía trên một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.
Tính diện tích khu đất đó.
Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi khu đất đó thu hoạch được bao nhiêu tấn mía ?
Bài giải
Chiều dài khu đất là: 130 + 70 = 200 (m)
Diện tích khu đât là:
200 X 130 = 26000 (m2)
100m2 thu hoạch được 300kg mía
Vậy 26000m2 thì thu hoạch được số ki-lô-gam mía trên khu đất đó 26000 X 300 =	0	'
100
Đáp số: 78 tấn mía 6cm
Tỉ lệ: 1 : 3000
78000kg = 78 tấn
Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên. Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông?
Bài giải
Chiều dài sân vận động là:
6x3000 = 18000 (cm) = 180m
Chiều rộng sân vận động là:
X 3000 = 9000 (cm) = 90m
Đáp số: 16200m2
Diện tích sân vận động là: 180 X 90 = 16200 (m2)
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Diện tích hình bên là:
20cm2
12cm2 c. 16cm2 D. 10cm2
Bài giải
5cm
5cm
* Cách 1:
Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)
= 4x3 + 2x2 = 16 cm2
* Cách 2:
Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2)
= 3x2 + 5x2 = 16 cm2
Diện tích hình vẽ = diện tích hình (1) + diện tích hình (2) + diện tích (3)
=3x2+3x2+2x2= 16cm	Tính:
„,1,35	4 + 6 + 5	15
8	16	16	16
1	1 _ 18	10	5	18-10-5	3	1
° 5	3	6 - 30	30	30	-	30	" 30 - 10
45^74x5x7	5	5
c 7 x 8 x 12 - 7x8x12 - 12x2 - 24
J. 25 ,15*6 _ 25 *14 *6 _ 25x14x6 _ 5x5x14x2x3 _ 5 28 " 14 x ¥ - 28 x 15 x 7 - 28x15x7 " 14x2x5x3x7 " 7
* Cách 3:
3cm
(1)
(2)
2cm
(3)
2cm
4cm
5cm
Vậy khoanh tròn vào câu trả lời đúng c.
Diện tích hình bên là:
A. 20cm2 	Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi của con. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng mẹ hơn con 28 tuổi.
 B. 12cm2	(c?)l6cm2 D. 10cm2