Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 46: Luyện tập chung

  • Bài 46: Luyện tập chung trang 1
Bài 46. LUYỆN TẬP CHUNG
82
100
48
1000
0,82
0,048
Chuyển phân số thập phân thành số thập phân:
a,	= 1,25;
b)	= 2,006;
1000
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
3m 52cm = 3,52m;	b) 95ha = 0,95km2
Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu):
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số lớn nhất trong các số 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là: 9,32.
Vậy khoanh vào chữ A.
@9,32	B. 8,92	c. 9,23	D. 9,28
Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền ?
Tóm tắt
Bài giải
*
Mua 36 bộ quần áo trả: 1 980 000 đồng Mua 18 bộ quần áo trả: . . . đồng ?
Cách 1:
Số tiền mua 1 bộ quần áo là: 1980000 : 36 = 55000 (đồng)
Số tiền mua 16 bộ quần áo là: 55000 X 18 = 990000 (đồng)
Cách 2:
18 bộ so với 36 bộ thì số lần giảm đi là:
36 : 18 = 2 (lần)
Số tiền mua 18 bộ quần áo là:
1980000 : 2 = 990000 (đồng) Đáp số: 990 000 đồng