Giải tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going Out

  • Unit 15: Going Out trang 1
  • Unit 15: Going Out trang 2
  • Unit 15: Going Out trang 3
  • Unit 15: Going Out trang 4
  • Unit 15: Going Out trang 5
  • Unit 15: Going Out trang 6
  • Unit 15: Going Out trang 7
amusement
[a’mjmzmantl
(n)	:
sự giải trí
amusement centre
(n)	:
trung tâm giải trí
addictive
[a'diktivl
(adj.) :
(có tính) gây nghiện
arcade
[‘cr.keid]
(n)	:
khu vui chơi/mua sắm có mái
millions of + Ns
[‘milianzavl
(n)	:
hàng triệu
e.g.: Millions of children are working hard in factories.
{Hàng triệu trẻ em đang làm việc cực khổ ở nhà máy.)
players
[‘pleial
(n)	:
người chơi
dizzy
[‘dizil
(adj.) :
choáng
on one’s own
[DnwAnzaunl
(prep.)
: alone: một mình
take part in
(V)	:
join: tham gia
outdoors
[aut’do:zl
(adv.):
ngoài trời
indoors
[in’do:zl
(adv.):
trong nhà
develop
[di’velapl
(v)	:
grow: phát triển, mở mang
social skill
[‘saujl skill
(n)	:
kĩ năng giao tiếp
skill
[skill
(n)	:
kĩ năng
of one’s age
[av’wAnzeid3l
(prep.)
: cụng tuổi
protect
[pra’tektl
(V)	:
bảo vệ, che chở
premises
[‘premisiz 1
(n)	:
nhà cửa, đất đai, cơ ngơi
robbery
[‘rDbaril
(n)	:
vụ cướp
robber
[‘rDbal
(n)	:
tên cướp
rob
[rDbl
(v)	:
cướp
education
[ed3u’keijnl
(n)	:
việc giáo dục
university course
[ju:ni’v3:sati ko:s] (n)	:
khóa học ở đại học
teaching aid
[‘ti:ựir)-eidl
(n)	:
trợ huấn cụ, học cụ
recorder
[ri’ko:da]
(n)	:
máy ghi âm
industry
Pindastril
(n)	:
công nghiệp
compact disc
[kam’paskt. diskl
(n)	:
đĩa nén
image
[‘imidsl
(n)	:
: hình ảnh
worldwide
[‘w3:ldwaidl
(adj.) :
rộng khắp thế giới
Unit
15
A. VIDEO GAMES (Trò chơi vi-đê-ô) VOCABULARY
at the same time [at ỡa seim taiml (adv.): cùng một lúc, đồng thời
GRAMMAR
SPEND/WASTE + cụm từ chỉ thời gian / tiền + V-ing. e.g.: Every day he spends an hour studying English.
{Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.)
This boy wastes much of his money playing games.
{Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.)
SPEND/WASTE + cụm từ chỉ thời gian / tiền + ON + something,
g.: He wasted much time on games.
{Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.)
She spent a lot of money on clothes.
(Cô ấy tiêu xài nhiều tiền cho quần áo.)
TRANSLATION (BÀI DỊCH)
1. Listen. Then practice with a partner. {Nghe. Sau đó thực hành với
một bạn cùng học.)
Lan :
Nam, bạn đi đâu đây?
Nam :
Mình đang đến trung tâm giải trí. Mình định chơi trò chơi vi-đê-ô ở đấy.
Lan :
Bao lâu bạn đi một lần?
Nam :
Không thường. Khoảng một tuần một lần.
Lan •:
Không đắt tiền chứ?
Nam :
Thật sự không. Mình thường thường chơi khoảng một giờ. Mình không phung phí nhiều.
Lan :
Bạn nên cẩn thận. Trò chơi vi-đê-ô có thế ghiền đấy. Đừng phung phí quá nhiều tiền hay thời giờ của bạn ở khu vui chơi.
Nam :
Đừng lo. Mình không ghiền đâu. Mình có nhiều bài tập phải làm ở nhà tôi nay, do đó mình có thế chỉ chơi trò chơi một thời gian ngắn.
Now answer. {Bây giờ trả lời.)
Nam is going to the amusement centre.
He’s going to play video games.
He goes there about once a week.
No, he doesn’t spend much money.
He usually stays for about an hour.
Because he can be addictive to video games.
He’ll do his homework later.
2. Listen and read. {Nghe và đọc.)
Trò chơi vi-đê-ô
Hàng triệu người trẻ chơi trò chơi vi-đê-ô. Một số người chơi tại nhà, những người khác chơi ở khu vui chơi. Các nhà phát minh trò chơi trở nên rất giàu. Một số nhà phát minh trê. 14 hay 15 tuổi.
Nhừng trò chơi này thật, thú vị, nhưng người chơi phài cẩn thận. Họ không nên phí nhiều thời gian cho các trò cbơi này vì họ có thể trơ nên mệt mỏi và choáng váng. Dõi khi người choi +rai qua quá nhiều thời gian một mình vì họ quá thích chơi trò chơi vi-dê-ô. Một bác sĩ nói, “Điều này rất có hại cho trẻ em. Chúng phâỉ tham gia các hoạt động VỚI các trẻ khác. Tất cả trẻ em nên chơi ngoài trời và phát triển kĩ năng giao tiếp của chúng. Chúng nên sống với nhưng trẻ cùng tuổi chúng. Tất cả trê em nên dùng chỉ một phần nhỏ thời gian rảnh của mình chơi trò chơi vi-đê-ô. Chúng cũng không được quên làm những việc khác.”
Now answer. Complete the sentences. {Băy giờ trả lời. Hoàn chỉnh các câu.)
Many young people play video games.
Some inventors of video games become very rich.
The doctor thinks all children should take part in outdoor activities with their friends.
The doctor says you should spend little time playing video games.
*3. Complete the passage with the words in the box. {Hoàn chỉnh đoạn văn với từ trong khung.)
be	is	are	will	have
can	buy	show	use	identify
Videos can be very useful. Most banks and stores have video cameras. They protect the premises. When there is a robbery, the police can study the video. They can often identify {xác định) the robbers in this way.
Videos are very useful in education. Many schools use them as a teaching aid. You can take university courses at home with the help of a VCR (video cassette recorder). In the future, they will be more important in education.
Videos are very important in the music industry. You can now buy VCDs (video compact discs) in many countries worldwide. They play music and show video images at the same time.
B. IN THE CITY (ở thành phô)
I. VOCABULARY
theatre club
[‘eiata kb\b 1
(n)
: câu lạc bộ kịch
awake
[a’weik]
(adj.)
: thức giấc, không ngủ
keep awake
(V)
: làm không ngủ / thức giấc
get/ be used to
+ V-ing / noun
(v)
: quen
cross
[krDsl
(v)
: băng qua
direction
[direkjn]
(n)
: hướng, phương hướng
scare
[skea]
(V)
: làm hoàng sợ
be scared (of)
(adj.)
: sợ
play chess
[plei tfes]
(v)
: chơi cờ
far too
[fa: tu:l
(adj.)
: too much: quá nlỉiểu
rarely
Presill
(adv.)
: seldom: ỉ? khi
socialize
1‘saujalaizl
(V)
: giao tiếp, quan hệ bạn bè
cost nothing
[kDst nAeiq]
(V)
: không tốn kém gì
regularly
[‘regjulali]
(adv.)
: một cách đều đặn
after all
(adv.)
: tuy nhiên
what else?
[wDt els]
(exp.)
: còn gi nữa không?
boring
Pbo:riq]
(adj.)
: buồn chán, tẻ nhạt
burger
Pb3:gal
(n)
: bánh mì kẹp tlựt bò băm
in addition to
[ina'dijh tu:/a]
(prep.)
: thêm vào...
tire / tyre
Ptaia]
(n)
: vỏ xe
flat
[flastl
(adj.)
: xẹp, bằng phẳng
e.g.: The tire of my bike was flat.
(Vỏ xe đạp của tôi bị xẹp.)
pain
[pein]
(n)
: sự đau khổ, khổ cực
in a hurry
[ì na’hAri]
(prep.)
: cách vội vã
II. GRAMMAR
1. BE/GET USED TO: được dùng diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (noun), hay danh động từ (gerund: v+ing)
Be/Get used to +
V-ing
noun.
e.g.: He is a farmer. He gets used to working in the sun.
(Anh ấy là nông dán. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.) She is used to riding in busy streets.
(Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.)
Will he get used to hot weather in this country?
(Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng của nước này không'?) The boy isn’t used to the new life in the city.
(Thằng bé không quen với đời sống mới ở thành phố.)
KEEP + o + Adjective (tính từ).
g.: The noise keeps me awake. (Tiếng ồn làm tôi không ngủ.)
She always keeps her house tidy.
(Cồ ấy luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.)
Động từ MAKE và FIND cũng có câu trúc này.
g.: They always make their classroom more attractive.
(Chúng luôn làm phòng học của chúng hấp dẫn han.)
He finds the exercise hard. (Anh ấy nhận thấy bài tập khó.)
VERB FORMS (Dạng động từ)
V + infinitive.
e.g.: You can’t get to know all your neighbors.
(Bạn không thể biết tất cả người láng giềng của bạn.)
She rarely goes to see movies.
(Cô ấy ít khi đi xem phim.)
Chú ý: Khi hai động từ thường (ordinary vebs) đi với nhau, động từ theo sau ở dạng nguyên mẫu (infinitive)
Verb + o + infinitive.
e.g.: My parents wanted me to be an engineer.
(Cha mẹ tôi đã muốn tôi là kĩ sư.)
The teacher expects his students to study hard for the exam. (Giáo viên mong học trò mình học chăm cho kì thi.)
Verb + gerund (V-ing): như ENJOY, LIKE, FINISH, PRACTISE,
HATE (ghét), CONSIDER (xem xét), AVOID (tránh), MIND (quan tâm),...
e.g.: I enjoy reading books very much. (Tôi rất thích đọc sách.)
He practises speaking English. (Anh ấy tập hói tiếng Anh.)
III. TRANSLATION
Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)
Lan : Hoa, buổi tô'i bạn làm gì?
Hoa : Tôi đêh câu lạc bộ kịch nghệ mỗi tuần một lần. Các ngày còn lại trong tuần, tôi ở nhà. Tôi không thích thành phố nhiều lắm.
Lan : Tại sao bạn không thích thành phô'?
Hoa : Trước khi tôi chuyển đến đây, tôi sông ở một làng gần Huế. Tôi biết tất cả những người ở khu lận cận của tôi.
Lan : Ở thành phô' đời sông khác biệt. Bạn không thể biết tất cả những người láng giềng của bạn. Có quá nhiều người!
Hoa : Vâng, tôi biết. Nhưng làng quê yên tĩnh và chỉ có một ít xe cộ. Tôi ghét tiếng ồn và các 'con đường nhộn nhịp ở đây.
Lan : Tôi cũng vậy. Tôi sông gần một con đường nhộn nhịp. Đôi khi tiếng ồn làm tôi không ngủ được ban đêm.
Hoa : Tôi ghét băng qua đường nhất. Có nhiều xe đạp, xe gắn máy và xe hơi đến từ mọi phía. Chúng thật sự làm tôi sợ.
Lan : Bạn sẽ quen với nó ngay thôi, Hoa ạ.
Hoa : Vâng. Tôi nghĩ bạn đúng.
Now answer. (Bây giờ trả lời.)
She goes to the school theatre club.
No, she doesn’t.
She lived in a village near Hue.
Because it was quiet and there was only a little traffic there.
Because in the city, there is too much noise and the roads are busy.
She dislikes crossing the streets most, because the traffic really scares her.
Work with a partner. Ask and answer the questions. (Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi.)
What do you do in the evening?
I usually stay at home to do my homework or read books.
Do you like the city? Why? Why not?
I don’t like the city much, because the life there is always in a hurry. Moreover, there is too much noise and the neighbors are likely not to be friendly.
Yes, I do, because the life there is peaceful and especially the neighbors are very friendly.
Read. (Đọc.)
Lan đúng - Hoa chẳng bao lâu đã quen với xe cộ nhộn nhịp của thành phố’. Chị ấy có thể băng qua đường và không hoảng sợ. Sau đó chú của chị mua cho chị một chiếc xe đạp. Chị bắt đầu đi chơi thường hơn vào buổi tối. Thường thường chị thăm các bạn. Họ nói chuyện và nghe nhạc hoặc giúp nhau làm bài ở nhà.
Đôi khi, chúng chơi bóng bàn với nhau. Lan cũng dạy Hoa chơi cờ. Chị ấy rất thích chơi cờ.
Hoa ít khi đi xem phim hoặc ăn ở ngoài vào buổi tói. Mọi thứ quá đắt. Chị ấy thích tiếp xúc với các bạn hơn. Chị ấy thích việc đó và nó không tôn kém gì.
Sau đó một ngày nọ, Lan và Hoa đến thư viện công cộng. Hoa thích đọc sách, ớ làng của chị không có thư viện, do đó chị không thể đọc nhiều sách. Thư viện công cộng ở thành phô' có hàng ngàn cuốn sách, và Hoa bắt đầu mượn sách thường xuyên. Chị ấy quyết định dù sao thành phô' cũng không quá tệ.
Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple present tense. (.Viết danh sách những gì Hoa làm vào buổi tối. Dùng thì Hiện tại đơn.)
She visits her friends.
She talks and listens to music with her friends.
She and her friends help one another with their homework.
She plays table tennis.
She plays chess.
She socializes with her friends.
4. Listen. Match each name to an activity. (Nghe. Ghép mỗi tên với một hoạt động.)
Hoa played chess.
Ba played table tennis.
Nam listened to music discs.
Nga saw a movie.
An watched a soccer game.
Lan went to a restaurant.