Giải tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

  • Unit 3: At Home trang 1
  • Unit 3: At Home trang 2
  • Unit 3: At Home trang 3
  • Unit 3: At Home trang 4
  • Unit 3: At Home trang 5
  • Unit 3: At Home trang 6
  • Unit 3: At Home trang 7
  • Unit 3: At Home trang 8
  • Unit 3: At Home trang 9
  • Unit 3: At Home trang 10
Unit
3
AT HOME
(Ở nhà)
A. WHAT A LOVELY HOME! (Ngôi nhà xinh quả!) I. VOCABULARY
lovely
[‘lAVlll
(adj.)
dc thương, xỉnh
awful
l‘o:fl 1
(adj.)
xấu, tồi tệ
seat
[si:-tl
(n)
chỗ ngồi
have a seat
(v)
mời ngồi
shop
fjopl
(V)
đi mua sạm
bright
[brait]
(adj.)
sáng sủa
modern
1‘mDdnl
(adj.)
hiện đại
sink
[sirjkl
(n)
bồn rủa chén
tub
11Abl
in)
bồn tắm; chậu
shower
I'Jaual
(n)
vòi gương sen
amazing
[a’meiziq'l
(adj.)
đáng ngạc nhiên wonderful: tuyệt vời
washing machine I'wojir) ma'jkn] (n)
máy giặt
dryer
[‘draial
(n)
máy sấy
refrigerator
1 ri’fridsareital
(n)
tủ lạnh
fridge
f‘frid3l
(n)
tủ lạnh
dishwasher
1’dijwDjal
in.)
máy rửa chén!đĩa
electric stove
[I'lektnk stauvl
(n)
bếp ỉ lò điện
exclamation
[ekskla’meijnl
(n)
lời cảm thán
exclamatory sentence [ik’sklasmatri sentans] (n): câu cảm thán
horrible
[‘hDrabll
(adj.)
khủng khiếp, tệ
e.g.: It’s a horrible dinner.
(Bữa ăn tối tệ quá.)
boring
l‘ba:rir)1
(adj.)
nhàm chán, tè nhạt
y interesting
(adj.)
■ thích thú, thú vị
complaint
Ikam’plemtl
(n)
lời than phiền
complain
[kam’pleinl
(v)
than phiền, phàn nàn
compliment
[‘kDmplimantl
(n)
lời khen
delicious
fdi’lijasl
(adj.)
good: ngon
delightful
[dilaitfll
(adj.)
thích thú
point
[‘paint 1
(V)
chỉ
both ... and
Ibaue and]
(adv.)
vừa ... vừa; cá ... lẫn ...
e.g.: She’s both beautiful and intelligent. tC/iị ấy vừa đẹp vừa thông minh.)
Both his brother and sister go to university. (Cd anh lẫn chị của anh ây học đại học.)
closet.
[‘kleozitl
(n)
phòng nhỏ (để dồ đạc, quần áo)
smell
[smell
(n)
mùi
care
[keel
(n)
sự khổ cực, lo lắng
safety
[‘seifetil
(n)
sự an toàn
/ danger
[‘deincfcel
(n)
1
sự nguy hiểm
safe
[seifl
(adj.)
an toàn
* dangerous [‘deinctjeresl
(adj.)
nguy hiểm
II. GRAMMAR
CÂU CẢM THÁN {.Exclamatory sentences')
Câu cảm thán thường bắt'đầu với HOW hoặc WHAT, và tận cùng bằng dâu cảm (Exclamation mark: !).
e.g.: How nice his room is! {Phòng của anh ấy xinh quá!)
What a beautiful day! {Ngày đẹp quá!)
With HOW {Nới HOW).
How + adjective...! (How + tính từ...!)
Row + adjective + s + LV’J LV : linking verb: động tù' liên kết e.g.: How hot it is!	{Trời nóng làm sao!)
How easy the exercise is! {Bài tập dễ quá!)
How + adverb...! (How + trạng từ !)
Row + adverb + s + Vĩj
e.g.: How fast he runs!	(Anh ấy chạy nhanh quá!)
How beautifully she sings! (Cô ấy hát hay làm sao!)
WIIAT.
With singular count nouns (Vái danh từ đếm được số ít).
What + a (n) + adjective + Nil
e.g.: What a Christmas tree! (Cây Giáng sinh đẹp quá!)
What an interesting film! (Phim hay làm sao!)
With plural count nouns (Với danh từ đếm được số nhiều.)
(What + adjective + Nsl e.g.: What beautiful flowers! (Hoa đẹp quá!)
What lovely puppies! (Những con chó con dễ thương làm sao!)
With noncount nouns (Với danh từ không đếm được.)
r~—-	—	;	—1
IW’hat + adjective + N!|
e.g.: What hot water!	(M/ớc nóng quá!)
What delicious coffee! (Cò phê ngon làm sao!)
Ghi chú: Câu trúc với ‘'WHAT...!’’ có thể có s + V (Chủ từ + dộng từ).
e.g.: What a nice house she has! (Co ấy có ngôi nhà xinh quá!)
What beautiful flowers she buys! (Chị ấy mua hoa đẹp quá!)
III. TRANSLATION
What a lovely house! (Ngôi, nhà xinh quá!)
Listen. Then practice with a partner. {Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)
Hoa : Một ngày khủng khiếp làm sao! Lan, chắc hẳn bạn lạnh. Hãy vào trong và ngồi xuống. Ghế bành kia ấm đấy.
Lan : Cám ơn. Phòng khách xinh quá! Chú và cô bạn đâu?
Hoa : Chú nành ở sở, còn cô đi mua sắm. Bạn uống trà nhé?
Lan : Không. Cám ơn. Mình khoẻ.
Hoa : Được. Đến xem phòng của mình đi.
Lan : Phòng sáng sủa quá! Và màu đỏ trắng đẹp làm sao! Màu đỏ là màu ưa thích của mình đấy. Cho mình xem các phòng khác của nhà nhé?
Hoa : Được thôi.
Hoa : Đây là phòng tắm.
Lan : Phòng tắm đẹp làm sao! Nó rất hiện đại. Nó có một cái bồn rữa chén, một bồn tắm, và một vòi gương sen.
Hoa : Vâng. Nó rất hiện đại. Nào hãy đến xem bếp. Bạn sẽ thích nó đây.
Lan :	0! Bếp tuyệt quá! Nó có mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh,
máy rửa chén, bếp điện,...
Hoa : Vâng, nó rất tiện lợi. Lan, uống gì nhé? Bạn uô’ng nước cam vắt nhé?
Lan : Ý kiến tuyệt đây! Cho mình một ly đi.
Now answer {Bây giờ trả lời.)
Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room and the kitchen.
Lan likes Hoa’s room because it’s bright and its colours are lovely.
In the living room there are comfortable armchairs. In the bathroom there's a tub and a shower.
In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dishwasher, an electric stove, a refrigerator, a dryer,...
About you (Về
In my house there are three rooms: a living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen and a toilet, of course.
In my room, there is a bed with a night lamp, a table and a chair.
Write exclamations {Viểt câu. cảm.)
Complaints (Lời than phiền).
- What an awful restaurant! {Nhà hàng tệ làm sao!)
— What a wet day!	(Một ngày mưa làm sao!)
(Bữa tiệc chán quá!) (Phim dở quá!)
(Bữa tiệc tuyệt làm sao!) (Phòng sáng sủa quá!)
What a boring party!
What a bad movie!
b. Compliments (Lời khen).
What a great party!
What a bright room!
- What an interesting movie!
- What, a lovely house!
- What a delicious dinner!
- What a beautiful day!
(Phim hay quá!) (Nhà xinh quá!)
(Bữa ăn tối ngon làm sao!) (Ngày đẹp quá!)
Look at the picture, then practice with a partner. (Hãy nhìn hình, sau đó thực hành với một bạn cùng học.)
Point and say (Chỉ và nói.)
+ - What’s there in the picture?
There are a sofa, some armchairs, a bookshelf, a round table and some chairs.
+ - What’s on the table?
It’s a vase of flowers (bình bông).
+ - What’s near the window?
It’s a television.
+ - What’s next to the bookshelf?
It’s a picture.
Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)
+ - Is there a plant in the picture?
Yes, there is.
Where’s it?
It’s next to the couch.
+ - Is there a telephone?
No, there isn’t.
+ - Is there a table?
Yes, there is a round table with four chairs.
+ - Are there any lights?
Yes, there are two.
Where are they?
They’re on the walls.
+ - Are there any books on the shelf?
Yes, there are many on it.
+ - Is there a clock in the room?
No, there isn’t.
+ - Are there any fans (quạt) in the room?
No, there aren’t any.
B. HOA’S FAMILY (Gia đình của Hoa)
VOCABULARY
countryside
[‘kAntrisaidl
(n)
miền quê
raise
freizl
(V)
nuôi
cattle
[‘keetll
(nJ
gia súc, bò
till ftil] = until
[An’till
(prep. J
: mãi cho đến
housework
l‘hausw3:kl
(nJ
việc nhà
take care of = look after
(V)
chăm sóc, trông nom
primary school
[‘praimsri skudl
(n)
trường tiểu học
elementary school
[‘elimentrx skudl
(n)
trường tiểu học
high school
[hai sku:l]
(nJ
trường trung học
secondary school
r'sekendri skudl
(n)
trường trung học phổ thông
junior high school
[‘ju:ni8 hai skudl
(nJ
trường phổ thông cơ sở
senior high school
l‘si:ni9 hai skudl
(nJ
trường cấp 3
journalist
[‘d33:nslistl
(nJ
kí giả
place of work
[pleissv W3:k|
(nJ
nơi làm việc
the same
fõs seiml
(nJ
cùng, giống nhau
e.g.: She works in the same hospital as her father. (.Cô ấy làm việc cùng một bệnh viện với cha.)
look for
| luk fa/ fo:]
(vj : tìm kiếm
advice
[ed’vaisl
(nJ : lời khuyên
ask somebody for something
(vj	: yêu cầu ai điều gì
e.g.:
You should ask your parents for advice.
(Bạn nên xỉn cha mẹ cho lời khuyên.)
furnish
[■f3:m{ ]
(vj : cung cấp, trang bị
furnished
l-f3:nijrtl
(,adj./ p.p.) : có trang bị đồ đạc
suitable
[‘su:tebll
(adj.) : thích hợp
eg.:
This house is suiable for your family.
(Nhà này thích hợp với gia đình bạn.)
good news
Pgud nju:zl
(n)	: C/ỉ tu/i
luckily
- [‘‘lAkilil
(adv.): fortunately: may thay
TRANSLATION
1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau dó thực hành, với một bạn cùng học.)
Lan : Hoa, hãy kể cho tôi về gia đình của bạn đi. Cha bạn làm nghề gì? Hoa : Ồng ấy là nông dân. Ỏng ấy làm việc ở một nông trại ở miền
quê. Ông trồng rau và nuôi gia súc.
Lan : Còn mẹ bạn? Bà ấy làm nghề gì?
Hoa : Bà ấy luôn luôn bận rộn. Bà ấy làm việc cực nhọc từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và giúp ở nóng trại.
Lan : Họ thích công việc của họ chứ?
Hoa : Vâng. Họ thích làm việc ở nông trại.
Lan : Bạn có anh chị không?
Hoa : Có. Tôi có một em gái. Nó mới 8 tuổi. Đây là hình của cô ấy. Now answer (Băy già trà lài.)
Hoa’s father is a farmer.
He works on a farm in the countryside.
She’s a housewife.
She does the housework and helps her husband on the farm.
Yes. They are.
She’s eight.
Read (Tập đọc).
Còn gia đình của Lan thì sao? Cha mẹ chị ây làm nghề gì?
Cha của chị ấy là bác sĩ. Ông ấy làm việc ở một bệnh viện. Ông ấy chăm sóc các trê em bị bệnh. Mẹ của chị ấy là giáo viên. Bà ấy dạy ở một trường tiếu hoc. Lan có một anh. Anh của chị ấy là kí giả Anh ấy viết, cho một tờ báo ở Hà Nội.
Now practice with a partner. (Bây giờ thực hành vái một bạn cùng học.)
Talk about Lan’s family. (Hãy nói về gia đình của Lan.)
Lan’s father is a doctor. Her mother is a teacher. Her older brother is a journalist.
Her father works in a hospital. Her mother teaches in a primary school. Her brother works for a newspaper in Ha Noi.
About you (Về era.)
Talk about your family. (Nói về gia đình cùa em.)
There are four people in my family: my father and mother, my older brother and me. My father is a farmer. My mother is a housewife, and my brother is an engineer.
My father works on his field near our house. My mother does the housework. She’s always busy. As you know, a farmer’s wife works hard from early morning till dark. My brother works in a factory in a city nearby (gần bên I.
Match these half-sentences. (Ghép các nứa câu này.)
A farmer works on a farm.
A nurse takes care of sick people.
A journalist writes for a newspaper.
A teacher teaches in a school.
Listen. Complete these forms for three people on the tape. (Nghe. Hoàn chỉnh những mẫu dơn này cho ba người trong băng nhựa.)
1. Name
: Tom
Age
26
Job
: teacher
Place of work
high school
2. Name
: Susan
Age
19
Job
: journalist
Place of work
magazine
3. Name
: Bill
Age
20
Job
: nurse
Place of work
hospital
5, Listen and read. (Nghe và dọc.).
John Robinson is an English teacher from the USA. He’s looking for an apartment in Ha Noi for his family. He’s asking his friend Nhật, for advice. (John Robinson là một giáo viên dạy. tiếng Anh đến từ Mĩ. Ông ấy đang tìm một căn hộ chung cư cho gia đình. Ổng ấy đang yêu cầu Nhật, một người bạn của ông, cho vài lời khuyên.)
John : Nhật. Tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội dễ không?
Nhật : À. Có vài căn hộ trống ở gần đây.
John : Thế à? Những cãh hộ ấy tốt không?
Nhật : À. Có một căn hộ tốt với 2 phòng ngủ ở số 27. Đó là căn hộ xinh xắn và không đắt. Một căn hộ ở số 40 tốt hơn. Nó có 3 phòng ngủ và nó to hơn, nhưng dĩ nhiên nó đắt tiền hơn. Căn hộ tốt nhất ở số 79. Nó có 4 phòng ngủ và trang bị đủ đồ đạc. Đó là căn hộ đắt tiền nhất.
John : Bạn nghĩ cãn hộ nào sẽ thích hợp với gia đình tôi?
Nhật : Cân hộ rẻ nhất sẽ tốt nhất cho ỏng. Nó nhỏ hơn hai căn kia, nhưng nó là căn mới nhất trong ba căn hộ và nó có một phòng tắm và căn bếp hiện đại. Tôi nghĩ gia đình ông sẽ thích 11Ó.
Answer (Trả lời.)
The cheapest apartment is a good one with 2 bedrooms at number 27.
The most expensive apartment is the funished one with 4 bedrooms at number 79 .
The best apartment is the one with two bedrooms at number 27.
The most suitable apartment for John and his family is the cheapest one at number 27.
The most suitable apartment is smaller but the newest of the three. Moreover, it has a large modern bathroom and kitchen.
*6. Write. Below is John’s letter to his family and. daughter in the USA.
Complete the letter using these words. (Viết. Dưới đây là lá thơ của John gửi cho gia đình và con gái ở Mĩ. Hoàn chỉnh lá thơ, dùng các từ nàyj
small	big expensive best cheapest	beautiful
August 16...
Dear Sally and Liz,
I have some good news for you. I found a place for US to live in Hanoi. There are some beautiful apartments here. Some are cheap, bút a lot are expensive. Luckily, the nicest apartment is also the cheapest. It has great bedrooms and a large bathroom. The living room is rather small, but the kitchen is big, so we will eat our meals there.
I think this is the best apartment for US because it’s near the city center.
I will write again soon with more news. I hope you’re both well.
Love,
John
Notes: suitable
[‘smtabll
(adjj :
thích hợp
large
1la:ds!
(adj.) :
rộng
rather
f‘ra:ỗal
(advj:
khá, hơi
find, found
[faind, faundl
(V)	:
tìm thấy
news
[nju:zl
(n)	:
tin tức
LANGUAGE FOCUS 1
Present simple tense.
Complete the passages using the verbs in brackets.
Ba is my friend. He lives in Hanoi with his mother, father and old sister. His parents are teachers. Bạ goes to Quang Trung School.
Lan and Nga are in Class 7A. They eat lunch together. After school, Lan rides her bike home and Nga catches the bus.
Future simple tense.
Write the things Nam will do / will not do tomorrow. {.Viết các việc Nam sẽ làm ỉ sẽ không làm ngày mai).
He will go to the post office, but he won’t call Ba.
He will do his homework, but he won’t tidy the yard, (tidy (v): dọn dẹp)
He will see a movie, but he won’t watch TV.
He will write to his grandmother, but he won’t meet Minh.
Ordinal numbers (Sô' thứ tự.)
Write the correct ordinal numbers (Viết các số thứ tự đúng.)
Football team
Points
Position
Thang Loi
26
fourth
(4)
Thanh Cong
25
fifth
(5)
Tien Phong
23
sixth
(6)
Doan Ket
29
third
(3)
Hong Ha
34
second
(2)
Phuong Dong
19
seventh
(7)
Thang Long
36
first
(1)
Prepositions (Giới từ.)
Write the sentences (Viết câu.)
Where’s my cat?
a. It’s under the table.	b. It’s in front of the chair,
It’s behind the television.	d. It’s next to the bookshelf,
e. It’s on the couch.
Adjectives (Tính từ.)
Write the dialogues. Use the pictures and the words in the box. (Viết các bài đối thoại. Dùng hình và từ. trong khung.)
A is a cheap toy. And B is cheaper. But c is the cheapest.
A is expensive. And B is more expensive. But c is the most expensive.
A is good. And B is better. But c is the best.
6.
A is strong. And B is stronger. But c is the strongest.
Occupations (Nghề nghiệp.)
Write these people’s job titles.(Viết tên nghề của những người này.)
a. He’s a fireman.
b. She’s a teacher.
c. She’s a doctor.
d. He’s a farmer.
Notes : fight
ffaitl
(V)	:
chiến đấu
brave
[breivl
(adj.) :
can đảm
fire
1‘faisl
(n)	:
cuộc hỏa hoạn
fireman
[‘faiemsnl
(n)	:
lính cứu hỏa
Is there a...? / Are
there any.
9
sentences. (Nhìn vào hình. Hoàn chỉnh
B. Yes, there are.
B. No, there aren’t.
B. No, there isn’t.
B. Yes, there are.
Look at the picture. Complete the các câu.)
A. Are there any books?
A. Are there any armchairs?
A. Is there a telephone?
A. Are there any flowers?
Question-words (Từ hỏi.)
Write the questions and the answers. (Viết câu hỏi và câu trả lời)
- What's his name?
His name’s Pham Trung Hung.
- How old is he?
He’s twenty-five (years old).
- What’s his address? Where does he live?
He lives at 34 Nguyen Bieu Street, Hai Phong.
- What’s his job? What; does he do?
He’s an office manager.
Notes:	record	[‘reko:dl	,	: biên bản
police	[p9’li:sl (n)	: cảnh sát
police record	(n)	: biên bản cảnh sát .
office manager [‘Dfis masnid^sl (n)	: quản đốc cửa hàng