Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 115: Các ngày lễ trogn tuần

  • Bài 115: Các ngày lễ trogn tuần trang 1
  • Bài 115: Các ngày lễ trogn tuần trang 2
Bài 115
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Nếu hôm nay là thứ hai thì :
Ngày mai là thứ ba.	- Ngày kia là thứ tư.
Hôm qua là thứ chủ nhật	- Hôm kia là thứ bảy.
2. Đọc các tờ lịch trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ chấm :
1 THÁNĩn RA l	_——-—t
1 /í ì tháng bạ!	
ỉ	1	1 rnr T A X */**1 TX A 1	_
Ị	1	1 THANG BAJ—	
1 mrr? TT A T1	1	1 'T'UJ Ấ KT/"’ u A
1 THU HAI1	_ Ị 1HANG bạ.
1 1 THÚ BA Ị O	17 Ị
THÁNG BẠ.
L__—-—4 thú tưi	«
Ị	thứ năm'
1 8
THÁNG BA-
f 9
THÁNG BA 1
Ị THỨ SAW
1 10 \
Ị THỨ bảy'
Ngày 8 tháng ba là thứ sáu.
Ngày 9 là tháng ba là thứ bảy.
1 CHỦ NHẬT 1
- Chủ nhật là ngày 10 tháng ba.
- Thứ năm là ngày 7 tháng- ba.
Kì nghỉ Tết vừa qua em được nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiêu ngày ?
Bài giải
1 tuần lễ = 7 ngày
Số ngày em được nghỉ Tết là :
7 + 2 = 9 (ngày)
Đáp số : 9 ngày.