Giải vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10

  • Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 trang 1
  • Bài 126: Ôn tập: Các số đến 10 trang 2
.
Bài 126: ÔN TẬP : CÁC số ĐÊN 10
Tính :
a)
4
+ 3 =
7
1 + 9 = 10
6 + 2 = 8
3 + 3 = 6
7
-4 =
3
10 - 1 = 9
8-6=2
6-3 = 3
7
- 3 =
4
10 - 9 = 1
8-2 = 6
6-0 = 6
b)
9
- 2 -
6 = 1
10-5
-2 = 3
5 - 2 - 1 = 2
8
- 4 -
4 = 0
5 + 5
-8 = 2
6 + 3 - 3 = 6
Vừa gà vừa lợn có 10 con, trong đó có 6 con gà. Hỏi có mấy con lợn ?
Tóm tắt
Vừa gà, vừa lợn : 10 con Gà	: 6 con
Lọ'n	: ... con ?
Bài giải Số con lợn là :
10 - 6 = 4 (con)
Đáp số : 4 con
4. Viết tiếp vào chỗ chấm :
Mỗi tuần lễ có 7 ngày là : chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.